ДАЛ — МОРФЕМІКА

дал — корінь

Приклади слів із коренем «дал»

Слово Морфемна структура
вда́леч в/да́л/еч
вдали́ну в/дал/и́н*у
відда́леність від/да́л/ен+ість
віддалеки́ від/дал/ек+и́
да́леч /да́л/еч
дале́кий /дал/е́к*ий
дале́ко /дал/е́к+о
дале́кість /дал/е́к+ість
далекува́то /дал/ек+ува́т+о
далені́ти /дал/ен+і́+ти
далені́ючи /дал/ен+і́+j+уч+и
далече́зний /дал/еч+е́зн*ий
далече́нний /дал/еч+е́нн*ий
далече́нький /дал/еч+е́ньк*ий
далече́нько /дал/еч+е́ньк+о
далечина́ /дал/еч+ин*а́
далечі́нь /дал/еч+і́нь
задале́ко за/дал/е́к+о
звіддалеки́ з+від/дал/ек+и́
зда́леки з/да́л/ек+и
зда́лік з/да́л/ік
зоддалі́к з+од/дал/і́к
наддале́кий над/дал/е́к*ий
недале́кість не/дал/е́к+ість
недале́чкий не/дал/е́ч+к*ий
недале́чко не/дал/е́ч+к+о
неподале́чку не+по/дал/е́ч+к+у
неподалеку́ не+по/дал/ек+у́
неподалі́к не+по/дал/і́к
удалечині́ у/дал/еч+ин*і́
удалечі́нь у/дал/еч+і́нь
удалині́ у/дал/ин*і́
ізда́лека із/да́л/ек+а
ізда́леку із/да́л/ек+у


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.