ЕВ — МОРФЕМІКА

ев — суфікс

Значення суфікса «ев»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
одушеви́ти, одушеви́тися
Природне явище (об’єкт).
мареві́ти
Приклади слів із суфіксом «ев»

Слово Морфемна структура
багатире́ва /багат/ир+е́в*а
безгроше́вість без/грош/е́в+ість
безполи́це́вий без/пол/и́ц+е́в*ий
безполумене́вий без/полум/ен+е́в*ий
бійце́вий /бій/ц+е́в*ий
взірце́во /взір/ц+е́в+о
взірце́вість /взір/ц+е́в+ість
вогневи́ця /вогн/ев+и́ц*я
вогнище́вий /вогн/ищ+е́в*ий
водне́вий /вод/н+е́в*ий
вуглеце́вий /вугл/ец+е́в*ий
госпо́даревий /госпо́д/ар+ев*ий
граніто́левий /граніт/о́л+ев*ий
гребінце́вий /гребін/ц+е́в*ий
дуле́вина /дул/е́в+ин*а
живце́вий /жи/в+ц+е́в*ий
жовтце́ві /жов/т+ц+е́в*і
зароже́вити за/рож/е́в+и+ти
зарожеві́тися за/рож/ев+і́+ти+ся
звичає́вий з/вич/аj+е́в*ий
звичає́вість з/вич/аj+е́в+ість
зніче́в'я з+ні/ч/е́в+'j*а
копальне́вий /коп/а+льн+е́в*ий
кореневи́ще /корен/ев+и́щ*е
кореневи́щний /корен/ев+и́щ+н*ий
короле́ва /корол/е́в*а
короле́вич /корол/е́в+ич
королев'я́ /корол/ев+'j*а́
леденце́вий /лед/ен+ц+е́в*ий
лежне́вий /леж/н+е́в*ий
м'якуне́вий /м'як/ун+е́в*ий
м'якуше́вий /м'як/уш+е́в*ий
ма́ревний /ма́р/ев+н*ий
ма́ревно /ма́р/ев+н+о
ма́ревце /ма́р/ев+ц*е
марганце́вистий /марганц/е́в+ист*ий
мареві́ти /мар/ев+і́+ти
молоча́євий /молоч/а́j+ев*ий
місце́во /місц/е́в+о
одушеви́ти о/душ/ев+и́+ти
одушеви́тися о/душ/ев+и́+ти+ся
олене́ві /олен/е́в*і
п'ядиче́ві /п'яд/ич+е́в*і
павиче́вий /пав/ич+е́в*ий
передсе́рдієвий перед/се́рд/іj+ев*ий
по-місце́вому по-/місц/е́в+ому
поверхне́во по/верх/н+е́в+о
повідце́вий по/від/ц+е́в*ий
порожеві́лий по/рож/ев+і́+л*ий
порожеві́ти по/рож/ев+і́+ти
поросле́вий по/рос/л+е́в*ий
поручне́вий по/руч/н+е́в*ий
потижне́во по/тижн/е́в+о
підкорене́вий під/корен/е́в*ий
ра́дієвий /ра́д/іj+ев*ий
рижіє́вий /риж/іj+е́в*ий
роже́венький /рож/е́в+еньк*ий
рожевува́тий /рож/ев+ува́т*ий
рожеві́ти /рож/ев+і́+ти
рожеві́ючий /рож/ев+і́+j+уч*ий
рубце́вий /руб/ц+е́в*ий
різнице́вий /різн/иц+е́в*ий
серцеви́на /сер/ц+ев+и́н*а
серцеви́нка /сер/ц+ев+и́н+к*а
серцеви́нний /сер/ц+ев+и́н+н*ий
сигіля́рієві /сигіл/я́р+іj+ев*і
сирівце́вий /сир/ів+ц+е́в*ий
сла́нцевий /сл/а́+н+ц+ев*ий
со́нцевий /со́н/ц+ев*ий
солонце́вий /сол/он+ц+е́в*ий
сонцеви́к /сон/ц+ев+и́к
стале́вість /стал/е́в+ість
ступне́во /ступ/н+е́в+о
ступне́вість /ступ/н+е́в+ість
сургуче́вий /сургуч/е́в*ий
східце́вий с/хід/ц+е́в*ий
ся́єво /ся́j/ев*о
сі́янцевий /сі́/j+а+н+ц+ев*ий
тижне́вик /тижн/е́в+ик
цвіле́вий /цві/л+е́в*ий
цибуле́вий /циб/ул+е́в*ий
чебреце́вий /чебр/ец+е́в*ий
черві́нцевий /черві́н/ц+ев*ий
шовко́вицевий /шовк/о́в+иц+ев*ий
щу́пальцевий /щу́п/а+льц+ев*ий
яблуне́вий /ябл/ун+е́в*ий
ялівце́вий /ялів/ц+е́в*ий
євста́хієва /євста́хіj/ев*а

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.