ДІ — МОРФЕМІКА

ді — префікс

Приклади слів із префіксом «ді»

Слово Морфемна структура
ді́браний ді́/бр/а+н*ий
ді́йшлий ді́/й/ш+л*ий
ді́йшлість ді́/й/ш+л+ість
дібра́ти ді/бр/а́+ти
діеле́ктрик ді/еле́ктр/ик
діелектри́чний ді/електр/и́ч+н*ий
діжда́вшись ді/жд/а́+вш+и+сь
діурети́н ді/ур/ет+и́н
діурети́чний ді/ур/ет+и́чн*ий
зді́йнятий з+ді́/йня/т*ий
здійма́ння з+ді/йм/а́+нн*я
здійма́тися з+ді/йм/а́+ти+ся
здійма́ючи з+ді/йм/а́+j+уч+и
наздійма́ти на+з+ді/йм/а́+ти
неді́браний не+ді́/бр/а+н*ий
недібра́ти не+ді/бр/а́+ти
подістава́ти по+ді/ста/ва́+ти
поздійма́ти по+з+ді/йм/а́+ти
роздійма́ти роз+ді/йм/а́+ти

ді — корінь

Приклади слів із коренем «ді»

Слово Морфемна структура
ді́ючий /ді́/j+уч*ий
о́діж о́/ді/ж
понаді́ваний по+на/ді́/ва+н*ий

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.