ВОД — МОРФЕМІКА

вод — корінь

Приклади слів із коренем «вод»

Слово Морфемна структура
водне́вий /вод/н+е́в*ий
водя́нковий /вод/я́н+к+ов*ий
водя́нчик /вод/я́н+чик
водяни́к /вод/ян+и́к
заводі́йка за/вод/і́й+к*а
заводія́ка за/вод/іj+а́к*а
збезво́днений з+без/во́д/н+ен*ий
збезво́днення з+без/во́д/н+енн*я
збезво́днюючий з+без/во́д/н+ю+j+уч*ий
зво́дячи з/во́д/яч+и
зво́дячися з/во́д/яч+и+ся
навза́води нав+за́/вод/и
наво́днюючи на/во́д/н+ю+j+уч+и
обво́днювальний об/во́д/н+юва+льн*ий
обво́днюватися об/во́д/н+юва+ти+ся
повода́р по/вод/а́р
повода́тар по/вод/а́т+ар
повода́тарка по/вод/а́т+ар+к*а
понадво́дний по+над/во́д/н*ий
попідво́дний по+під/во́д/н*ий
предводи́тель пред/вод/и́+тель
проводи́р про/вод/и́+р
проводи́рка про/вод/и́+р+к*а
підво́дячись під/во́д/яч+и+сь
розводя́щий роз/вод/я́щ*ий
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.