ДВ — МОРФЕМІКА

дв — корінь

Приклади слів із коренем «дв»

Слово Морфемна структура
вдві́чі в/дв/і́+чі
дво́є /дв/о́j*е
дво́єчко /дв/о́j+еч+к+о
дво́єчник /дв/о́j+еч+ник
дво́єчниця /дв/о́j+еч+ниц*я
двойко́ /дв/ой+к+о́
двоя́ко /дв/оj+а́к+о
двої́ння /дв/оj+і́+нн*я
двої́сто /дв/оj+і́ст+о
двої́стість /дв/оj+і́ст+ість
двої́ти /дв/оj+і́+ти
двої́тися /дв/оj+і́+ти+ся
двоїна́ /дв/оj+ін*а́
дві́йко /дв/і́й+к*о
дві́чі /дв/і́+чі
дві́єчниця /дв/і́j+еч+ниц*я
двійни́к /дв/ій+н+и́к
двійня́ /дв/ій+н*я́
двійня́та /дв/ій+н+я́т*а
двійня́тко /дв/ій+н+я́т+к*о
двійча́тий /дв/ій+ч+а́т*ий
двійча́тка /дв/ій+ч+а́т+к*а
здво́їти з/дв/о́j+і+ти
здво́їтися з/дв/о́j+і+ти+ся
передво́ювання пере/дв/о́j+ува+нн*я
подво́ювати по/дв/о́j+ува+ти
подво́юватися по/дв/о́j+ува+ти+ся
подво́ювач по/дв/о́j+ува+ч
подві́йник по/дв/і́й+н+ик
подві́йно по/дв/і́й+н+о
подві́йність по/дв/і́й+н+ість
роздво́єний роз/дв/о́j+ен*ий
роздво́єння роз/дв/о́j+енн*я
роздво́єно роз/дв/о́j+ен+о
роздво́єність роз/дв/о́j+ен+ість
удво́є у/дв/о́j+е
удві́йзі у/дв/і́й+зі
удві́йку у/дв/і́й+к*у
удві́йці у/дв/і́й+ці

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.