ЕКС — МОРФЕМІКА

екс — префікс

Приклади слів із префіксом «екс»

Слово Морфемна структура
екс-голова́ екс-/голов/*а́
ексгумо́ваний екс/гум/о́ва+н*ий
ексгумува́ти екс/гум/ува́+ти
експлантаці́йний екс/плантац/і́й+н*ий
експреси́вно екс/прес/и́вн+о
експресіоні́зм екс/прес/і+он+і́зм
експресіоні́ст екс/прес/і+он+і́ст
експресіоні́стка екс/прес/і+он+і́ст+к*а
експресіоні́стський екс/прес/і+он+і́ст+ськ*ий
експресіоністи́чний екс/прес/і+он+іст+и́чн*ий
екстемпора́ле екс/темпор/а́ле
екстенси́вно екс/тенс/и́вн+о
ексце́нтриковий екс/це́нтр/ик+ов*ий
ексцентрисите́т екс/центр/исите́т
ексцентріа́да екс/центр/іа́д*а
рее́кспорт ре+е́кс/порт/
реекспортува́ти ре+екс/порт/ува́+ти

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.