ГАД — МОРФЕМІКА

гад — корінь

Приклади слів із коренем «гад»

Слово Морфемна структура
вига́дчиця ви/га́д/чиц*я
гадкува́ти /гад/к+ува́+ти
гадови́ще /гад/ови́щ*е
гадю́ка /гад/ю́к*а
гадю́чин /гад/ю́ч+ин
гадю́чище /гад/ю́ч+ищ*е
гадю́чка /гад/ю́ч+к*а
гадю́чник /гад/ю́ч+ник
гадю́ччя /гад/ю́чч*я
гадюча́ /гад/юч*а́
гадюченя́ /гад/юч+ен*я́
загадко́во за/гад/к+о́в+о
здога́дливий з+до/га́д/лив*ий
здога́дливо з+до/га́д/лив+о
навдога́д нав+до/га́д/
навздога́д нав+з+до/га́д/
нага́дуваний на/га́д/ува+н*ий
наздога́д на+з+до/га́д/
найвига́дливіший най+ви/га́д/лив+іш*ий
науга́д на+у/га́д/
невдога́д не+в+до/га́д/
нездога́дливий не+з+до/га́д/лив*ий
нездога́дливість не+з+до/га́д/лив+ість
нерозга́даність не+роз/га́д/а+н+ість
понавига́дувати по+на+ви/га́д/ува+ти
спога́данка с+по/га́д/а+н+к*а
спога́дочка с+по/га́д/оч+к*а


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.