ЗІ — МОРФЕМІКА

зі — суфікс

Приклади слів із суфіксом «зі»

Слово Морфемна структура
удві́йзі у/дв/і́й+зі

зі — префікс

Приклади слів із префіксом «зі»

Слово Морфемна структура
зі́брано зі́/бр/а+н+о
зі́мкнутість зі́/мк/ну+т+ість
зібга́вши зі/бг/а́+вш+и
зігріва́льний зі/грі/ва́+льн*ий
зізнаючи́сь зі/зна/j+уч+и́+сь
зійшо́вшися зі/й/ш+о́в+ш+и+ся
зіпсо́ваність зі/псо́в/а+н+ість
зісковзну́ти зі+с/ковз/ну́+ти
зісковзну́тися зі+с/ковз/ну́+ти+ся
зіспо́ду зі+с/по́д/*у
зіте́рти зі/те́р/ти
зіхо́дити зі/хо́д/и+ти
зіщу́лений зі/щу́л/ен*ий
зіщу́лювання зі/щу́л/юва+нн*я
незі́браний не+зі́/бр/а+н*ий
позіска́кувати по+зі/ска́к/ува+ти
позісхо́дитися по+зі+с/хо́д/и+ти+ся

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.