ВЕСН — МОРФЕМІКА

весн — корінь

Приклади слів із коренем «весн»

Слово Морфемна структура
весня́нка /весн/я́н+к*а
весня́ночка /весн/я́н+оч+к*а
веснянкува́тий /весн/ян+к+ува́т*ий
весні́вка /весн/і́вк*а
напро́весні на+про́/весн/*і
оповесні́ о+по/весн/*і́
по-весня́но́му по-/весн/я́н+о́му
про́весна про́/весн/*а
провесня́ний про/весн/я́н*ий
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.