ЕНТ — МОРФЕМІКА

ент — суфікс

Значення суфікса «ент»

Абстрактне поняття, наукові терміни.
Речовина, мінерал.
реаге́нт
Приклади слів із суфіксом «ент»

Слово Морфемна структура
абсорбе́нт аб/сорб/е́нт
асисте́нт /асист/е́нт
асисте́нтка /асист/е́нт+к*а
декаде́нтство /декад/е́нт+ств*о
декаде́нтствуючий /декад/е́нт+ств+у+j+уч*ий
декаденти́зм /декад/ент+и́зм
експоне́нтний /експон/е́нт+н*ий
кореспонде́нтський /кореспонд/е́нт+ськ*ий
президе́нтствувати /презид/е́нт+ств+ува+ти
президентува́ння /презид/ент+ува́+нн*я
президентува́ти /презид/ент+ува́+ти
продуце́нти /продуц/е́нт*и
реаге́нт /реаг/е́нт
репродуце́нт ре/продуц/е́нт
реципіє́нт /рецип/іj+е́нт
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.