ДЕ — МОРФЕМІКА

де — префікс

Приклади слів із префіксом «де»

Слово Морфемна структура
деавтоматиза́ція де/автомат/из+а́ціj*а
деблоко́ваний де/блок/о́ва+н*ий
дегазаці́йний де/газ/ац+і́й+н*ий
дегазува́ти де/газ/ува́+ти
дегенера́т де/ген/ер+а́т
дегенера́тка де/генер/а́т+к*а
дегенера́тка де/ген/ер+а́т+к*а
дегенера́ція де/ген/ер+а́ц+іj*а
дегенерати́вний де/генер/ат+и́вн*ий
дегенерати́вний де/ген/ер+ат+и́вн*ий
дегенерати́вність де/ген/ер+ат+и́вн+ість
дегенерува́ти де/ген/ер+ува́+ти
дегідрата́ція де/гідр/ат+а́ціj*а
дедраматиза́ція де/драм/ат+из+а́ціj*а
декальцина́ція де/кальц/ин+а́ціj*а
деколоніза́ція де/колон/із+а́ц+іj*а
демобіліза́ція де/мобіл/із+а́ціj*а
демобілізаці́йний де/мобіл/із+аці́й+н*ий
демонта́жник де/монт/а́ж+н+ик
деморалізу́ючий де/морал/із+у́+j+уч*ий
денатура́тник де/натур/а́т+ник
денатура́тниця де/натур/а́т+ниц*я
денаціоналіза́ція де/наці/онал+із+а́ц+іj*а
денаціоналізо́ваний де/наці/онал+із+о́ва+н*ий
деполяриза́тор де/пол/яр+из+а́т+ор
деполяриза́ція де/пол/яр+из+а́ц+іj*а
дератиза́ція де/рат/иза́ціj*а
дератизаці́йний де/рат/изаці́й+н*ий
десиліка́ція де/силік/а́ціj*а
десинхроніза́ція де+син/хрон/із+а́ц+іj*а
деструкти́вно де/структ/и́вн+о
дефібриля́тор де/фібр/ил+я́т+ор
децентраліза́ція де/центр/ал+із+а́ціj*а
децентралізо́ваний де/центр/ал+із+о́ва+н*ий
децентралізо́вано де/центр/ал+із+о́ва+н+о
децентралізува́тися де/центр/ал+із+ува́+ти+ся
дешифра́тор де/шифр/а́тор
здемаско́ваний з+де/маск/о́ва+н*ий
здеморалізо́ваний з+де/морал/із+о́ва+н*ий
здеморалізува́ти з+де/морал/із+ува́+ти
зденаціоналізо́ваний з+де/наці/онал+із+о́ва+н*ий
зденаціоналізува́ти з+де/наці/онал+із+ува́+ти
зденервува́ння з+де/нерв/ува́+нн*я
здеформува́тися з+де/форм/ува́+ти+ся
недеформо́ваний не+де/форм/о́ва+н*ий
подемобілізо́вувати по+де/мобіл/із+о́в+ува+ти

де — корінь

Приклади слів із коренем «де»

Слово Морфемна структура
де́-то /де́/-то
де́сь-то /де́/сь+-то
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.