З — МОРФЕМІКА

з — суфікс

Значення суфікса «з»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
Стан (психічний або фізичний).
Приклади слів із суфіксом «з»

Слово Морфемна структура
анабіо́з ана/біо́/з
безбо́язний без/бо́j/а+з+н*ий
безбо́язно без/бо́j/а+з+н+о
безбо́язність без/бо́j/а+з+н+ість
бо́язко /бо́j/а+з+к+о
бо́язкість /бо́j/а+з+к+ість
боязки́й /боj/а+з+к*и́й
боязкува́тий /боj/а+з+к+ува́т*ий
гіпобіо́з гіпо/біо́/з
мовча́зник /мовч/а́+з+н+ик
мовча́зно /мовч/а́+з+н+о
мовча́зність /мовч/а́+з+н+ість
мовчазли́вий /мовч/а+з+ли́в*ий
мовчазли́во /мовч/а+з+ли́в+о
мовчазли́вість /мовч/а+з+ли́в+ість
мовчазни́й /мовч/а+з+н*и́й
мовчазні́ший /мовч/а+з+н+і́ш*ий
небо́язко не/бо́j/а+з+к+о
небоязки́й не/боj/а+з+к*и́й
небоязли́вий не/боj/а+з+ли́в*ий

з — префікс

Приклади слів із префіксом «з»

Слово Морфемна структура
беззбитко́вий без+з/би/т+к+о́в*ий
беззбитко́во без+з/би/т+к+о́в+о
беззбитко́вість без+з/би/т+к+о́в+ість
ви́збираний ви́+з/бир/а+н*ий
ви́збирати ви́+з/бир/а+ти
визби́рування ви+з/би́р/ува+нн*я
визво́льниця ви+з/во́ль/н+иц*я
визволе́нний ви+з/вол/е́нн*ий
визволи́тель ви+з/вол/и́+тель
возз'є́днаний воз+з'/є́дн/а+н*ий
возз'є́днання воз+з'/є́дн/а+нн*я
возз'є́днувач воз+з'/є́дн/ува+ч
возз'єдна́ти воз+з'/єдн/а́+ти
відзвича́їти від+з/вич/а́j+і+ти
до́звіл до́+з/віл/
дозво́лений до+з/во́л/ен*ий
дозво́лити до+з/во́л/и+ти
дозволя́ючи до+з/вол/я́+j+уч+и
дозві́льний до+з/ві́ль/н*ий
дозві́льно до+з/ві́ль/н+о
донезмо́ги до+не+з/мо́г/и
донезмо́ги до+не+з/мо́г/*и
зазмага́тися за+з/маг/а́+ти+ся
зба́вний з/ба́в/н*ий
збавля́ючи з/бавл/я́+j+уч+и
збагне́нний з/баг/н+е́нн*ий
збагряні́лий з/багр/ян+і́+л*ий
збагряні́ти з/багр/ян+і́+ти
збезво́днений з+без/во́д/н+ен*ий
збезво́днення з+без/во́д/н+енн*я
збезво́днюючий з+без/во́д/н+ю+j+уч*ий
збезлю́дити з+без/лю́д/и+ти
збезлю́дніти з+без/лю́д/н+і+ти
збезси́лілий з+без/си́л/і+л*ий
збезси́ліло з+без/си́л/і+л+о
зби́тень з/би́/т+ень
збива́лка з/би/ва́+лк*а
збива́ючи з/би/ва́+j+уч+и
збира́льництво з/бир/а́+льн+иц+тв*о
збите́нник з/би/т+е́н+ник
збиткува́тися з/би/т+к+ува́+ти+ся
збито́чник з/би/т+о́ч+н+ик
збито́чниця з/би/т+о́ч+н+иц*я
збито́шний з/би/т+о́ш+н*ий
збито́шник з/би/т+о́ш+н+ик
збито́шниця з/би/т+о́ш+н+иц*я
збито́шно з/би/т+о́ш+н+о
збли́жуючий з/бли́ж/у+j+уч*ий
збо́їни з/бо́j/ін*и
збу́джено з/бу́дж/ен+о
збі́днено з/бі́д/н+ен+о
збі́льшеність з/бі́ль/ш+ен+ість
збі́льшувати з/бі́ль/ш+ува+ти
збі́льшуватися з/бі́ль/ш+ува+ти+ся
збі́льшувач з/бі́ль/ш+ува+ч
збі́льшуючи з/бі́ль/ш+у+j+уч+и
збіго́вище з/біг/о́в+ищ*е
збідни́тися з/бід/н+и́+ти+ся
збільшови́чений з/біль/ш+ов+и́ч+ен*ий
збільшови́чення з/біль/ш+ов+и́ч+енн*я
збільшови́чити з/біль/ш+ов+и́ч+и+ти
збільшови́читися з/біль/ш+ов+и́ч+и+ти+ся
збільшовизо́ваний з/біль/ш+ов+из+о́ва+н*ий
збільшовизува́ти з/біль/ш+ов+из+ува́+ти
збільшовизува́тися з/біль/ш+ов+из+ува́+ти+ся
збіржани́к з/бірж/а+ни́к
збіржани́к з/бірж/ани́к
зв'я́зкови́й з/в'я́з/к+ов*и́й
зв'язкова́ з/в'яз/к+ов*а́
зв'язкови́й з/в'яз/к+ов*и́й
зв'язкі́вець з/в'яз/к+і́в+ець
зв'язкі́вка з/в'яз/к+і́в+к*а
зва́рюваність з/ва́р/юва+н+ість
звалко́ваний з/вал/к+о́ва+н*ий
зве́рх з/ве́рх/
зведеню́к з/вед/ен+ю́к
зведеня́та з/вед/ен+я́т*а
звели́чення з/вел/и́ч+енн*я
звели́читися з/вел/и́ч+и+ти+ся
звели́чник з/вел/и́ч+ник
звели́чування з/вел/и́ч+ува+нн*я
звелича́ння з/вел/ич+а́+нн*я
зверше́чка з/верш/е́ч+к*а
зверше́чку з/верш/е́ч+к*у
зви́в з/ви́/в
зви́вина з/ви́/в+ин*а
зви́вистий з/ви́/в+ист*ий
зви́висто з/ви́/в+ист+о
зви́вистість з/ви́/в+ист+ість
зви́нний з/ви́/н+н*ий
зви́нно з/ви́/н+н+о
зви́нність з/ви́/н+н+ість
звинува́чення з/вин/ува́ч+енн*я
звинува́чувати з/вин/ува́ч+ува+ти
звиродні́лий з+ви/род/н+і́+л*ий
звиродні́лість з+ви/род/н+і́+л+ість
звиродні́ння з+ви/род/н+і́+нн*я
звиродні́ти з+ви/род/н+і́+ти
звича́йка з/вич/а́й+к*а
звича́йне з/вич/а́й+н+е
звича́йний з/вич/а́й+н*ий
звича́йно з/вич/а́й+н+о
звичайне́нький з/вич/ай+н+е́ньк*ий
звичайне́нько з/вич/ай+н+е́ньк+о
звичайні́сінький з/вич/ай+н+і́сіньк*ий
звичає́вий з/вич/аj+е́в*ий
звичає́вість з/вич/аj+е́в+ість
зво́дячи з/во́д/яч+и
зво́дячися з/во́д/яч+и+ся
звору́шений з+во/ру́ш/ен*ий
звору́шення з+во/ру́ш/енн*я
звору́шено з+во/ру́ш/ен+о
звору́шливий з+во/ру́ш/лив*ий
звору́шливо з+во/ру́ш/лив+о
зворухну́тися з+во/рух/ну́+ти+ся
зві́сивши з/ві́с/и+вш+и
звіддалеки́ з+від/дал/ек+и́
звідкіля́сь з+від/к/іля́+сь
звідкіля́сь з/відк/іля́+сь
звідо́млення з/від/о́мл+енн*я
звідсіля́ з+від/с/іля́
звідті́ль з+від/т/і́ль
звідтіля́ з+від/т/іля́
звідусю́ди з+від+у/сю́д/и
звідусю́ди з+від+у/сю́ди/
звільня́ння з/віль/н+я́+нн*я
зга́ньблення з/га́нь/бл+енн*я
зга́рятина з/га́р/ятин*а
зганьби́ти з/гань/б+и́+ти
зганьби́тися з/гань/б+и́+ти+ся
згли́бока з/гли́б/ок+а
зго́їна з/го́j/і+н*а
згорба́титися з/горб/а́т+и+ти+ся
зготува́вши з/готу/ва́+вш+и
згра́йний з/гр/а́+й+н*ий
згра́йно з/гр/а́+й+н+о
згра́йність з/гр/а́+й+н+ість
згризо́та з/гриз/о́т*а
згрі́зна з/грі́з/н*а
згі́рклість з/гі́р/к+л+ість
згі́ркнення з/гі́р/к+н+енн*я
згі́ркнути з/гі́р/к+ну+ти
зда́леки з/да́л/ек+и
зда́лік з/да́л/ік
зда́тен з/да́/т+ен
здава́ч з/да/ва́+ч
здава́чка з/да/ва́+ч+к*а
здармува́ти з/дар/м+ува́+ти
здви́гнений з/дви́г/н+ен*ий
здво́їти з/дв/о́j+і+ти
здво́їтися з/дв/о́j+і+ти+ся
здемаско́ваний з+де/маск/о́ва+н*ий
здеморалізо́ваний з+де/морал/із+о́ва+н*ий
здеморалізува́ти з+де/морал/із+ува́+ти
зденаціоналізо́ваний з+де/наці/онал+із+о́ва+н*ий
зденаціоналізува́ти з+де/наці/онал+із+ува́+ти
зденервува́ння з+де/нерв/ува́+нн*я
здерев'яні́лий з/дерев'j/ан+і́+л*ий
здеформува́тися з+де/форм/ува́+ти+ся
здешеві́ти з/дешев/і́+ти
зди́бочки з/ди́б/очк*и
зди́рця з/ди́р/ц*я
здиво́вано з/див/о́ва+н+о
здити́нілий з/дит/и́н+і+л*ий
здити́ніти з/дит/и́н+і+ти
здихля́ з/дих/л*я́
здича́віло з/дич/а́в+і+л+о
здича́вілість з/дич/а́в+і+л+ість
здича́віння з/дич/а́в+і+нн*я
здму́хувати з/дму́/х+ува+ти
здо́бич з+до́/би/ч
здоби́ченька з+до/би́/ч+еньк*а
здоби́чник з+до/би́/ч+ник
здобу́тий з+до/бу́/т*ий
здобу́тися з+до/бу́/ти+ся
здобу́ток з+до/бу́/т+ок
здога́дливий з+до/га́д/лив*ий
здога́дливо з+до/га́д/лив+о
здохля́ка з/дох/л+я́к*а
здрі́бнювач з/дрі́б/н+юва+ч
здрібні́лість з/дріб/н+і́+л+ість
здрібні́ння з/дріб/н+і́+нн*я
зду́хвинний з/ду́х/в+ин+н*ий
зді́йнятий з+ді́/йня/т*ий
здійма́ння з+ді/йм/а́+нн*я
здійма́тися з+ді/йм/а́+ти+ся
здійма́ючи з+ді/йм/а́+j+уч+и
здійсни́мий з/дійсн/и́м*ий
здіря́влювати з/дір/я́вл+юва+ти
здіря́влюватися з/дір/я́вл+юва+ти+ся
зжахну́тися з/жах/ну́+ти+ся
зжовті́лий з/жов/т+і́+л*ий
зла́днано з/ла́д/н+а+н+о
зле́гка з/ле́г/к+а
злеге́сенька з/лег/е́сеньк+а
зледачі́лий з/лед/ач+і́+л*ий
зледащі́лий з/лед/ащ+і́+л*ий
зли́тість з/ли́/т+ість
зли́шнього з/ли́ш/нь*ого
злиня́лий з/лин/я́+л*ий
злокалізува́ти з/локал/із+ува́+ти
злука́внувати з/лук/а́в+н+ува+ти
злі́таність з/лі́т/а+ність
зм'я́кшувальний з/м'я́к/ш+ува+льн*ий
зм'я́кшуваний з/м'я́к/ш+ува+н*ий
зм'я́кшуючий з/м'я́к/ш+у+j+уч*ий
зматеріалізува́ти з/матер/і+ал+із+ува́+ти
зматеріалізува́тися з/матер/і+ал+із+ува́+ти+ся
зменша́тися з/мен/ш+а́+ти+ся
змерзлю́х з/мерз/л+ю́х
змертві́лий з/мер/т+в+і́+л*ий
змертві́ти з/мер/т+в+і́+ти
зми́ваний з/ми́/ва+н*ий
зми́лини з/ми́л/и+н*и
зми́рщина з/ми́р/щин*а
змива́льниця з/ми/ва́+льниц*я
змилости́тися з/мил/ост+и́+ти+ся
змо́вницьки з/мо́в/ниць+к+и
змо́вниця з/мо́в/ниц*я
змо́ршкуватість з/мо́рш/к+уват+ість
змобілізо́ваність з/мобіл/із+о́ва+н+ість
змолоди́ти з/молод/и́+ти
зміща́нений з/міщ/а́н+ен*ий
зміща́нювання з/міщ/а́н+юва+нн*я
зна́ряд з+на́/ряд/
зна́хідка з+на́/хід/к*а
знадво́ру з+на/дво́р/*у
знайти́ся з+на/й/ти́+ся
знайшо́вши з+на/й/ш+о́+вш+и
знайшовши з+на/й/ш+ов+ш+и
знаря́джений з+на/ря́дж/ен*ий
знахабні́ло з/нахаб/н+і́+л*о
знахо́дячи з+на/хо́д/яч+и
знахі́дливий з+на/хі́д/лив*ий
зне́бачки з+не́/бач/ки
знебо́лювальний з+не/бо́л/юва+льн*ий
знемощі́лий з+не/мощ/і́+л*ий
знемощі́ти з+не/мощ/і́+ти
знена́висний з+не/на́вис/н*ий
знена́висть з+не/на́вис/ть
знеприто́мніння з+не/прито́м/н+і+нн*я
знерво́ваність з/нерв/о́ва+н+ість
знерухо́мілий з+не/рух/о́м+і+л*ий
знерухо́міти з+не/рух/о́м+і+ти
знесамови́тілий з+не/сам/ови́т+і+л*ий
знесамови́тіти з+не/сам/ови́т+і+ти
знестя́ми з+не+с/тя́м/*и
знестя́мки з+не+с/тя́м/ки
знетерпели́витися з+не/терп/ели́в+и+ти+ся
знетерпели́влений з+не/терп/ели́вл+ен*ий
знудьго́ваний з/нудь/г+о́ва+н*ий
знудьгува́тися з/нудь/г+ува́+ти+ся
зні́мчуваний з/ні́м/ч+ува+н*ий
знімчі́лий з/нім/ч+і́+л*ий
знімчі́ти з/нім/ч+і́+ти
зніче́в'я з+ні/ч/е́в+'j*а
зніякові́лий з+ні/як/ов+і́+л*ий
зніякові́ло з+ні/як/ов+і́+л+о
зніякові́лість з+ні/як/ов+і́+л+ість
зніякові́ння з+ні/як/ов+і́+нн*я
зніякові́ти з+ні/як/ов+і́+ти
зо́йкнувши з/о́й/к+ну+вш+и
зо́йкіт з/о́й/к+іт
зо́палу з+о́/пал/у
зоддалі́к з+од/дал/і́к
зодягти́ся з+о/дяг/ти́+ся
зосере́джений з+о/сере́дж/ен*ий
зосере́дженість з+о/сере́дж/ен+ість
зосере́джуватися з+о/сере́дж/ува+ти+ся
зостано́влювати з+о/стан/о́вл+юва+ти
зостано́влюватися з+о/стан/о́вл+юва+ти+ся
зостанови́ти з+о/стан/ов+и́+ти
зостанови́тися з+о/стан/ов+и́+ти+ся
зра́ночку з/ра́н/оч+к*у
зрепети́руваний з/репет/и́р+ува+н*ий
зрепети́руваність з/репет/и́р+ува+н+ість
зрече́влення з/реч/е́вл+енн*я
зробітни́чити з/роб/іт+ни́ч+и+ти
зробітни́чуваний з/роб/іт+ни́ч+ува+н*ий
зробітни́чувати з/роб/іт+ни́ч+ува+ти
зрогові́лість з/рог/ов+і́+л+ість
зрогові́ння з/рог/ов+і́+нн*я
зрозумі́вши з/розум/і́+вш+и
зруйно́ваність з/руй/н+о́ва+н+ість
зруйно́вний з/руй/н+о́в+н*ий
зруйно́вність з/руй/н+о́в+н+ість
зруйнува́ти з/руй/н+ува́+ти
зруйнува́тися з/руй/н+ува́+ти+ся
зрівня́льність з/рівн/я́+льн+ість
зрівня́лівка з/рівн/я́+лів+к*а
зрівня́лівський з/рівн/я́+лів+ськ*ий
зсковзну́тися з+с/ковз/ну́+ти+ся
зспо́ду з+с/по́д/*у
зспі́ваний з+с/пі́/ва+н*ий
зсу́кувальний з/су́к/ува+льн*ий
зсуту́лений з+су/ту́л/ен*ий
зсуту́лившись з+су/ту́л/и+вш+и+сь
зсуту́литися з+су/ту́л/и+ти+ся
зужи́тий з+у/жи́/т*ий
зужива́тися з+у/жи/ва́+ти+ся
зумо́влення з+у/мо́вл/енн*я
зумо́вленість з+у/мо́вл/ен+ість
зусю́ди з+у/сю́ди/
зусю́ди з+у/сю́д/и
зчетве́рений з/четв/е́р+ен*ий
зчетвери́ти з/четв/ер+и́+ти
міжз'ї́здівський між+з'/ї́зд/ів+ськ*ий
навздога́д нав+з+до/га́д/
навздогі́нці нав+з+до/гі́н/ці
навзри́д нав+з/ри́д/
навизби́рувати на+ви+з/би́р/ува+ти
надзви́ча́й над+з/ви́ч/а́й
надзвича́йний над+з/вич/а́й+н*ий
надзвича́йність над+з/вич/а́й+н+ість
назби́ваний на+з/би́/ва+н*ий
назбива́ти на+з/би/ва́+ти
назбиткува́тися на+з/би/т+к+ува́+ти+ся
назве́рх на+з/ве́рх/
наздо́гнаний на+з+до́/гн/а+н*ий
наздога́д на+з+до/га́д/
наздогна́вши на+з+до/гн/а́+вш+и
наздійма́ти на+з+ді/йм/а́+ти
напризби́руваний на+при+з/би́р/ува+н*ий
напризволя́ще на+при+з/вол/я́щ+е
недозво́лений не+до+з/во́л/ен*ий
недозволе́нний не+до+з/вол/е́нн*ий
недозволе́нно не+до+з/вол/е́нн+о
недозволе́нність не+до+з/вол/е́нн+ість
нез'ясо́вний не+з'/яс/о́в+н*ий
незбагне́нний не+з/баг/н+е́нн*ий
незбагне́нно не+з/баг/н+е́нн+о
незбагне́нність не+з/баг/н+е́нн+ість
незби́раний не+з/би́р/а+н*ий
незбу́тній не+з/бу́/т+н*ій
незважа́ючи не+з/важ/а́+j+уч+и
незви́кло не+з/ви́к/л+о
незви́клість не+з/ви́к/л+ість
незвича́йний не+з/вич/а́й+н*ий
незвича́йно не+з/вич/а́й+н+о
незвича́йність не+з/вич/а́й+н+ість
незвору́шний не+з+во/ру́ш/н*ий
незвору́шно не+з+во/ру́ш/н+о
незвору́шність не+з+во/ру́ш/н+ість
незга́ньблений не+з/га́нь/бл+ен*ий
незгаса́ючий не+з/гас/а́+j+уч*ий
незгаси́мо не+з/гас/и́м+о
незгла́дний не+з/гла́д/н*ий
незго́ден не+з/го́д/ен
незго́дина не+з/го́д/ин*а
незго́донька не+з/го́д/оньк*а
незгра́йний не+з/гра́/й+н*ий
незгра́йно не+з/гра́/й+н+о
незгі́рш не+з/гі́р/ш
незда́рисько не+з/да́р/иськ*о
незда́тність не+з/да́/т+н+ість
нездога́дливий не+з+до/га́д/лив*ий
нездога́дливість не+з+до/га́д/лив+ість
незду́жати не+з/ду́ж/а+ти
нездужа́лий не+з/дуж/а́+л*ий
незжа́тий не+з/жа́/т*ий
незми́вно не+з/ми́/в+н+о
незмі́ряно не+з/мі́р/я+н+о
незнахо́дження не+з+на/хо́дж/енн*я
незрозумі́ло не+з/розум/і́+л+о
незрозумі́лість не+з/розум/і́+л+ість
незруйно́ваність не+з/руй/н+о́ва+н+ість
незрівня́нно не+з/рівн/я́+нн+о
незрівня́нність не+з/рівн/я́+нн+ість
непозбу́тній не+по+з/бу́/т+н*ій
непризвича́єний не+при+з/вич/а́j+ен*ий
неузго́джений не+у+з/го́дж/ен*ий
неузго́дження не+у+з/го́дж/енн*я
неузго́дженість не+у+з/го́дж/ен+ість
нізчи́мний ні+з/ч/*и́м$н*ий
одзволя́ти од+з/вол/я́+ти
озвича́їтися о+з/вич/а́j+і+ти+ся
передзбира́льний перед+з/бир/а́+льн*ий
перезволо́жений пере+з/воло́ж/ен*ий
перезволо́ження пере+з/воло́ж/енн*я
перезволо́жити пере+з/воло́ж/и+ти
по-змо́вницьки по+-з/мо́в/ниць+к+и
повизби́рувати по+ви+з/би́р/ува+ти
подозво́лити по+до+з/во́л/и+ти
позба́вити по+з/ба́в/и+ти
позба́вле́нець по+з/ба́вл/е́н+ець
позба́влений по+з/ба́вл/ен*ий
позба́вленка по+з/ба́вл/ен+к*а
позбавле́нський по+з/бавл/е́н+ськ*ий
позбу́вшись по+з/бу́/вш+и+сь
позвичайні́шати по+з/вич/ай+н+і́ш+а+ти
поздо́вж по+з/до́вж/
поздо́вжньо по+з/до́вж/нь+о
поздійма́ти по+з+ді/йм/а́+ти
познахо́дити по+з+на/хо́д/и+ти
позодяга́ти по+з+о/дяг/а́+ти
позоста́лий по+з+о/ста́/л*ий
позоста́тися по+з+о/ста́/ти+ся
позоставля́ти по+з+о/ставл/я́+ти
позруйно́вувати по+з/руй/н+о́в+ува+ти
поназби́руваний по+на+з/би́р/ува+н*ий
поназбира́ти по+на+з/бир/а́+ти
поназдиви́тися по+на+з/див/и́+ти+ся
поназдоганя́ти по+на+з+до/ган/я́+ти
поперезніма́ти по+пере+з/нім/а́+ти
попозбира́ти по+по+з/бир/а́+ти
попризби́рувати по+при+з/би́р/ува+ти
попризвича́юватися по+при+з/вич/а́j+ува+ти+ся
поузго́джувати по+у+з/го́дж/ува+ти
призби́раний при+з/би́р/а+н*ий
призби́рувачка при+з/би́р/ува+ч+к*а
призбира́ння при+з/бир/а́+нн*я
призбира́ти при+з/бир/а́+ти
призвича́ювання при+з/вич/а́j+ува+нн*я
призвича́ювати при+з/вич/а́j+ува+ти
призвича́юватися при+з/вич/а́j+ува+ти+ся
призвича́єно при+з/вич/а́j+ен+о
призвича́ївшись при+з/вич/а́j+і+вш+и+сь
призвича́їти при+з/вич/а́j+і+ти
призвича́їтися при+з/вич/а́j+і+ти+ся
призві́дця при+з/ві́д/ц*я
призві́льний при+з/ві́ль/н*ий
підзмі́на під+з/мі́н/*а
підзмі́нний під+з/мі́н/н*ий
узвича́єний у+з/вич/а́j+ен*ий
узвича́їти у+з/вич/а́j+і+ти


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.