ДЕЗ — МОРФЕМІКА

дез — префікс

Приклади слів із префіксом «дез»

Слово Морфемна структура
дезактива́ція дез/актив/а́ціj*а
дезактиво́ваний дез/актив/о́ва+н*ий
дезактивува́ти дез/актив/ува́+ти
дезаміна́зи дез/амін/а́з*и
дезинсекці́йний дез/инсекц/і́й+н*ий
дезинтоксика́ція дез+ин/токс/ик+а́ціj*а
дезоксида́ція дез/окс/ид+а́ціj*а
продезинфіко́ваний про+дез/инфік/о́ва+н*ий
продезинфікува́ти про+дез/инфік/ува́+ти


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.