ЕМ — МОРФЕМІКА

ем — суфікс

Значення суфікса «ем»

Приклади слів із суфіксом «ем»

Слово Морфемна структура
втаємни́чений в/таj/ем+н+и́ч+ен*ий
втаємни́чення в/таj/ем+н+и́ч+енн*я
даре́мне /дар/е́м+н+е
даре́мно /дар/е́м+н+о
даремні́сінько /дар/ем+н+і́сіньк+о
дописе́мний до/пис/е́м+н*ий
задаре́мно за/дар/е́м+н+о
ксиле́ма /ксил/е́м*а
кінема́тика /кін/ем+а́т+ик*а
кінемати́чний /кін/ем+ат+и́ч+н*ий
ливце́м /ли/в+ц+е́м
морфе́ма /морф/е́м*а
на́зирцем на́/зир/ц+ем
найпотає́мніший най+по/таj/е́м+н+іш*ий
невтаємни́чений не+в/таj/ем+н+и́ч+ен*ий
незна́ємий не/зна́/j+ем*ий
потає́мки по/таj/е́м+ки
потає́мне по/таj/е́м+н+е
потає́мність по/таj/е́м+н+ість
потає́мці по/таj/е́м+ц+і
потає́мці по/таj/е́м+ці
пі́дбігцем пі́д/біг/ц+ем
семанте́ма /сем/ант+е́м*а
склере́ма /склер/е́м*а
сторце́м с/торц/е́м
тає́мність /таj/е́м+н+ість
таємни́чий /таj/ем+н+и́ч*ий
таємни́чо /таj/ем+н+и́ч+о
таємни́чість /таj/ем+н+и́ч+ість
тихце́м /тих/ц+е́м
тюре́мний /тюр/е́м+н*ий
тюре́мник /тюр/е́м+н+ик
тюре́мниця /тюр/е́м+н+иц*я
тюре́мщик /тюр/е́м+щик
тюре́мщиця /тюр/е́м+щиц*я
ударе́мнити у/дар/е́м+н+и+ти
утаємни́чити у/таj/ем+н+и́ч+и+ти
утаємни́чувати у/таj/ем+н+и́ч+ува+ти
утаємни́чуватися у/таj/ем+н+и́ч+ува+ти+ся
флое́мний /фло/е́м+н*ий
фоне́мний /фон/е́м+н*ий
фонемати́чний /фон/ем+ат+и́чн*ий

ем — закінчення (флексія)

Приклади слів із закінченням «ем»

Слово Морфемна структура
ви́давцем ви́/да/в+ц*ем
вихорце́м /вихор/ц*е́м
ли́внем /ли́/в+н*ем
по́лапцем по́/лап/ц*ем
сліпце́м /сліп/ц*е́м
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.