ВИ — МОРФЕМІКА

ви — префікс

Приклади слів із префіксом «ви»

Слово Морфемна структура
безви́гля́дний без+ви́/гля́д/н*ий
безви́гля́дність без+ви́/гля́д/н+ість
безвигля́дно без+ви/гля́д/н+о
ви́батожити ви́/бат/ож+и+ти
ви́буксирувати ви́/букс/ир+ува+ти
ви́буравити ви́/бурав/и+ти
ви́бухлий ви́/бух/л*ий
ви́втікати ви́+в/тік/а+ти
ви́вільнитися ви́/віль/н+и+ти+ся
ви́гравіруваний ви́/грав/ір+ува+н*ий
ви́гравіюваний ви́/грав/іj+ува+н*ий
ви́грашка ви́/гр/а+ш+к*а
ви́грашний ви́/гр/а+ш+н*ий
ви́грашно ви́/гр/а+ш+н+о
ви́давцем ви́/да/в+ц*ем
ви́дача ви́/да/ч*а
ви́дмухнути ви́/дму/х+ну+ти
ви́добутий ви́+до/бу/т*ий
ви́долиночок ви́/дол/ин+оч+ок
ви́живичити ви́/жи/в+ич+и+ти
ви́живлення ви́/жи/вл+енн*я
ви́збираний ви́+з/бир/а+н*ий
ви́збирати ви́+з/бир/а+ти
ви́кладчатий ви́/клад/ч+ат*ий
ви́ладнавшись ви́/лад/н+а+вш+и+сь
ви́найдений ви́+на/йд/ен*ий
ви́найдення ви́+на/йд/енн*я
ви́позичений ви́+по/зич/ен*ий
ви́провадження ви́+про/вадж/енн*я
ви́проставшись ви́/прост/а+вш+и+сь
ви́різьблений ви́/різь/бл+ен*ий
ви́сказати ви́+с/каз/а+ти
ви́сковзаний ви́+с/ковз/а+н*ий
ви́сповідати ви́+с+по/від/а+ти
ви́спів ви́+с/пі/в
ви́співаний ви́+с/пі/в+а+н*ий
ви́струнчившись ви́/струн/ч+и+вш+и+сь
ви́сівочки ви́/сі/в+оч+к*и
ви́танцювати ви́/тан/ц+юва+ти
ви́тесаний ви́/тес/а+н*ий
ви́товмачити ви́/тов/мач+и+ти
ви́тончення ви́/тон/ч+енн*я
ви́тончено ви́/тон/ч+ен+о
ви́хідчини ви́/хід/ч+ин*и
ви́цяткуваний ви́/цят/к+ува+н*ий
ви́їмчастий ви́/їм/ч+аст*ий
вибавля́тися ви/бавл/я́+ти+ся
вибо́їнка ви/бо́j/ін+к*а
вибо́їстий ви/бо́j/іст*ий
вибу́бнювати ви/бу́б/н+юва+ти
вибура́влювання ви/бура́вл/юва+нн*я
вибухо́вий ви/бух/о́в*ий
вибі́люватися ви/бі́л/юва+ти+ся
вибійча́ний ви/бій/ч+а́н*ий
вибірко́вість ви/бір/к+о́в+ість
виванта́жувач ви/ванта́ж/ува+ч
виві́льнюватися ви/ві́ль/н+юва+ти+ся
вивільня́ти ви/віль/н+я́+ти
вивільня́тися ви/віль/н+я́+ти+ся
вига́дчиця ви/га́д/чиц*я
вига́дько ви/га́дь/к*о
вигна́нництво ви/гн/а́+н+ниц+тв*о
вигорта́тися ви/горт/а́+ти+ся
вигоря́ючий ви/гор/я́+j+уч*ий
виграва́ти ви/гр/а+ва́+ти
вида́ток ви/да́/т+ок
видавни́к ви/да/в+ни́к
видавни́цтво ви/да/в+ни́ц+тв*о
видавни́цький ви/да/в+ни́ць+к*ий
видавни́ця ви/да/в+ни́ц*я
видавни́чий ви/да/в+ни́ч*ий
видобува́ння ви+до/бу/ва́+нн*я
видобува́ти ви+до/бу/ва́+ти
видобува́тися ви+до/бу/ва́+ти+ся
видобувни́й ви+до/бу/в+н*и́й
видува́льниця ви/ду/ва́+льниц*я
виживи́чування ви/жи/в+и́ч+ува+нн*я
виживи́чувати ви/жи/в+и́ч+ува+ти
виживи́чуватися ви/жи/в+и́ч+ува+ти+ся
визби́рування ви+з/би́р/ува+нн*я
визво́льниця ви+з/во́ль/н+иц*я
визволе́нний ви+з/вол/е́нн*ий
визволи́тель ви+з/вол/и́+тель
виключа́ючи ви/ключ/а́+j+уч+и
вико́чування ви/ко́ч/ува+нн*я
викона́вець ви/кон/а́+в+ець
викона́виця ви/кон/а́+в+иц*я
викона́вство ви/кон/а́+в+ств*о
викона́вський ви/кон/а́+в+ськ*ий
викристалізо́вуватися ви/кристал/із+о́в+ува+ти+ся
викрута́с ви/крут/а́с
викрута́сом ви/крут/а́с*ом
виладно́вуватися ви/лад/н+о́в+ува+ти+ся
вили́ванець ви/ли́/ва+н+ець
вили́скуватися ви/ли́ск/ува+ти+ся
виліко́вність ви/лік/о́в+н+ість
вимага́тельство ви/маг/а́+тель+ств*о
вимага́ючи ви/маг/а́+j+уч+и
вими́вина ви/ми́/в+ин*а
вими́слювати ви/ми́сл/юва+ти
вимо́вно ви/мо́в/н+о
винайма́ти ви+на/йм/а́+ти
винахі́дливий ви+на/хі́д/лив*ий
винахі́дливо ви+на/хі́д/лив+о
виніже́ночка ви/ніж/е́н+оч+к*а
виокре́мити ви+о/кре́м/и+ти
виокре́млюватися ви+о/кре́мл/юва+ти+ся
випло́джуваність ви/пло́дж/ува+н+ість
виповіда́ти ви+по/від/а́+ти
виправля́ч ви/правл/я́+ч
виправля́чка ви/правл/я́+ч+к*а
випрова́джувати ви+про/ва́дж/ува+ти
випромі́нюючий ви/промі́н/ю+j+уч*ий
випрямля́ч ви/прямл/я́+ч
випурна́ти ви+пу/рн/а́+ти
випірна́ти ви+пі/рн/а́+ти
виробни́чник ви/роб/н+и́ч+ник
виробни́чниця ви/роб/н+и́ч+ниц*я
виродже́нський ви/родж/е́н+ськ*ий
вирі́зьблювання ви/рі́зь/бл+юва+нн*я
вирі́зьблювати ви/рі́зь/бл+юва+ти
вирі́зьблюватися ви/рі́зь/бл+юва+ти+ся
виріша́льність ви/ріш/а́+льн+ість
виспі́вуваний ви+с/пі́/в+ува+н*ий
виспі́вуючи ви+с/пі́/в+у+j+уч+и
висува́нка ви/су/ва́+н+к*а
висува́нство ви/су/ва́+н+ств*о
висува́нський ви/су/ва́+н+ськ*ий
висхідни́й ви+с/хід/н*и́й
висівча́ний ви/сі/в+ч+а́н*ий
витвере́зливий ви/твере́з/лив*ий
вито́нчувати ви/то́н/ч+ува+ти
витовкма́чувати ви/товк/ма́ч+ува+ти
витріща́ка ви/тріщ/а́+к*а
витівни́ця ви/ті/в+н+и́ц*я
витіюва́тий ви/ті/j+ува́т*ий
витіюва́то ви/ті/j+ува́т+о
витіюва́тість ви/ті/j+ува́т+ість
витієва́тий ви/тіj/ева́т*ий
вихваля́ка ви/хвал/я́+к*а
вихиля́си ви/хил/я́с*и
вихиля́сом ви/хил/я́с*ом
вихиля́стий ви/хил/я́ст*ий
вичі́кувально ви/чі́к/ува+льн+о
дови́бори до+ви́/бор/*и
дови́конати до+ви́/кон/а+ти
зави́грашки за+ви́/граш/ки
звиродні́лий з+ви/род/н+і́+л*ий
звиродні́лість з+ви/род/н+і́+л+ість
звиродні́ння з+ви/род/н+і́+нн*я
звиродні́ти з+ви/род/н+і́+ти
навви́машки нав+ви́/маш/ки
нави́воріт на+ви́/воріт/
навибива́ти на+ви/би/ва́+ти
навизби́рувати на+ви+з/би́р/ува+ти
надвиробни́цтво над+ви/роб/ни́ц+тв*о
найвига́дливіший най+ви/га́д/лив+іш*ий
неви́вченість не+ви́/вч/ен+ість
неви́дача не+ви́/да/ч*а
неви́линялий не+ви́/лин/я+л*ий
неви́світленість не+ви́/світ/л+ен+ість
неви́співаний не+ви́+с/пі/ва+н*ий
невиба́гливий не+ви/ба́г/лив*ий
невиба́гливо не+ви/ба́г/лив+о
невиба́гливість не+ви/ба́г/лив+ість
невилива́йка не+ви/ли/ва́+й+к*а
невирази́стий не+ви/раз/и́ст*ий
невирази́стість не+ви/раз/и́ст+ість
невистача́ти не+ви/стач/а́+ти
недови́кона́ння недо+ви́/кон/а́+нн*я
недови́конаний недо+ви́/кон/а+н*ий
недови́конати недо+ви́/кон/а+ти
недови́робіток недо+ви́/роб/іт+ок
переви́бори пере+ви́/бор/*и
переви́борний пере+ви́/бор/н*ий
переви́даний пере+ви́/да/н*ий
перевибира́ти пере+ви/бир/а́+ти
передви́борний перед+ви́/бор/н*ий
повиби́ваний по+ви/би́/ва+н*ий
повибива́ти по+ви/би/ва́+ти
повиганя́вши по+ви/ган/я́+вш+и
повизби́рувати по+ви+з/би́р/ува+ти
повипросто́вуватися по+ви/прост/о́в+ува+ти+ся
повирахо́вувати по+ви/рах/о́в+ува+ти
повистру́нчуватися по+ви/стру́н/ч+ува+ти+ся
понавига́дувати по+на+ви/га́д/ува+ти
поперевико́нувати по+пере+ви/ко́н/ува+ти
поперевихо́вуватися по+пере+ви/хо́в/ува+ти+ся
поповива́рювати по+по+ви/ва́р/юва+ти
підви́вих під+ви́/вих/
підви́пити під+ви́/пи/ти
співвидаве́ць спів+ви/да/в+е́ць
увира́знення у+ви/ра́з/н+енн*я
увира́знити у+ви/ра́з/н+и+ти

ви — корінь

Приклади слів із коренем «ви»

Слово Морфемна структура
впови́тий в+по/ви́/т*ий
вповива́ти в+по/ви/ва́+ти
завині́ння за/ви/н+і́нн*я
завиту́шка за/ви/т+у́шк*а
зви́в з/ви́/в
зви́вина з/ви́/в+ин*а
зви́вистий з/ви́/в+ист*ий
зви́висто з/ви́/в+ист+о
зви́вистість з/ви́/в+ист+ість
зви́нний з/ви́/н+н*ий
зви́нно з/ви́/н+н+о
зви́нність з/ви́/н+н+ість
навива́льниця на/ви/ва́+льн+иц*я
невитки́й не/ви/т+к*и́й
недоро́звиток недо+ро́з/ви/т+ок
недорозви́нений недо+роз/ви́/н+ен*ий
недорозви́неність недо+роз/ви́/н+ен+ість
недорозвива́тися недо+роз/ви/ва́+ти+ся
нерозви́неність не+роз/ви́/н+ен+ість
неспови́тий не+с+по/ви́/т*ий
обповива́ти об+по/ви/ва́+ти
опови́тий о+по/ви́/т*ий
оповива́ння о+по/ви/ва́+нн*я
оповива́ти о+по/ви/ва́+ти
перепови́тий пере+по/ви́/т*ий
переповива́ння пере+по/ви/ва́+нн*я
переповива́ти пере+по/ви/ва́+ти
перерозви́неність пере+роз/ви́/н+ен+ість
перерозви́нутий пере+роз/ви́/ну+т*ий
перерозвива́ти пере+роз/ви/ва́+ти
пови́тиця по/ви́/т+иц*я
повито́чок по/ви/т+о́ч+ок
повиту́ха по/ви/т+у́х*а
ро́звиток ро́з/ви/т+ок
розпови́тий роз+по/ви́/т*ий
розповива́ти роз+по/ви/ва́+ти
спови́вач с+по/ви́/ва+ч
спови́ток с+по/ви́/т+ок
сповито́чок с+по/ви/т+о́ч+ок
сповиття́ с+по/ви/тт*я́
сповиту́ха с+по/ви/т+у́х*а
упови́тий у+по/ви́/т*ий
уповива́ти у+по/ви/ва́+ти


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.