ЗА — МОРФЕМІКА

за — префікс

Приклади слів із префіксом «за»

Слово Морфемна структура
беззаборо́нний без+за/боро́н/н*ий
беззаборо́нно без+за/боро́н/н+о
беззастере́жність без+за/стере́ж/н+ість
взамі́н в+за/мі́н/
за́братий за́/бр/а+т*ий
за́вертень за́/верт/ень
за́гра́вний за́/гр/а́+в+н*ий
за́гра́вно за́/гр/а́+в+н+о
за́живо за́/жи/в+о
за́здрісник за́/здр/іс+н+ик
за́здрісниця за́/здр/іс+н+иц*я
за́ймань за́/йм/а+нь
за́морозки за́/мороз/к*и
за́рослі за́/рос/л*і
за́світла за́/світ/л+а
за́спів за́+с/пі/в
за́ткално за́/тк/а+лн*о
заальпі́йський за/альп/і́й+ськ*ий
заарештува́вши за/арешт/ува́+вш+и
заба́мкати за/ба́м/к+а+ти
забагряни́ти за/багр/ян+и́+ти
забагряни́тися за/багр/ян+и́+ти+ся
забасто́вка за/баст/о́в+к*а
забасто́вочний за/баст/о́в+оч+н*ий
забенте́житися за/бенте́ж/и+ти+ся
заблу́джено за/блу́дж/ен+о
забо́йщик за/бо́й/щик
забо́їсто за/бо́j/іст+о
забра́вши за/бр/а́+вш+и
забу́зький за/бу́зь/к*ий
забудо́вниця за/буд/о́в+ниц*я
забулькота́ти за/буль/к+от+а́+ти
забунтува́ти за/бунт/ува́+ти
забуча́влений за/буча́вл/ен*ий
забіснува́тися за/біс/ну+ва́+ти+ся
забія́куватий за/біj/а́к+уват*ий
забія́кувато за/біj/а́к+уват+о
забія́куватість за/біj/а́к+уват+ість
забія́чка за/біj/а́ч+к*а
завва́жити за+в/ва́ж/и+ти
завважа́ючи за+в/важ/а́+j+уч+и
завви́шки за+в/ви́ш/ки
завго́дно за+в/го́д/н+о
заведе́нція за/вед/е́нціj*а
завзя́тець за/взя́/т+ець
завзя́тий за/взя́/т*ий
зави́грашки за+ви́/граш/ки
зави́дка за/ви́д/к*а
завидю́щий за/вид/ю́щ*ий
завині́ння за/ви/н+і́нн*я
завиту́шка за/ви/т+у́шк*а
завме́рлий за+в/ме́р/л*ий
завме́рши за+в/ме́р/ш+и
заводі́йка за/вод/і́й+к*а
заводія́ка за/вод/іj+а́к*а
завойо́вництво за/вой/о́в+ниц+тв*о
завойо́вницький за/вой/о́в+ниць+к*ий
завору́шення за+во/ру́ш/енн*я
заворуши́ти за+во/руш/и́+ти
завоши́влений за/вош/и́вл+ен*ий
завоши́вленість за/вош/и́вл+ен+ість
заву́шниця за/ву́ш/н+иц*я
завча́сний за+в/ча́с/н*ий
завча́сність за+в/ча́с/н+ість
завши́ршки за+в/ши́р/ш+ки
заві́дувачка за/ві́д/ува+ч+к*а
заві́дуючий за/ві́д/у+j+уч*ий
заві́йна за/ві́/й+н*а
заві́йний за/ві́/й+н*ий
заві́йниця за/ві́/й+ниц*я
завівсю́жений за/вівс/ю́ж+ен*ий
завізва́ння за+ві/зв/а́+нн*я
завізва́ти за+ві/зв/а́+ти
завітрю́жити за/вітр/ю́ж+и+ти
зага́слий за/га́с/л*ий
загадко́во за/гад/к+о́в+о
заготі́вля за/готі́в/л*я
заготіве́льний за/готів/е́ль+н*ий
заготіве́льник за/готів/е́ль+н+ик
загра́ва за/гр/а́+в*а
заграба́станий за/граб/а́ст+а+н*ий
заграба́стувати за/граб/а́ст+ува+ти
загре́бисто за/гре́б/ист*о
загри́вок за/гри́в/ок
загу́сник за/гу́с/ник
загуща́влений за/гущ/а́вл+ен*ий
загіпнотизо́ваний за/гіпн/от+из+о́ва+н*ий
загіпнотизува́ти за/гіпн/от+из+ува́+ти
загіпнотизува́тися за/гіпн/от+из+ува́+ти+ся
зада́чник за/да́/ч+ник
задава́ння за/да/ва́+нн*я
задале́ко за/дал/е́к+о
задаре́мно за/дар/е́м+н+о
задві́рки за/дві́р/к*и
задерев'яні́лість за/дерев'j/ан+і́+л+ість
задери́ка за/дер/и́к*а
задери́куватий за/дер/и́к+уват*ий
задери́кувато за/дер/и́к+уват+о
заджергота́ти за/джер/г+от+а́+ти
заджерготі́ти за/джер/г+от+і́+ти
зади́рикуватість за/ди́р/ик+уват+ість
зади́ркувато за/ди́р/к+уват+о
задовольни́ти за+до/воль/н+и́+ти
задовольни́тися за+до/воль/н+и́+ти+ся
задовольня́ння за+до/воль/н+я́+нн*я
задовольня́ючись за+до/воль/н+я́+j+уч+и+сь
задовольня́ючись за/доволь/н+я́+j+уч+и+сь
задові́льний за+до/ві́ль/н*ий
задрапіро́вувати за/драп/ір+о́в+ува+ти
задрапіро́вуватися за/драп/ір+о́в+ува+ти+ся
задрапірува́тися за/драп/ір+ува́+ти+ся
задряпако́ваний за/дряп/а+к+о́ва+н*ий
задряпакува́ти за/дряп/а+к+ува́+ти
задурма́нювати за/дур/ма́н+юва+ти
задухмяні́ти за/дух/м+ян+і́+ти
задуше́вний за/душ/е́вн*ий
задуше́вно за/душ/е́вн+о
задуше́вність за/душ/е́вн+ість
зажиттьови́й за/жи/тть+ов*и́й
зажовті́тися за/жов/т+і́+ти+ся
заздра́виця за/здра́в/иц*я
зазмага́тися за+з/маг/а́+ти+ся
зазна́йство за/зна́/й+ств*о
зазнайкува́тий за/зна/й+к+ува́т*ий
зазнайкува́то за/зна/й+к+ува́т+о
займанщи́на за/йм/а+н+щи́н*а
займе́нник за/йм/е́н+ник
закаблу́к за/кабл/у́к
закаблучо́к за/кабл/уч+о́к
закам'яні́ло за/кам'j/ан+і́+л+о
закам'яні́лість за/кам'j/ан+і́+л+ість
закам'яні́ння за/кам'j/ан+і́+нн*я
закамені́лий за/кам/ен+і́+л*ий
закарлю́ка за/карл/ю́к*а
закарлю́чений за/карл/ю́ч+ен*ий
закарлю́чити за/карл/ю́ч+и+ти
закарлю́читися за/карл/ю́ч+и+ти+ся
закарлю́чка за/карл/ю́ч+к*а
закарлю́чуватися за/карл/ю́ч+ува+ти+ся
закарпатча́нин за/карпат/ча́н+ин
заклина́телька за/клин/а́+тель+к*а
заклубо́чений за/клуб/о́ч+ен*ий
заклубо́читися за/клуб/о́ч+и+ти+ся
закля́стися за/кля́/с+ти+ся
законспіро́ваний за/конспір/о́ва+н*ий
закопті́ти за/копт/і́+ти
закосні́лість за/косн/і́+л+ість
закостені́ння за/кост/ен+і́+нн*я
закостри́чений за/костр/и́ч+ен*ий
закрива́влювати за/крив/а́вл+юва+ти
закру́гленість за/кру́г/л+ен+ість
закругли́вши за/круг/л+и́+вш+и
закрута́си за/крут/а́с*и
закруте́нина за/крут/е́нин*а
закріпа́чуватися за/кріп/а́ч+ува+ти+ся
закріпости́ти за/кріп/ост+и́+ти
закріпоща́ти за/кріп/ощ+а́+ти
закріпоща́тися за/кріп/ощ+а́+ти+ся
заку́по́рений за/ку́п/о́р+ен*ий
закупіве́льний за/куп/ів+е́ль+н*ий
закучеря́витися за/кучер/я́в+и+ти+ся
закучугу́рений за/куч/угу́р+ен*ий
закучугу́рити за/куч/угу́р+и+ти
закіптю́житися за/кіпт/ю́ж+и+ти+ся
закіптяві́лий за/кіпт/яв+і́+л*ий
зали́ва за/ли́/в*а
зали́вчасто за/ли́/в+част+о
залисні́тися за/лис/н+і́+ти+ся
залиця́льник за/лиц/я́+льник
залиця́льниця за/лиц/я́+льниц*я
залиця́ння за/лиц/я́+нн*я
залу́беньки за/лу́б/ень+к*и
залу́бниці за/лу́б/н+иц*і
залужа́нський за/луж/а́н+ськ*ий
залускоті́ти за/луск/от+і́+ти
залялько́вуватися за/ляль/к+о́в+ува+ти+ся
зама́шисто за/ма́ш/ист+о
замазу́ра за/маз/у́р*а
замазу́рити за/маз/у́р+и+ти
замазу́ритися за/маз/у́р+и+ти+ся
заматері́лий за/мат/ер+і́+л*ий
заматері́ти за/мат/ер+і́+ти
замете́литися за/мет/е́л+и+ти+ся
заметі́ль за/мет/і́ль
заметі́льний за/мет/і́ль+н*ий
заметі́льниця за/мет/і́ль+ниц*я
зами́лувано за/ми́л/ува+н+о
заму́жжю за/му́жж/ю
замі́жня́ за/мі́ж/н*я́
замі́точка за/мі́т/оч+к*а
зана́голо́сний за+на́/голо́с/н*ий
занаві́ска за+на/ві́с/к*а
занапа́щений за+на/па́щ/ен*ий
занапасти́ти за+на/паст/и́+ти
зане́дбаність за+не́/дб/а+н+ість
зане́мічний за+не́/міч/н*ий
заневи́днітися за+не/ви́д/н+і+ти+ся
занево́лений за+не/во́л/ен*ий
занепа́дництво за+не/па́д/ниц+тв*о
занепа́дницький за+не/па́д/ниць+к*ий
занепоко́єно за+не/поко́j/ен+о
занепоко́їти за+не/поко́j/і+ти
занудьгува́ти за/нудь/г+ува́+ти
зані́колитися за+ні́/коли/ти+ся
заокеа́нський за/океа́н/ськ*ий
заокру́глення за+о/кру́г/л+енн*я
заокру́гленість за+о/кру́г/л+ен+ість
заокру́глий за+о/кру́г/л*ий
заокру́глити за+о/кру́г/л+и+ти
заокру́глитися за+о/кру́г/л+и+ти+ся
заокру́глювання за+о/кру́г/л+юва+нн*я
заокру́глювати за+о/кру́г/л+юва+ти
заокру́глюватися за+о/кру́г/л+юва+ти+ся
заохо́тки за+о/хо́т/к+и
заохо́тливо за+о/хо́т/лив*о
заохо́чувальний за+о/хо́ч/ува+льн*ий
заохо́чувано за+о/хо́ч/ува+н+о
заоща́джуваний за+о/ща́дж/ува+н*ий
запа́морока за+па́/морок/*а
запа́морочений за+па́/мороч/ен*ий
запа́морочено за+па́/мороч/ен+о
запа́морочити за+па́/мороч/и+ти
запа́морочливий за+па́/мороч/лив*ий
запа́морочливість за+па́/мороч/лив+ість
запа́ринський за/па́р/и+н+ськ*ий
запавути́нений за/павут/и́н+ен*ий
запавути́нювати за/павут/и́н+юва+ти
запалені́тися за/пал/ен+і́+ти+ся
запальни́чка за/паль/ни́ч+к*а
запарши́вілий за/парш/и́в+і+л*ий
запилю́жений за/пил/ю́ж+ен*ий
запина́ло за/пин/а́+л*о
записничо́к за/пис/н+ич+о́к
запита́льно за/пит/а́+льн+о
запо́їни за/по́j/і+н*и
запобі́гливий за+по/бі́г/лив*ий
запобі́гливо за+по/бі́г/лив+о
запобіга́ння за+по/біг/а́+нн*я
запобіга́ти за+по/біг/а́+ти
запобігливий за+по/біг/лив*ий
заповзя́тливий за+по/взя́/т+лив*ий
заповзя́тливо за+по/взя́/т+лив+о
запові́даний за+по/ві́д/а+н*ий
запозавчо́ра за+поза/вчо́ра/
запози́чувати за+по/зи́ч/ува+ти
започатко́ваний за+по/ча/т+к+о́ва+н*ий
заправи́ла за/прав/и́+л*а
запри́дух за+при́/дух/
запри́язнений за/при́я/зн+ен*ий
заприбутко́ваний за+при/бу/т+к+о́ва+н*ий
заприбутко́вувати за+при/бу/т+к+о́в+ува+ти
заприбутко́вуватися за+при/бу/т+к+о́в+ува+ти+ся
заприбуткува́ти за+при/бу/т+к+ува́+ти
заприязни́тися за/прия/зн+и́+ти+ся
запро́данство за/про́да/н+ств*о
запро́данський за/про́да/н+ськ*ий
запрова́джений за+про/ва́дж/ен*ий
запрова́дження за+про/ва́дж/енн*я
запропасти́тися за+про/паст/и́+ти+ся
запряго́вий за/пряг/о́в*ий
запухи́ритися за/пух/и́р+и+ти+ся
запухна́титися за/пух/н+а́т+и+ти+ся
запідо́зрений за+підо́/зр/ен*ий
запідо́зрити за+підо́/зр/и+ти
запізва́тися за+пі/зв/а́+ти+ся
запіка́на за/пік/а́+н*а
зара́ннє за/ра́нн/є
заразі́сінько за/раз/і́сіньк+о
заране́нько за/ран/е́ньк+о
заржаві́лий за/рж/ав+і́+л*ий
заробітча́нин за/роб/іт+ч+а́н+ин
заробітча́нка за/роб/іт+ч+а́н+к*а
заробітча́нство за/роб/іт+ч+а́н+ств*о
заробітча́нський за/роб/іт+ч+а́н+ськ*ий
зароже́вити за/рож/е́в+и+ти
зароже́влений за/рож/е́вл+ен*ий
зарожеві́тися за/рож/ев+і́+ти+ся
зарозумі́лець за/розум/і́+л+ець
зарозумі́лий за/розум/і́+л*ий
зарубцьо́вуватися за/руб/ць+о́в+ува+ти+ся
зарубцюва́ння за/руб/ц+юва́+нн*я
зарука́вок за/рук/а́в+ок
заручино́вий за/руч/ин+о́в*ий
зарю́мсаний за/рю́м/с+а+н*ий
зарізя́ка за/різ/я́к*а
заріча́нин за/річ/а́н+ин
засмія́вшись за/смі/j+а́+вш+и+сь
засоро́мившися за/соро́м/и+вш+и+ся
заспоко́ювання за+с/поко́j/ува+нн*я
заспоко́ююче за+с/поко́j/у+j+уч+е
заспоко́юючи за+с/поко́j/у+j+уч+и
заспоко́юючий за+с/поко́j/у+j+уч*ий
заспоко́юючися за+с/поко́j/у+j+уч+и+ся
заспоко́ївши за+с/поко́j/і+вш+и
заспоко́ївшись за+с/поко́j/і+вш+и+сь
заспоко́їтися за+с/поко́j/і+ти+ся
заспокі́йливий за+с/покі́й/лив*ий
заспокі́йливо за+с/покі́й/лив+о
заспотика́тися за+с+по/тик/а́+ти+ся
заспі́ваний за+с/пі́/ва+н*ий
заспі́вувач за+с/пі́/в+ува+ч
заспі́вувачка за+с/пі́/в+ува+ч+к*а
заспіва́вши за+с/пі/ва́+вш+и
застанови́тися за/стан/ов+и́+ти+ся
засторчи́ти за+с/торч/и́+ти
засумніва́тися за+су/мн/і+ва́+ти+ся
засіда́тельський за/сід/а́+тель+ськ*ий
засідла́вши за/сід/л+а́+вш+и
зате́мрітися за/те́м/р+і+ти+ся
затемні́тися за/тем/н+і́+ти+ся
зати́м за/т/*и́м
зато́мість за/то́м/ість
затрепета́ти за/треп/ет+а́+ти
затрепиха́тися за/треп/их+а́+ти+ся
зату́рканість за/ту́р/к+а+н+ість
затуркоті́ти за/тур/к+от+і́+ти
затьма́рений за/тьм/а́р+ен*ий
затя́гуючися за/тя́г/у+j+уч+и+ся
затя́то за/тя́/т+о
зау́треня за/у́тр/ен*я
заупокі́йний за+у/покі́й/н*ий
заусміха́тися за+у/смі/х+а́+ти+ся
захво́рюваність за/хво́р/юва+ність
захе́кано за/хе́/к+а+н+о
захребе́тник за/хреб/е́т+н+ик
захребе́тниця за/хреб/е́т+н+иц*я
захри́пло за/хри́п/л+о
захрупості́ти за/хруп/ост+і́+ти
заціка́влено за/цік/а́вл+ен+о
заціка́вленість за/цік/а́вл+ен+ість
зачерво́нений за/черво́н/ен*ий
зачу́млено за/чу́мл/ен*о
зачі́плювачка за/чі́пл/юва+ч+к*а
зашваркота́ти за/шварк/от+а́+ти
защети́нитися за/щет/и́н+и+ти+ся
навза́води нав+за́/вод/и
надзапла́вний над+за/пла́в/н*ий
назапа́сити на+за/па́с/и+ти
назахва́т на+за/хва́т/
невзаба́рі не+в+за/ба́р/і
недозапи́лення недо+за/пи́л/енн*я
неза́ймано не+за́/йм/а+н+о
незаба́вки не+за/ба́в/к+и
незаба́ром не+за/ба́р/ом
незабезпе́ченість не+за/безпе́ч/ен+ість
незабороно́ваний не+за/борон/о́ва+н*ий
незайма́нщина не+за/йм/а́+н+щин*а
незамо́жництво не+за/мо́ж/н+иц+тв*о
незамо́жницький не+за/мо́ж/н+иць+к*ий
незамі́жня́ не+за/мі́ж/н*я́
незаприбутко́ваний не+за+при/бу/т+к+о́ва+н*ий
незасві́дчений не+за/сві́д/ч+ен*ий
незасу́нений не+за/су́/н+ен*ий
незаціка́влений не+за/цік/а́вл+ен*ий
незаціка́влено не+за/цік/а́вл+ен+о
незаціка́вленість не+за/цік/а́вл+ен+ість
ніза́що ні+за́/що/
обзаве́дення об+за/ве́д/енн*я
обзавести́ся об+за/вес/ти́+ся
озагла́вити о+за/гла́в/и+ти
озагла́влений о+за/гла́вл/ен*ий
передзасівни́й перед+за/сі/в+н*и́й
перезапи́лений пере+за/пи́л/ен*ий
перезапи́лення пере+за/пи́л/енн*я
перезапили́ти пере+за/пил/и́+ти
по-завсі́дньому по+-за+в/сі́д/нь+ому
по-запорі́зьки по+-за/порі́зь/к+и
позабавля́ти по+за/бавл/я́+ти
позабе́йкуватися по+за/бе́йк/ува+ти+ся
позаби́ваний по+за/би́/ва+н*ий
позавмира́ти по+за+в/мир/а́+ти
позаграба́стувати по+за/граб/а́ст+ува+ти
позада́вній по+за/да́вн/*ій
позадовольня́ти по+за+до/воль/н+я́+ти
позакві́тчуваний по+за/кві́т/ч+ува+н*ий
позакида́вши по+за/кид/а́+вш+и
позалі́плюваний по+за/лі́пл/юва+н*ий
позапада́лий по+за/пад/а́+л*ий
позапако́вуваний по+за/пак/о́в+ува+н*ий
позапрова́джувати по+за+про/ва́дж/ува+ти
позарубцьо́вуватися по+за/руб/ць+о́в+ува+ти+ся
позасвідо́мо по+за+с/від/о́м+о
позаспоко́ювати по+за+с/поко́j/ува+ти
позасі́юваний по+за/сі́/j+ува+н*ий
презаба́вний пре+за/ба́в/н*ий
презаба́вно пре+за/ба́в/н+о
презавзя́тий пре+за/взя́/т*ий
презавзя́то пре+за/взя́/т+о
призаду́матися при+за/ду́м/а+ти+ся
призахі́дний при+за/хі́д/н*ий
прозаставля́ти про+за/ставл/я́+ти
підзаголо́вний під+за/голо́в/н*ий
підзаголо́вок під+за/голо́в/ок
підзапра́витися під+за/пра́в/и+ти+ся
узаперті́ у+за/перт/*і́
узаперті́ у+за/пер/т*і́
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.