ЗНА — МОРФЕМІКА

зна — корінь

Приклади слів із коренем «зна»

Слово Морфемна структура
впі́знаний в+пі́/зна/н*ий
впізна́вши в+пі/зна́/вш+и
впізнава́ння в+пі/зна/ва́+нн*я
впізнава́ти в+пі/зна/ва́+ти
зазна́йство за/зна́/й+ств*о
зазнайкува́тий за/зна/й+к+ува́т*ий
зазнайкува́то за/зна/й+к+ува́т+о
зна́йко /зна́/й+к*о
зна́ний /зна́/н*ий
знаве́цтво /зна/в+е́ц+тв*о
знаве́цький /зна/в+е́ць+к*ий
знайо́мець /зна/й+о́м+ець
знайо́мий /зна/й+о́м*ий
знайо́мити /зна/й+о́м+и+ти
знайо́митися /зна/й+о́м+и+ти+ся
знайо́млення /зна/й+о́мл+енн*я
знайо́мо /зна/й+о́м+о
знайо́мство /зна/й+о́м+ств*о
знайо́мість /зна/й+о́м+ість
знайомі́сінький /зна/й+ом+і́сіньк*ий
зізнаючи́сь зі/зна/j+уч+и́+сь
невпі́знаний не+в+пі́/зна/н*ий
невпізна́нний не+в+пі/зна́/нн*ий
невпізна́нно не+в+пі/зна́/нн+о
невпізна́ння не+в+пі/зна́/нн*я
невпізна́нність не+в+пі/зна́/нн+ість
незна́йко не/зна́/й+к*о
незна́ючий не/зна́/j+уч*ий
незна́ємий не/зна́/j+ем*ий
незнайо́мець не/зна/й+о́м+ець
незнайо́мий не/зна/й+о́м*ий
незнайо́мка не/зна/й+о́м+к*а
незнайо́мство не/зна/й+о́м+ств*о
незнайо́мість не/зна/й+о́м+ість
необі́знаний не+обі́/зна/н*ий
необі́знаність не+обі́/зна/н+ість
непізна́ваний не+пі/зна́/ва+н*ий
непізна́ваність не+пі/зна́/ва+н+ість
непізна́нний не+пі/зна́/нн*ий
непізна́нно не+пі/зна́/нн+о
непізнава́нний не+пі/зна/ва́+нн*ий
непізнава́нність не+пі/зна/ва́+нн+ість
нерозпі́знаний не+роз+пі́/зна/н*ий
обі́знаний обі́/зна/н*ий
ознайо́млювання о/зна/й+о́мл+юва+нн*я
ознайо́млювати о/зна/й+о́мл+юва+ти
перезнайо́мити пере/зна/й+о́м+и+ти
перезнайо́митися пере/зна/й+о́м+и+ти+ся
перезнайо́млений пере/зна/й+о́мл+ен*ий
познайо́мившись по/зна/й+о́м+и+вш+и+сь
познайо́млення по/зна/й+о́мл+енн*я
пізна́ваний пі/зна́/ва+н*ий
пізна́ваність пі/зна́/ва+н+ість
пізнава́льний пі/зна/ва́+льн*ий
пізнава́нний пі/зна/ва́+нн*ий
пізнава́нність пі/зна/ва́+нн+ість
пізнава́ти пі/зна/ва́+ти
пізнаючи́ пі/зна/j+уч+и́
роззнайо́млюватися роз/зна/й+о́мл+юва+ти+ся
розпізна́ваний роз+пі/зна́/ва+н*ий
розпізна́ння роз+пі/зна́/нн*я
розпізнава́льний роз+пі/зна/ва́+льн*ий
розпізнава́ння роз+пі/зна/ва́+нн*я
розпізнава́ти роз+пі/зна/ва́+ти
спі́знаний с+пі́/зна/н*ий
спізна́ння с+пі/зна́/нн*я
спізнава́ти с+пі/зна/ва́+ти
упі́знаний у+пі́/зна/н*ий
упізнава́ння у+пі/зна/ва́+нн*я
упізнава́ти у+пі/зна/ва́+ти
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.