ИД — МОРФЕМІКА

ид — суфікс

Значення суфікса «ид»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
Демінутивність (зменшення), пестливість.
Особа.
яфети́ди
Абстрактне поняття, наукові терміни.
Речовина, мінерал.
сахари́ди
Приклади слів із суфіксом «ид»

Слово Морфемна структура
ангідри́д ан/гідр/и́д
ангідри́дний ан/гідр/и́д+н*ий
ангідри́довий ан/гідр/и́д+ов*ий
антиоксида́нти анти/окс/ид+а́нт*и
глюкози́ди /глюк/оз+и́д*и
дезоксида́ція дез/окс/ид+а́ціj*а
ефемери́да /ефемер/и́д*а
кокцидіо́з /кокц/ид+і+о́з
нуклеоти́ди /нукле/от+и́д*и
оксида́зи /окс/ид+а́з*и
оксида́ція /окс/ид+а́ціj*а
оксидо́ваний /окс/ид+о́ва+н*ий
оксидува́ння /окс/ид+ува́+нн*я
оксидува́ти /окс/ид+ува́+ти
оксидува́тися /окс/ид+ува́+ти+ся
пепти́дний /пепт/и́д+н*ий
перси́дський /перс/и́д+ськ*ий
піриди́н /пір/ид+и́н
піриди́новий /пір/ид+и́н+ов*ий
сахари́ди /сахар/и́д*и
фосфати́д /фосф/ат+и́д
хлори́д /хлор/и́д
юриди́чний /юр/ид+и́чн*ий
юриди́чно /юр/ид+и́чн+о
яфети́ди /яфет/и́д*и


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.