ВЕЛ — МОРФЕМІКА

вел — корінь

Приклади слів із коренем «вел»

Слово Морфемна структура
ве́летень /ве́л/ет+ень
ве́лико /ве́л/ик+о
ве́лич /ве́л/ич
велете́нський /вел/ет+е́н+ськ*ий
вели́кий /вел/и́к*ий
вели́кість /вел/и́к+ість
вели́чніше /вел/и́ч+н+іш+е
вели́ччя /вел/и́чч*я
великува́тий /вел/ик+ува́т*ий
велича́вий /вел/ич+а́в*ий
велича́во /вел/ич+а́в+о
велича́вість /вел/ич+а́в+ість
велича́льний /вел/ич+а́+льн*ий
велича́льно /вел/ич+а́+льн+о
велича́ти /вел/ич+а́+ти
величе́зний /вел/ич+е́зн*ий
величе́зність /вел/ич+е́зн+ість
величе́нний /вел/ич+е́нн*ий
величе́нький /вел/ич+е́ньк*ий
величина́ /вел/ич+ин*а́
величі́нь /вел/ич+і́нь
возвели́чений воз/вел/и́ч+ен*ий
возвели́чити воз/вел/и́ч+и+ти
звели́чення з/вел/и́ч+енн*я
звели́читися з/вел/и́ч+и+ти+ся
звели́чник з/вел/и́ч+ник
звели́чування з/вел/и́ч+ува+нн*я
звелича́ння з/вел/ич+а́+нн*я
невели́чкий не/вел/и́ч+к*ий
повелича́тися по/вел/ич+а́+ти+ся
превели́кий пре/вел/и́к*ий


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.