ЕР — МОРФЕМІКА

ер — суфікс

Приклади слів із суфіксом «ер»

Слово Морфемна структура
абсо́рбер аб/со́рб/ер
акціоне́рний /акці/он+е́р+н*ий
бабе́рія /баб/е́р+іj*а
безма́терній без/ма́т/ер+н*ій
бракера́ж /брак/ер+а́ж
брате́рній /брат/е́р+н*ій
брате́рство /брат/е́р+ств*о
вде́в'ятеро в/де́в'ят/ер+о
відфрезерува́ти від/фрез/ер+ува́+ти
генера́тор /ген/ер+а́т+ор
генера́торний /ген/ер+а́т+ор+н*ий
генера́торник /ген/ер+а́т+ор+н+ик
генера́ція /ген/ер+а́ц+іj*а
генерати́вний /ген/ер+ат+и́вн*ий
генеро́ваний /ген/ер+о́ва+н*ий
генерува́ння /ген/ер+ува́+нн*я
генерува́ти /ген/ер+ува́+ти
голенде́рка /голенд/е́р+к*а
голенде́рський /голенд/е́р+ськ*ий
гондольє́ра /гондольj/е́р*а
гіпнотизе́р /гіпн/от+из+е́р
гіпнотизе́рка /гіпн/от+из+е́р+к*а
дегенера́т де/ген/ер+а́т
дегенера́тка де/ген/ер+а́т+к*а
дегенера́ція де/ген/ер+а́ц+іj*а
дегенерати́вний де/ген/ер+ат+и́вн*ий
дегенерати́вність де/ген/ер+ат+и́вн+ість
дегенерува́ти де/ген/ер+ува́+ти
десятери́к /десят/ер+и́к
десятери́ти /десят/ер+и́+ти
десятери́чний /десят/ер+и́ч+н*ий
десятерико́вий /десят/ер+ик+о́в*ий
дженджеру́ха /джендж/ер+у́х*а
заматері́лий за/мат/ер+і́+л*ий
заматері́ти за/мат/ер+і́+ти
зчетве́рений з/четв/е́р+ен*ий
зчетвери́ти з/четв/ер+и́+ти
квартир'є́рський /квартир'/j+е́р+ськ*ий
клімакте́рій /клімакт/е́р+ій
клімактери́чний /клімакт/ер+и́чн*ий
кліматизе́р /клімат/из+е́р
колекціоне́рство /колекц/і+он+е́р+ств*о
колекціоне́рський /колекц/і+он+е́р+ськ*ий
комісіоне́рство /комісі/он+е́р+ств*о
комісіоне́рствувати /комісі/он+е́р+ств+ува+ти
конве́ртерний кон/ве́рт/ер+н*ий
кондиціоне́р /кондиці/он+е́р
контрреволюціоне́р контр/революці/он+е́р
контрреволюціоне́рка контр/революці/он+е́р+к*а
костюме́рка /костюм/е́р+к*а
ліфте́р /ліфт/е́р
ліфте́рша /ліфт/е́р+ш*а
ма́терин /ма́т/ер+ин
магнетизе́рство /магнет/из+е́р+ств*о
магнетизе́рський /магнет/из+е́р+ськ*ий
матери́зна /мат/ер+и́зн*а
матери́к /мат/ер+и́к
матери́нка /мат/ер+и́н+к*а
матери́нство /мат/ер+и́н+ств*о
матери́нський /мат/ер+и́н+ськ*ий
материко́вий /мат/ер+ик+о́в*ий
матері́ти /мат/ер+і́+ти
медальє́р /медаль/j+е́р
медальє́рка /медаль/j+е́р+к*а
медальє́рний /медаль/j+е́р+н*ий
менеджери́зм /менедж/ер+и́зм
монтаже́р /монт/аж+е́р
мільярде́рський /мільярд/е́р+ськ*ий
мільярде́рівський /мільярд/е́р+ів+ськ*ий
надрегенера́тор над+ре/ген/ер+а́т+ор
опозиціоне́рство о/позиці/он+е́р+ств*о
п'ятерня́ /п'ят/ер+н*я́
парфюме́рник /парфюм/е́р+н+ик
парфюме́рниця /парфюм/е́р+н+иц*я
парфюме́рія /парфюм/е́р+іj*а
пенсіоне́рський /пенсі/он+е́р+ськ*ий
по-брате́рськи по-/брат/е́р+ськ+и
по-брате́рському по-/брат/е́р+ськ+ому
по-ма́терньому по-/ма́т/ер+нь+ому
по-матери́нськи по-/мат/ер+и́н+ськ+и
по-матери́нському по-/мат/ер+и́н+ськ+ому
по-чудерна́цьки по-/чуд/ер+на́ць+к+и
по-чудерна́цькому по-/чуд/ер+на́ць+к+ому
подесятери́тися по/десят/ер+и́+ти+ся
подесятеря́ти по/десят/ер+я́+ти
подесятеря́тися по/десят/ер+я́+ти+ся
почетверто́ваний по/четв/ер+т+о́ва+н*ий
праматери́нський пра/мат/ер+и́н+ськ*ий
реакціоне́р /реакц/і+он+е́р
реакціоне́рка /реакц/і+он+е́р+к*а
ревербера́ція ре/верб/ер+а́ціj*а
революціоне́р /революці/он+е́р
регенера́т ре/ген/ер+а́т
регенера́тний ре/ген/ер+а́т+н*ий
регенера́тор ре/ген/ер+а́т+ор
регенера́торний ре/ген/ер+а́т+ор+н*ий
регенера́торник ре/ген/ер+а́т+ор+н+ик
регенераці́йний ре/ген/ер+ац+і́й+н*ий
режисерува́ння /режис/ер+ува́+нн*я
резоне́рствувати /резон/е́р+ств+ува+ти
резоне́рствуючий /резон/е́р+ств+у+j+уч*ий
рефуле́рний /рефул/е́р+н*ий
розчетвертува́ти роз/четв/ер+т+ува́+ти
се́мерко /се́м/ер+к+о
семери́ця /сем/ер+и́ц*я
суперрегенера́тор супер+ре/ген/ер+а́т+ор
удочери́ти у/доч/ер+и́+ти
удочеря́ти у/доч/ер+я́+ти
усе́меро у/се́м/ер*о
учетве́рте у/четв/е́р+т+е
учетверо́м у/четв/ер*о́м
фе́рмерство /фе́рм/ер+ств*о
фракціоне́рка /фракці/он+е́р+к*а
фрезеро́ваний /фрез/ер+о́ва+н*ий
фрезерува́льний /фрез/ер+ува́+льн*ий
фрезерува́льник /фрез/ер+ува́+льн+ик
фрезерува́льниця /фрез/ер+ува́+льн+иц*я
фрезерува́ти /фрез/ер+ува́+ти
фрезерува́тися /фрез/ер+ува́+ти+ся
хроніке́р /хрон/ік+е́р
хроніке́рка /хрон/ік+е́р+к*а
хроніке́рський /хрон/ік+е́р+ськ*ий
чве́ртка /чв/е́р+т+к*а
чве́ртковий /чв/е́р+т+к+ов*ий
чве́рточка /чв/е́р+т+оч+к*а
чве́рть /чв/е́р+ть
чвертува́ти /чв/ер+т+ува́+ти
четве́ртий /четв/е́р+т*ий
четвере́ньки /четв/ер+е́ньк*и
четверта́к /четв/ер+т+а́к
четвертако́вий /четв/ер+т+ак+о́в*ий
четвертачо́к /четв/ер+т+ач+о́к
четверти́на /четв/ер+т+и́н*а
четверти́нка /четв/ер+т+и́н+к*а
четверти́нний /четв/ер+т+и́н+н*ий
четвертни́й /четв/ер+т+н*и́й
четверто́ваний /четв/ер+т+о́ва+н*ий
четверту́шечка /четв/ер+т+у́шеч+к*а
четверту́шка /четв/ер+т+у́шк*а
четвертува́ння /четв/ер+т+ува́+нн*я
чудерна́цтво /чуд/ер+на́ц+тв*о
чудерна́цьки /чуд/ер+на́ць+к+и
чудерна́цький /чуд/ер+на́ць+к*ий
чудерна́цько /чуд/ер+на́ць+к+о
ше́стеро /ше́ст/ер+о
шестере́нний /шест/ер+е́н+н*ий
шестере́нчастий /шест/ер+е́н+ч+аст*ий
шестері́нка /шест/ер+і́н+к*а
шестері́нчастий /шест/ер+і́н+ч+аст*ий


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.