ЕНН — МОРФЕМІКА

енн — суфікс

Значення суфікса «енн»

Наслідок (продукт, результат) дії.
варе́ння
Ознака (якість, властивість).
недозволе́нний, нескінче́нний, нечисле́нний
Підсилення ознаки (якості, властивості).
отаке́нний, товще́нний
Приклади слів із суфіксом «енн»

Слово Морфемна структура
боже́ственний /бож/е́ств+енн*ий
боже́ственно /бож/е́ств+енн+о
боже́ственність /бож/е́ств+енн+ість
в'я́лення /в'я́/л+енн*я
варе́ння /вар/е́нн*я
вдосто́єння в+до/сто́j/енн*я
величе́нний /вел/ич+е́нн*ий
ви́живлення ви́/жи/вл+енн*я
ви́найдення ви́+на/йд/енн*я
ви́провадження ви́+про/вадж/енн*я
ви́тончення ви́/тон/ч+енн*я
визволе́нний ви+з/вол/е́нн*ий
влу́чення в/лу́ч/енн*я
возве́дення воз/ве́д/енн*я
впові́льнення в+по/ві́ль/н+енн*я
впрова́дження в+про/ва́дж/енн*я
втаємни́чення в/таj/ем+н+и́ч+енн*я
віднахо́дження від+на/хо́дж/енн*я
грохо́чення /грох/о́ч+енн*я
далече́нний /дал/еч+е́нн*ий
добре́нно /добр/е́нн*о
достеме́нно до/стем/е́нн+о
жи́влення /жи́/вл+енн*я
завору́шення за+во/ру́ш/енн*я
заокру́глення за+о/кру́г/л+енн*я
запрова́дження за+про/ва́дж/енн*я
збагне́нний з/баг/н+е́нн*ий
збезво́днення з+без/во́д/н+енн*я
збільшови́чення з/біль/ш+ов+и́ч+енн*я
звели́чення з/вел/и́ч+енн*я
звинува́чення з/вин/ува́ч+енн*я
звору́шення з+во/ру́ш/енн*я
звідо́млення з/від/о́мл+енн*я
зга́ньблення з/га́нь/бл+енн*я
згі́ркнення з/гі́р/к+н+енн*я
знайо́млення /зна/й+о́мл+енн*я
значеннє́вий /знач/енн+є́в*ий
знеплі́днення зне/плі́д/н+енн*я
зрече́влення з/реч/е́вл+енн*я
зумо́влення з+у/мо́вл/енн*я
каню́чення /кан/ю́ч+енн*я
ко́лення /ко́л/енн*я
копи́чення /коп/и́ч+енн*я
кучеря́влення /кучер/я́вл+енн*я
кі́льчення /кі́ль/ч+енн*я
м'я́кшення /м'я́к/ш+енн*я
мая́чення /маj/а́ч+енн*я
ме́ртве́нний /ме́р/т+в+е́нн*ий
ме́ртве́нно /ме́р/т+в+е́нн+о
ме́ртве́нність /ме́р/т+в+е́нн+ість
настано́влення на/стан/о́вл+енн*я
натхне́нник на/тх/н+е́нн+ик
натхне́нниця на/тх/н+е́нн+иц*я
натхне́нно на/тх/н+е́нн+о
натхне́нність на/тх/н+е́нн+ість
невтоле́нність не/втол/е́нн+ість
недозапи́лення недо+за/пи́л/енн*я
недозволе́нний не+до+з/вол/е́нн*ий
недозволе́нно не+до+з/вол/е́нн+о
недозволе́нність не+до+з/вол/е́нн+ість
незбагне́нний не+з/баг/н+е́нн*ий
незбагне́нно не+з/баг/н+е́нн+о
незбагне́нність не+з/баг/н+е́нн+ість
незнахо́дження не+з+на/хо́дж/енн*я
неписьме́нний не/пись/м+е́нн*ий
неписьме́нність не/пись/м+е́нн+ість
непримире́нно не+при/мир/е́нн+о
неприпуще́нність не+при/пущ/е́нн+ість
нескінче́нний не+с/кінч/е́нн*ий
неузго́дження не+у+з/го́дж/енн*я
нечисле́нний не/числ/е́нн*ий
ня́ньчення /ня́нь/ч+енн*я
обвинува́чення об/вин/ува́ч+енн*я
обезба́рвлення обез/ба́рвл/енн*я
обзаве́дення об+за/ве́д/енн*я
обли́ствлення об/ли́ст/вл+енн*я
обуржуа́знення о/буржу/а́з+н+енн*я
одома́шнення о/дом/а́+ш+н+енн*я
одурма́нення о/дур/ма́н+енн*я
одуше́влення о/душ/е́вл+енн*я
озло́блення о/зл/о́бл+енн*я
окульту́рення о/культ/у́р+енн*я
оме́ртвлення о/ме́р/т+вл+енн*я
оробітни́чення о/роб/іт+ни́ч+енн*я
осуча́снення о+су/ча́с/н+енн*я
отаке́нний о/так/е́нн*ий
офранцу́ження о/франц/у́ж+енн*я
падлю́чення /пад/л+ю́ч+енн*я
паплю́ження /папл/ю́ж+енн*я
пасту́шення /пас/т+у́ш+енн*я
перевдя́гнення пере+в/дя́г/н+енн*я
перезапи́лення пере+за/пи́л/енн*я
перезволо́ження пере+з/воло́ж/енн*я
переки́нення пере/ки́/н+енн*я
перенаванта́ження пере+на/ванта́ж/енн*я
переобгово́рення пере+об/гово́р/енн*я
переусвідо́млення пере+у+с/від/о́мл+енн*я
переіна́кшення пере/ін/а́к+ш+енн*я
переіна́чення пере/ін/а́ч+енн*я
письме́нний /пись/м+е́нн*ий
письме́нник /пись/м+е́нн+ик
письме́нництво /пись/м+е́нн+иц+тв*о
письме́нницький /пись/м+е́нн+иць+к*ий
письме́нниця /пись/м+е́нн+иц*я
письме́нність /пись/м+е́нн+ість
по-письме́нному по-/пись/м+е́нн+ому
пожва́влення по/жв/а́вл+енн*я
познайо́млення по/зна/й+о́мл+енн*я
поле́гшення по/ле́г/ш+енн*я
поніме́чення по/нім/е́ч+енн*я
посві́дчення по/сві́д/ч+енн*я
пото́мственний /пото́м/ств+енн*ий
потьма́рення по/тьм/а́р+енн*я
превисоче́нний пре/вис/оч+е́нн*ий
преосвяще́нний пре+о/свящ/е́нн*ий
привне́сення при+в/не́с/енн*я
принево́лення при+не/во́л/енн*я
приохо́чення при+о/хо́ч/енн*я
припрова́дження при+про/ва́дж/енн*я
пусто́шення /пуст/о́ш+енн*я
підвору́шення під+во/ру́ш/енн*я
риба́лення /риб/а́л+енн*я
розвору́шення роз+во/ру́ш/енн*я
роздво́єння роз/дв/о́j+енн*я
розки́слення роз/ки́с/л+енн*я
розкріпа́чення роз/кріп/а́ч+енн*я
розповсю́дження роз+по+в/сю́дж/енн*я
розукру́пнення роз+у/кру́п/н+енн*я
рі́зьблення /рі́зь/бл+енн*я
святе́нник /свят/е́нн+ик
святе́нництво /свят/е́нн+иц+тв*о
святе́нницький /свят/е́нн+иць+к*ий
святе́нниця /свят/е́нн+иц*я
ску́пчення с/ку́п/ч+енн*я
смире́нник с/мир/е́нн+ик
смире́нниця с/мир/е́нн+иц*я
сокрове́нний со/кров/е́нн*ий
споля́чення с/пол/я́ч+енн*я
спусто́шення с/пуст/о́ш+енн*я
співста́влення спів/ста́вл/енн*я
стано́влення /стан/о́вл+енн*я
стовби́чення /стовб/и́ч+енн*я
стражде́нно /стражд/е́нн+о
стрі́тення /стрі́/т+енн*я
такеле́нний /так/ел+е́нн*ий
товкма́чення /товк/ма́ч+енн*я
товще́нний /товщ/е́нн*ий
тужа́влення /туж/а́вл+енн*я
увира́знення у+ви/ра́з/н+енн*я
удосто́єння у+до/сто́j/енн*я
уможли́влення у/мож/ли́вл+енн*я
унао́чнення у+на/о́ч/н+енн*я
упові́льнення у+по/ві́ль/н+енн*я
упрова́дження у+про/ва́дж/енн*я
упідле́глення у+під/ле́г/л+енн*я
урече́влення у/реч/е́вл+енн*я
усвідо́млення у+с/від/о́мл+енн*я
усуспі́льнення у+су/спі́ль/н+енн*я
ху́днення /ху́д/н+енн*я
числе́нність /числ/е́нн+ість
шепеля́влення /шепел/я́вл+енн*я
широче́нний /шир/оч+е́нн*ий
широче́нно /шир/оч+е́нн+о
іме́ннячко /ім/е́нн+ячк*о
інтерба́чення інтер/ба́ч/енн*я


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.