ДУХ — МОРФЕМІКА

дух — корінь

Приклади слів із коренем «дух»

Слово Морфемна структура
духмя́ний /дух/м+я́н*ий
духмя́но /дух/м+я́н+о
духмя́ність /дух/м+я́н+ість
духмя́ніти /дух/м+я́н+і+ти
духове́нство /дух/ове́н+ств*о
духовни́к /дух/овн+и́к
духівни́к /дух/івн+и́к
духівни́цтво /дух/івн+и́ц+тв*о
задухмяні́ти за/дух/м+ян+і́+ти
запри́дух за+при́/дух/
зду́хвинний з/ду́х/в+ин+н*ий
проду́ховина про/ду́х/ов+ин*а


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.