ВІР — МОРФЕМІКА

вір — корінь

Приклади слів із коренем «вір»

Слово Морфемна структура
вірні́сінький /вір/н+і́сіньк*ий
дові́рливіше до/ві́р/лив+іш+е
довіри́тель до/вір/и́+тель
довіри́телька до/вір/и́+тель+к*а
довіро́чний до/вір/о́чн*ий
довіро́чно до/вір/о́чн+о
напоневіря́тися на+по+не/вір/я́+ти+ся
неві́руючий не/ві́р/у+j+уч*ий
недові́рливо не+до/ві́р/лив+о
недові́рчиво не+до/ві́р/чив+о
перевіря́льник пере/вір/я́+льн+ик
перевіря́льниця пере/вір/я́+льн+иц*я
передові́рений пере+до/ві́р/ен*ий
передові́рити пере+до/ві́р/и+ти
пові́р'я по/ві́р/'j*а
поневі́рка по+не/ві́р/к*а
поневіря́ння по+не/вір/я́+нн*я
попоневіря́тися по+по+не/вір/я́+ти+ся
спроневі́ритися с+про+не/ві́р/и+ти+ся

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.