ЕЦЬ — МОРФЕМІКА

ець — суфікс

Значення суфікса «ець»

Прислівник.
навпросте́ць
Опредметнена дія.
та́нець, штовхане́ць
Знаряддя дії (інструмент, механізм, прилад).
різе́ць
Наслідок (продукт, результат) дії.
рішене́ць
Опредметнена ознака (якість, властивість).
рум'янець
Істота (тварина, птах, риба, комаха, мікроорганізми).
живе́ць, плавуне́ць, сиве́ць
Хвороба (порушення нормального психічного або фізичного стану).
гниле́ць, дити́нець, люби́мець, мокре́ць, свербе́ць
Абстрактне поняття, наукові терміни.
взіре́ць
Природне явище (об’єкт).
путі́вець
Одиниця виміру, найменування кількості чогось.
га́рнець, хресте́ць
Частина тіла людини або істоти чи рослини.
па́лець
Приклади слів із суфіксом «ець»

Слово Морфемна структура
англіка́нець /англ/ік+а́н+ець
африка́нець /афр/ик+а́н+ець
багря́нець /багр/я́н+ець
бенедикти́нець /бенедикт/и́н+ець
бубоне́ць /буб/он+е́ць
бува́лець /бу/ва́+л+ець
бігуне́ць /біг/ун+е́ць
бірма́нець /бірм/а́н+ець
ва́жілець /ва́ж/іл+ець
ва́лянець /ва́л/я+н+ець
верхови́нець /верх/ов+и́н+ець
взіре́ць /взір/е́ць
викона́вець ви/кон/а́+в+ець
вили́ванець ви/ли́/ва+н+ець
винува́тець /вин/ува́т+ець
володі́лець /волод/і́+л+ець
вольтер'я́нець /вольтер/'j+а́н+ець
воши́вець /вош/и́в+ець
впере́дівець в/пере́д/ів+ець
вугле́ць /вугл/е́ць
га́рнець /га́р/н+ець
генуе́зець /гену/е́з+ець
гладуне́ць /глад/ун+е́ць
гниле́ць /гни/л+е́ць
гости́нець /гост/и́н+ець
граве́ць /гр/а+в+е́ць
гурткі́вець /гурт/к+і́в+ець
дбайли́вець /дб/а+й+ли́в+ець
двигуне́ць /двиг/ун+е́ць
депо́вець /деп/о́в+ець
джигуне́ць /джиг/ун+е́ць
дити́нець /дит/и́н+ець
жалісли́вець /жал/іс+ли́в+ець
живе́ць /жи/в+е́ць
жовте́ць /жов/т+е́ць
завзя́тець за/взя́/т+ець
зарозумі́лець за/розум/і́+л+ець
зв'язкі́вець з/в'яз/к+і́в+ець
звіри́нець /звір/и́н+ець
знаве́цький /зна/в+е́ць+к*ий
знайо́мець /зна/й+о́м+ець
зневуглецьо́ваний зне/вугл/ець+о́ва+н*ий
зневуглецьо́вувати зне/вугл/ець+о́в+ува+ти
зрадли́вець /зрад/ли́в+ець
каміне́ць /кам/ін+е́ць
конголе́зець /конго/ле́з+ець
купе́цький /куп/е́ць+к*ий
кучеря́вець /кучер/я́в+ець
лассалья́нець /лассаль/j+а́н+ець
ледене́ць /лед/ен+е́ць
липе́ць /лип/е́ць
личакі́вець /лич/ак+і́в+ець
лука́вець /лук/а́в+ець
люби́мець /люб/и́м+ець
марі́єць /марі́/j+ець
матеріа́лець /матер/і+а́л+ець
мертве́ць /мер/т+в+е́ць
мертве́цька /мер/т+в+е́ць+к*а
мертве́цький /мер/т+в+е́ць+к*ий
ми́лости́вець /ми́л/ост+и́в+ець
мигуне́ць /миг/ун+е́ць
милости́вець /мил/ост+и́в+ець
мисте́цьки /мист/е́ць+к+и
мокре́ць /мок/р+е́ць
молоде́цькість /молод/е́ць+к+ість
міхуре́ць /міх/ур+е́ць
навпросте́ць нав/прост/е́ць
налива́йківець на/ли/ва́+й+к+ів+ець
нарисо́вець на/рис/о́в+ець
неаполіта́нець /неапол/іта́н+ець
недба́лець не/дб/а́+л+ець
недбайли́вець не/дб/а+й+ли́в+ець
незнайо́мець не/зна/й+о́м+ець
неми́лости́вець не/ми́л/ост+и́в+ець
непове́рненець не+по/ве́р/н+ен+ець
непротивле́нець не/противл/е́н+ець
неслухня́нець не/слух/н+я́н+ець
нечести́вець не/чест/и́в+ець
обра́нець о/бр/а́+н+ець
обі́дранець обі́/др/а+н+ець
орди́нець /орд/и́н+ець
па́лець /па́л/ець
пе́рвенець /пе́рв/ен+ець
перепро́данець пере/про́да/н+ець
писаре́ць /пис/а+р+е́ць
письмо́вець /пись/м+о́в+ець
плавуне́ць /плав/ун+е́ць
пластове́ць /пласт/ов+е́ць
пластіве́ць /пласт/ів+е́ць
пливе́ць /пли/в+е́ць
по-молоде́цькому по-/молод/е́ць+к+ому
по-німе́цьки по-/нім/е́ць+к+и
побрати́мець по/брат/и́м+ець
побуто́вець по/бу/т+о́в+ець
повста́нець по+в/ста́/н+ець
погорі́лець по/гор/і́+л+ець
подаве́ць по/да/в+е́ць
подніпря́нець по/дніпр/я́н+ець
пожиле́ць по/жи/л+е́ць
позба́вле́нець по+з/ба́вл/е́н+ець
понизо́вець по/низ/о́в+ець
поплаве́ць по/плав/е́ць
пороси́нець по/рос/и́н+ець
потурчи́нець по/турч/и́+н+ець
початкі́вець по/ча/т+к+і́в+ець
правлі́нець /правл/і́н+ець
преторіа́нець /прет/ор+іа́н+ець
пристосо́ванець при/стос/о́ва+н+ець
пристосува́нець при/стос/ува́+н+ець
про́синець про́/син/ець
пузане́ць /пуз/ан+е́ць
путі́вець /пут/і́в+ець
пухире́ць /пух/ир+е́ць
піфагорі́єць /піфагор/і́j+ець
піхоти́нець /піх/от+и́н+ець
рида́лець /рид/а́+л+ець
рукаве́ць /рук/ав+е́ць
рум'янець /рум'ян/ець
ручає́ць /ручаj/е́ць
різе́ць /різ/е́ць
рішене́ць /ріш/ен+е́ць
свербе́ць /сверб/е́ць
сиве́ць /сив/е́ць
сиді́лець /сид/і́+л+ець
сине́ць /син/е́ць
сирове́ць /сир/ов+е́ць
сиріве́ць /сир/ів+е́ць
скакуне́ць /скак/ун+е́ць
сла́нець /сл/а́+н+ець
слові́нець /слов/і́н+ець
службо́вець /служ/б+о́в+ець
сміхова́нець /смі/х+ов+а́н+ець
солоне́ць /сол/он+е́ць
сорокі́вець /сорок/і́в+ець
справедли́вець с/правед/ли́в+ець
співвидаве́ць спів+ви/да/в+е́ць
співвинува́тець спів/вин/ува́т+ець
співе́цький с/пі/в+е́ць+к*ий
співрозмо́вець спів+роз/мо́в/ець
співчутли́вець спів/чу/т+ли́в+ець
стояне́ць /стоj/а+н+е́ць
струміне́ць /струм/ін+е́ць
сухаре́ць /сух/ар+е́ць
сі́янець /сі́/j+а+н+ець
та́нець /та́н/ець
торгі́вець /торг/і́в+ець
фахіве́ць /фах/ів+е́ць
хресте́ць /хрест/е́ць
цвіркуне́ць /цвір/к+ун+е́ць
чисте́ць /чист/е́ць
чужине́цький /чуж/ин+е́ць+к*ий
шеллінгіа́нець /шеллінг/іа́н+ець
шмаркате́ць /шмарк/ат+е́ць
штовхане́ць /штовх/а+н+е́ць
ява́нець /ява́/н+ець
ячмі́нець /яч/мі́н+ець
європе́єць /європ/е́j+ець
ібері́єць /ібер/і́j+ець
індіа́нець /інд/і+а́н+ець


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.