ВОЛ — МОРФЕМІКА

вол — корінь

Приклади слів із коренем «вол»

Слово Морфемна структура
визволе́нний ви+з/вол/е́нн*ий
визволи́тель ви+з/вол/и́+тель
воло́вина /вол/о́в+ин*а
воло́вник /вол/о́вник
воло́вничок /вол/о́внич+ок
воло́вня /вол/о́вн*я
дозво́лений до+з/во́л/ен*ий
дозво́лити до+з/во́л/и+ти
дозволя́ючи до+з/вол/я́+j+уч+и
занево́лений за+не/во́л/ен*ий
напризволя́ще на+при+з/вол/я́щ+е
нево́ленька не/во́л/еньк*а
нево́лити не/во́л/и+ти
недозво́лений не+до+з/во́л/ен*ий
недозволе́нний не+до+з/вол/е́нн*ий
недозволе́нно не+до+з/вол/е́нн+о
недозволе́нність не+до+з/вол/е́нн+ість
одзволя́ти од+з/вол/я́+ти
пово́леньки по/во́л/еньк+и
подозво́лити по+до+з/во́л/и+ти
понево́лений по+не/во́л/ен*ий
понево́лювач по+не/во́л/юва+ч
понево́лювачка по+не/во́л/юва+ч+к*а
понево́лі по+не/во́л/*і
попринево́лювати по+при+не/во́л/юва+ти
принево́лений при+не/во́л/ен*ий
принево́лення при+не/во́л/енн*я
принево́лити при+не/во́л/и+ти
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.