ГРІ — МОРФЕМІКА

грі — корінь

Приклади слів із коренем «грі»

Слово Морфемна структура
грі́лка /грі́/лк*а
грі́ючись /грі́/j+уч+и+сь
зогріва́льний зо/грі/ва́+льн*ий
зігріва́льний зі/грі/ва́+льн*ий
нагрівни́й на/грі/в+н*и́й
огрі́йливий о/грі́/й+лив*ий
підогрі́в підо/грі́/в
підогріва́льний підо/грі/ва́+льн*ий

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.