ЕН — МОРФЕМІКА

ен — суфікс

Значення суфікса «ен»

Коротка форма прикметника.
блаже́н, жа́ден, незго́ден, пови́нен, їде́н
Демінутивність (зменшення), пестливість.
кротеня́
Особа.
Особа (істота) жіночої статі (моція).
турке́ня
Стан (психічний або фізичний).
злиде́нник
Природне явище (об’єкт).
струмени́сто, струменя́стий, струмені́тися
Одиниця виміру, найменування кількості чогось.
со́тенство, соте́нний
Приклади слів із суфіксом «ен»

Слово Морфемна структура
антивоє́нний анти/воj/е́н+н*ий
антипіре́ни анти/пір/е́н*и
антраце́н /антрац/е́н
антраце́новий /антрац/е́н+ов*ий
асфальте́ни /асфальт/е́н*и
безполумене́вий без/полум/ен+е́в*ий
безприйменнико́вий без+при/йм/ен+ник+о́в*ий
блаже́н /блаж/е́н
блаже́нно /блаж/е́н+н+о
бо́єнський /бо́j/ен+ськ*ий
бі́женка /бі́ж/ен+к*а
в'я́лений /в'я́/л+ен*ий
варе́ник /вар/е́н+ик
варе́ничний /вар/е́н+ич+н*ий
варе́ничок /вар/е́н+ич+ок
варени́ця /вар/ен+и́ц*я
варену́ха /вар/ен+у́х*а
вдосто́єний в+до/сто́j/ен*ий
велете́нський /вел/ет+е́н+ськ*ий
ви́найдений ви́+на/йд/ен*ий
ви́позичений ви́+по/зич/ен*ий
ви́різьблений ви́/різь/бл+ен*ий
ви́тончено ви́/тон/ч+ен+о
виніже́ночка ви/ніж/е́н+оч+к*а
виродже́нський ви/родж/е́н+ськ*ий
вме́ртвлений в/ме́р/т+вл+ен*ий
возвели́чений воз/вел/и́ч+ен*ий
возлю́блений воз/лю́бл/ен*ий
воєніза́ція /воj/ен+із+а́ціj*а
воєнізо́ваний /воj/ен+із+о́ва+н*ий
воєнізува́ти /воj/ен+із+ува́+ти
воєнізува́тися /воj/ен+із+ува́+ти+ся
впе́вненіший в/пе́вн/ен+іш*ий
впрова́джений в+про/ва́дж/ен*ий
вспоко́єний в+с/поко́j/ен*ий
встано́влений в/стан/о́вл+ен*ий
втаємни́чений в/таj/ем+н+и́ч+ен*ий
втовкма́чений в/товк/ма́ч+ен*ий
відда́леність від/да́л/ен+ість
відна́йдений від+на́/йд/ен*ий
відо́мщений відо́/мщ/ен*ий
відокре́млений від+о/кре́мл/ен*ий
відокре́млено від+о/кре́мл/ен+о
відокре́мленість від+о/кре́мл/ен+ість
відіменнико́вий від/ім/ен+ник+о́в*ий
гадюченя́ /гад/юч+ен*я́
горе́нити /гор/е́н+и+ти
грохо́чений /грох/о́ч+ен*ий
далені́ти /дал/ен+і́+ти
далені́ючи /дал/ен+і́+j+уч+и
дозво́лений до+з/во́л/ен*ий
досві́дчений до/сві́д/ч+ен*ий
досві́дченість до/сві́д/ч+ен+ість
досві́дченіший до/сві́д/ч+ен+іш*ий
етиленіза́ція /етил/ен+іза́ціj*а
жа́ден /жа́д/ен
жи́влений /жи́/вл+ен*ий
журавленя́ /журав/л+ен*я́
журавленя́тко /журав/л+ен+я́т+к*о
заблу́джено за/блу́дж/ен+о
забуча́влений за/буча́вл/ен*ий
завба́чений зав/ба́ч/ен*ий
завоши́влений за/вош/и́вл+ен*ий
завоши́вленість за/вош/и́вл+ен+ість
завівсю́жений за/вівс/ю́ж+ен*ий
загуща́влений за/гущ/а́вл+ен*ий
займе́нник за/йм/е́н+ник
зайченя́тко /зай/ч+ен+я́т+к*о
закамені́лий за/кам/ен+і́+л*ий
закарлю́чений за/карл/ю́ч+ен*ий
заклубо́чений за/клуб/о́ч+ен*ий
закостені́ння за/кост/ен+і́+нн*я
закостри́чений за/костр/и́ч+ен*ий
закру́гленість за/кру́г/л+ен+ість
заку́по́рений за/ку́п/о́р+ен*ий
закучугу́рений за/куч/угу́р+ен*ий
занапа́щений за+на/па́щ/ен*ий
занево́лений за+не/во́л/ен*ий
занепоко́єно за+не/поко́j/ен+о
заокру́гленість за+о/кру́г/л+ен+ість
запа́морочений за+па́/мороч/ен*ий
запа́морочено за+па́/мороч/ен+о
запавути́нений за/павут/и́н+ен*ий
запалені́тися за/пал/ен+і́+ти+ся
запилю́жений за/пил/ю́ж+ен*ий
запри́язнений за/при́я/зн+ен*ий
запрова́джений за+про/ва́дж/ен*ий
запідо́зрений за+підо́/зр/ен*ий
зароже́влений за/рож/е́вл+ен*ий
затьма́рений за/тьм/а́р+ен*ий
зау́треня за/у́тр/ен*я
заціка́влено за/цік/а́вл+ен+о
заціка́вленість за/цік/а́вл+ен+ість
зачерво́нений за/черво́н/ен*ий
зачу́млено за/чу́мл/ен*о
збезво́днений з+без/во́д/н+ен*ий
збите́нник з/би/т+е́н+ник
збу́джено з/бу́дж/ен+о
збі́днено з/бі́д/н+ен+о
збі́льшеність з/бі́ль/ш+ен+ість
збільшови́чений з/біль/ш+ов+и́ч+ен*ий
зведеню́к з/вед/ен+ю́к
зведеня́та з/вед/ен+я́т*а
звору́шений з+во/ру́ш/ен*ий
звору́шено з+во/ру́ш/ен+о
зда́тен з/да́/т+ен
здви́гнений з/дви́г/н+ен*ий
злиде́нник /злид/е́н+н+ик
злиде́нність /злид/е́н+н+ість
зміща́нений з/міщ/а́н+ен*ий
знаме́нник /знам/е́н+н+ик
знаря́джений з+на/ря́дж/ен*ий
знебо́лений зне/бо́л/ен*ий
знева́жено зне/ва́ж/ен+о
знеохо́чений зне+о/хо́ч/ен*ий
знетерпели́влений з+не/терп/ели́вл+ен*ий
зосере́джений з+о/сере́дж/ен*ий
зосере́дженість з+о/сере́дж/ен+ість
зсуту́лений з+су/ту́л/ен*ий
зумо́вленість з+у/мо́вл/ен+ість
зупи́нений зу/пи́н/ен*ий
зчетве́рений з/четв/е́р+ен*ий
зіщу́лений зі/щу́л/ен*ий
ка́мени́ця /ка́м/ен+и́ц*я
камени́стість /кам/ен+и́ст+ість
камени́ця /кам/ен+и́ц*я
камени́ще /кам/ен+и́щ*е
каменю́ка /кам/ен+ю́к*а
каменю́ччя /кам/ен+ю́чч*я
каменя́р /кам/ен+я́р
каменя́рка /кам/ен+я́р+к*а
каменя́рня /кам/ен+я́р+н*я
каменя́рський /кам/ен+я́р+ськ*ий
каменя́стість /кам/ен+я́ст+ість
каменя́ччя /кам/ен+я́чч*я
квашени́на /кваш/ен+и́н*а
кип'яче́ний /кип'j/ач+е́н*ий
кладови́щенський /клад/ов+и́щ+ен+ськ*ий
кля́твений /кля́/т+в+ен*ий
копче́ності /копч/е́н+ост*і
кошени́ця /кош/ен+и́ц*я
крашени́на /краш/ен+и́н*а
крашени́ці /краш/ен+и́ц*і
кременя́стий /крем/ен+я́ст*ий
кремені́вка /крем/ен+і́вк*а
кришеня́точко /криш/ен+я́т+оч+к*о
кротеня́ /крот/ен*я́
круженя́ти /круж/ен+я́+ти
куниченя́ /кун/ич+ен*я́
ластовеня́тко /ластов/ен+я́т+к*о
леде́нчик /лед/е́н+ч+ик
ледене́ць /лед/ен+е́ць
ледени́ти /лед/ен+и́+ти
леденце́вий /лед/ен+ц+е́в*ий
мане́вреність /мане́вр/ен+ість
мени́ни /м/ен+и́н*и
мерзе́нство /мерз/е́н+ств*о
младе́нчий /млад/е́н+ч*ий
мно́жене /мно́ж/ен*е
молдовеня́ска /молдов/ен+я́ск*а
моро́жениця /моро́ж/ен+иц*я
му́ченик /му́ч/ен+ик
му́чеництво /му́ч/ен+иц+тв*о
му́ченицький /му́ч/ен+иць+к*ий
набоже́нство на/бож/е́н+ств*о
навро́чений на+в/ро́ч/ен*ий
надба́влений над/ба́вл/ен*ий
нажи́влений на/жи́/вл+ен*ий
найнапру́женіший най+на/пру́ж/ен+іш*ий
напоу́млений на+по/у́мл/ен*ий
напроро́чений на+про/ро́ч/ен*ий
напру́женіше на/пру́ж/ен+іш+е
нараме́нник на/рам/е́н+н+ик
нарече́на на/реч/е́н*а
наси́льствено на/си́ль/ств+ен+о
насурмо́нений на/сурм/о́н+ен*ий
неви́вченість не+ви́/вч/ен+ість
неви́світленість не+ви́/світ/л+ен+ість
невпоко́рений не+в+по/ко́р/ен*ий
невпоря́дженість не+в+по/ря́дж/ен+ість
невтаємни́чений не+в/таj/ем+н+и́ч+ен*ий
недо́єна не/до́j/ен*а
недоба́чений недо/ба́ч/ен*ий
недова́рений не+до/ва́р/ен*ий
недозво́лений не+до+з/во́л/ен*ий
недоми́слено недо/ми́сл/ен+о
недорозви́нений недо+роз/ви́/н+ен*ий
недорозви́неність недо+роз/ви́/н+ен+ість
недосві́дчений не+до/сві́д/ч+ен*ий
недосві́дчено не+до/сві́д/ч+ен+о
недосві́дченість не+до/сві́д/ч+ен+ість
незабезпе́ченість не+за/безпе́ч/ен+ість
незасві́дчений не+за/сві́д/ч+ен*ий
незасу́нений не+за/су́/н+ен*ий
незаціка́влений не+за/цік/а́вл+ен*ий
незаціка́влено не+за/цік/а́вл+ен+о
незаціка́вленість не+за/цік/а́вл+ен+ість
незга́ньблений не+з/га́нь/бл+ен*ий
незго́ден не+з/го́д/ен
нена́вчений не+на́/вч/ен*ий
необгоро́джений не+об/горо́дж/ен*ий
необумо́влений не+об+у/мо́вл/ен*ий
неогоро́джений не+о/горо́дж/ен*ий
непереве́ршений не+пере/ве́рш/ен*ий
непередба́чений не+перед/ба́ч/ен*ий
непередба́чено не+перед/ба́ч/ен+о
непове́рненець не+по/ве́р/н+ен+ець
непове́рненка не+по/ве́р/н+ен+к*а
непотьма́рений не+по/тьм/а́р+ен*ий
непризвича́єний не+при+з/вич/а́j+ен*ий
непросві́тлений не+про/сві́т/л+ен*ий
непротивле́нець не/противл/е́н+ець
непідгото́вленість не+під/гото́вл/ен+ість
нерозве́дений не+роз/ве́д/ен*ий
нерозви́неність не+роз/ви́/н+ен+ість
неспорі́днений не+с+по/рі́д/н+ен*ий
неспорі́дненість не+с+по/рі́д/н+ен+ість
неспостере́жено не+с+по/стере́ж/ен+о
неудо́брений не+у/до́бр/ен*ий
неудоскона́леність не+у/доскона́л/ен+ість
неузго́джений не+у+з/го́дж/ен*ий
неузго́дженість не+у+з/го́дж/ен+ість
неусвідо́млений не+у+с/від/о́мл+ен*ий
неустано́влений не+у/стан/о́вл+ен*ий
німке́ня /нім/к+е́н*я
обезба́рвлений обез/ба́рвл/ен*ий
обезсме́рчений обез+с/ме́р/ч+ен*ий
обли́ствленість об/ли́ст/вл+ен+ість
обсі́чений об/сі́ч/ен*ий
обсімени́тися об/сім/ен+и́+ти+ся
обсіменя́тися об/сім/ен+я́+ти+ся
обу́рено о/бу́р/ен+о
обумо́влений об+у/мо́вл/ен*ий
обумо́вленість об+у/мо́вл/ен+ість
обуржуа́знений о/буржу/а́з+н+ен*ий
одома́шнений о/дом/а́+ш+н+ен*ий
одурма́нений о/дур/ма́н+ен*ий
одуше́влений о/душ/е́вл+ен*ий
озагла́влений о+за/гла́вл/ен*ий
озло́блено о/зл/о́бл+ен+о
озло́бленість о/зл/о́бл+ен+ість
ознамено́вувати о/знам/ен+о́в+ува+ти
ознамено́вуватися о/знам/ен+о́в+ува+ти+ся
ознаменува́тися о/знам/ен+ува́+ти+ся
окамені́лість о/кам/ен+і́+л+ість
окру́глений о/кру́г/л+ен*ий
окульту́рений о/культ/у́р+ен*ий
окульту́реність о/культ/у́р+ен+ість
ополя́чений о/пол/я́ч+ен*ий
опідзо́лений о+під/зо́л/ен*ий
опідзо́леність о+під/зо́л/ен+ість
оробітни́чений о/роб/іт+ни́ч+ен*ий
осамо́тнений о/сам/о́т+н+ен*ий
осамі́тнений о/сам/і́т+н+ен*ий
оскажені́лий о+с/каж/ен+і́+л*ий
оскажені́ння о+с/каж/ен+і́+нн*я
оскажені́ти о+с/каж/ен+і́+ти
осуча́снений о+су/ча́с/н+ен*ий
осімени́ти о/сім/ен+и́+ти
осіменя́ти о/сім/ен+я́+ти
осімені́ння о/сім/ен+і́нн*я
офранцу́жений о/франц/у́ж+ен*ий
оченя́тка /оч/ен+я́т+к*а
палени́на /пал/ен+и́н*а
пальченя́та /паль/ч+ен+я́т*а
пастушеня́ /пас/т+уш+ен*я́
пе́рвенець /пе́рв/ен+ець
перевдя́гнений пере+в/дя́г/н+ен*ий
перевору́шений пере+во/ру́ш/ен*ий
передба́чений перед/ба́ч/ен*ий
передові́рений пере+до/ві́р/ен*ий
перезапи́лений пере+за/пи́л/ен*ий
перезволо́жений пере+з/воло́ж/ен*ий
перезнайо́млений пере/зна/й+о́мл+ен*ий
переймено́ваний пере/йм/ен+о́ва+н*ий
переймено́вування пере/йм/ен+о́в+ува+нн*я
перейменува́ння пере/йм/ен+ува́+нн*я
переки́нений пере/ки́/н+ен*ий
перенаванта́жений пере+на/ванта́ж/ен*ий
переобгово́рений пере+об/гово́р/ен*ий
переполови́нений пере/пол/ови́н+ен*ий
перепрова́джений пере+про/ва́дж/ен*ий
перепідгото́влений пере+під/гото́вл/ен*ий
переро́дженка пере/ро́дж/ен+к*а
перерозви́неність пере+роз/ви́/н+ен+ість
перерозподі́лений пере+роз+по/ді́л/ен*ий
перескажені́ти пере+с/каж/ен+і́+ти
переукла́дений пере+у/кла́д/ен*ий
переусвідо́млений пере+у+с/від/о́мл+ен*ий
переіна́кшений пере/ін/а́к+ш+ен*ий
переіна́чений пере/ін/а́ч+ен*ий
першенствува́ння /перш/ен+ств+ува́+нн*я
першенствува́ти /перш/ен+ств+ува́+ти
письме́нство /пись/м+е́н+ств*о
письмена́ /пись/м+ен*а́
по-воє́нному по-/воj/е́н+н+ому
по-вче́ному по-/вч/е́н+ому
поблаже́нствувати по/блаж/е́н+ств+ува+ти
поведе́нція по/вед/е́н+ціj*а
пови́нен по/ви́н/ен
повинува́чений по/вин/ува́ч+ен*ий
пові́шеник по/ві́ш/ен+ик
повідо́млений по/від/о́мл+ен*ий
погі́ршений по/гі́р/ш+ен*ий
подірча́влений по/дір/ч+а́вл+ен*ий
позба́вле́нець по+з/ба́вл/е́н+ець
позба́влений по+з/ба́вл/ен*ий
позба́вленка по+з/ба́вл/ен+к*а
позбавле́нський по+з/бавл/е́н+ськ*ий
покаменува́ти по/кам/ен+ува́+ти
покриву́лений по/крив/у́л+ен*ий
понево́лений по+не/во́л/ен*ий
поніме́чений по/нім/е́ч+ен*ий
попереймено́вувати по+пере/йм/ен+о́в+ува+ти
породже́нниця по/родж/е́н+ниц*я
породи́чений по/род/и́ч+ен*ий
поселе́ниця по/сел/е́н+иц*я
посо́тенно по/со́т/ен+н+о
потає́нці по/таj/е́н+ці
поте́мрений по/те́м/р+ен*ий
предста́влений пред/ста́вл/ен*ий
преосвяще́нство пре+о/свящ/е́н+ств*о
привне́сений при+в/не́с/ен*ий
призвича́єно при+з/вич/а́j+ен+о
принево́лений при+не/во́л/ен*ий
приодя́гнений при+о/дя́г/н+ен*ий
припору́чений при+по/ру́ч/ен*ий
припрова́джений при+про/ва́дж/ен*ий
приро́джений при/ро́дж/ен*ий
приро́дженість при/ро́дж/ен+ість
присми́рений при+с/ми́р/ен*ий
приспі́шено при/спі́/ш+ен+о
прису́тствений при/су́т/ств+ен*ий
прокаже́на /прокаж/е́н*а
прокаже́ний /прокаж/е́н*ий
противе́нство /проти/в+е́н+ств*о
пташеня́ /пт/аш+ен*я́
пташеня́тко /пт/аш+ен+я́т+к*о
підвору́шений під+во/ру́ш/ен*ий
підохо́чений під+о/хо́ч/ен*ий
розвору́шений роз+во/ру́ш/ен*ий
роздво́єний роз/дв/о́j+ен*ий
роздво́єно роз/дв/о́j+ен+о
роздво́єність роз/дв/о́j+ен+ість
роздрі́бненість роз/дрі́б/н+ен+ість
розжа́лоблений роз/жа́л/обл+ен*ий
розкучеря́влений роз/кучер/я́вл+ен*ий
розосере́джений роз+о/сере́дж/ен*ий
розосере́дженість роз+о/сере́дж/ен+ість
розповсю́джений роз+по+в/сю́дж/ен*ий
розрі́знено роз/рі́зн/ен+о
розтовкма́чений роз/товк/ма́ч+ен*ий
розтовкма́чений роз/товкм/а́ч+ен*ий
розукру́пнений роз+у/кру́п/н+ен*ий
розчу́лено роз/чу́/л+ен+о
розшалені́ти роз/шал/ен+і́+ти
ряде́нце /ряд/е́н+ц*е
рі́зьблений /рі́зь/бл+ен*ий
рішене́ць /ріш/ен+е́ць
самі́тен /сам/і́т+ен
своя́чениця /своj/а́ч+ен+иц*я
святе́нський /свят/е́н+ськ*ий
семена́стий /сем/ен+а́ст*ий
скажени́на с/каж/ен+и́н*а
скаженкува́тий с/каж/ен+к+ува́т*ий
скаженю́ка с/каж/ен+ю́к*а
скажені́вка с/каж/ен+і́вк*а
скажені́ючи с/каж/ен+і́+j+уч+и
скамені́ло с/кам/ен+і́+л+о
скі́льчений с/кі́ль/ч+ен*ий
смажени́на /смаж/ен+и́н*а
со́тенство /со́т/ен+ств*о
сотво́рений со/тво́р/ен*ий
соте́нний /сот/е́н+н*ий
спалени́ще с/пал/ен+и́щ*е
спалені́вши с/пал/ен+і́+вш+и
спаплю́жений с/папл/ю́ж+ен*ий
споку́шений с+по/ку́ш/ен*ий
спорі́днено с+по/рі́д/н+ен+о
спра́гнено /спра́г/н+ен+о
спрова́джений с+про/ва́дж/ен*ий
спусто́шений с/пуст/о́ш+ен*ий
спусто́шеність с/пуст/о́ш+ен+ість
співвідне́сений спів+від/не́с/ен*ий
співвідне́сеність спів+від/не́с/ен+ість
ста́єнка /ста́j/ен+к*а
стає́нний /стаj/е́н+н*ий
стреме́нонько /стрем/е́н+оньк*о
стременне́ /стрем/ен+н*е́
струмени́сто /струм/ен+и́ст+о
струменя́стий /струм/ен+я́ст*ий
струмені́тися /струм/ен+і́+ти+ся
стрі́тенський /стрі́/т+ен+ськ*ий
студене́нький /студ/ен+е́ньк*ий
ступенюва́ння /ступ/ен+юва́нн*я
сумі́щений су/мі́щ/ен*ий
супрово́джений су+про/во́дж/ен*ий
суше́ня /суш/е́н*я
сіме́йствений /сіме́й/ств+ен*ий
сімени́тися /сім/ен+и́+ти+ся
сіменни́к /сім/ен+ни́к
сімено́ /сім/ен*о́
сіменя́стий /сім/ен+я́ст*ий
татарченя́ /татар/ч+ен*я́
ти́снений /ти́с/н+ен*ий
трусеня́та /трус/ен+я́т*а
турке́ня /турк/е́н*я
ті́мениця /ті́м/ен+иц*я
удосто́єний у+до/сто́j/ен*ий
узвича́єний у+з/вич/а́j+ен*ий
узго́джений уз/го́дж/ен*ий
ультрарозрі́джений ультра+роз/рі́дж/ен*ий
улю́беніший у/лю́б/ен+іш*ий
улю́бленчик у/лю́бл/ен+ч+ик
унао́чнений у+на/о́ч/н+ен*ий
упоко́рено у+по/ко́р/ен+о
упрова́джений у+про/ва́дж/ен*ий
упідле́глений у+під/ле́г/л+ен*ий
усвідо́млений у+с/від/о́мл+ен*ий
усмі́хнений у/смі́/х+н+ен*ий
усмі́хнено у/смі́/х+н+ен+о
усуспі́льнений у+су/спі́ль/н+ен*ий
уче́ність /уч/е́н+ість
ущасли́влений у/щас/ли́вл+ен*ий
фо́рменка /фо́рм/ен+к*а
фо́рмено /фо́рм/ен+о
фу́рмений /фу́рм/ен*ий
хри́щений /хри́щ/ен*ий
ца́рствено /ца́р/ств+ен+о
ца́рственість /ца́р/ств+ен+ість
цуценя́чий /цуц/ен+я́ч*ий
шалені́ння /шал/ен+і́+нн*я
шалені́ти /шал/ен+і́+ти
шалені́ючий /шал/ен+і́+j+уч*ий
шестере́нний /шест/ер+е́н+н*ий
шестере́нчастий /шест/ер+е́н+ч+аст*ий
ядрени́стий /ядр/ен+и́ст*ий
і́менно /і́м/ен+н+о
іме́нник /ім/е́н+ник
імени́нний /ім/ен+и́н+н*ий
імени́нник /ім/ен+и́н+н+ик
імени́нниця /ім/ен+и́н+н+иц*я
імени́тий /ім/ен+и́т*ий
імени́тість /ім/ен+и́т+ість
іменнико́вий /ім/ен+ник+о́в*ий
імено́ваний /ім/ен+о́ва+н*ий
іменува́ти /ім/ен+ува́+ти
іменува́тися /ім/ен+ува́+ти+ся
їде́н /їд/е́н

ен — префікс

Приклади слів із префіксом «ен»

Слово Морфемна структура
енгармоні́зм ен/гармон/і́зм
енгармоні́йний ен/гармон/і́й+н*ий
ензоо́тія ен/зоо́/т+іj*а
енцефалі́т ен/цефал/і́т


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.