ЕЙ — МОРФЕМІКА

ей — суфікс

Значення суфікса «ей»

Числівник.
Опредметнена дія.
ювіле́й
Істота (тварина, птах, риба, комаха, мікроорганізми).
солове́й, солове́йків
Місце, приміщення.
гінеке́й
Приклади слів із суфіксом «ей»

Слово Морфемна структура
баде́йковий /бад/е́й+к+ов*ий
бубле́йник /бубл/е́й+ник
бубле́йниця /бубл/е́й+ниц*я
горобе́йник /гороб/е́й+ник
гінеке́й /гінек/е́й
епікуре́йство /епікур/е́й+ств*о
жите́йський /жи/т+е́й+ськ*ий
канаре́йка /канар/е́й+к*а
по-європе́йськи по-/європ/е́й+ськ+и
по-європе́йському по-/європ/е́й+ськ+ому
позаєвропе́йський поза/європ/е́й+ськ*ий
поліце́йщина /поліц/е́й+щин*а
солове́й /солов/е́й
солове́йко /солов/е́й+к*о
солове́йків /солов/е́й+к+ів
трете́йський /тр/ет+е́й+ськ*ий
шве́йний /шв/е́й+н*ий
шве́йник /шв/е́й+н+ик
шве́йниця /шв/е́й+н+иц*я
ювіле́й /ювіл/е́й
юде́йство /юд/е́й+ств*о
юде́йський /юд/е́й+ськ*ий
іуде́й /іуд/е́й
іуде́йка /іуд/е́й+к*а

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.