ВАЖ — МОРФЕМІКА

важ — корінь

Приклади слів із коренем «важ»

Слово Морфемна структура
безува́жний без+у/ва́ж/н*ий
безува́жно без+у/ва́ж/н+о
ва́жчати /ва́ж/ч+а+ти
ва́жілець /ва́ж/іл+ець
ва́жіль /ва́ж/іль
ва́жільний /ва́ж/іль+н*ий
важе́зний /важ/е́зн*ий
важеле́зний /важ/ел+е́зн*ий
важке́нько /важ/к+е́ньк+о
важливі́ше /важ/лив+і́ш+е
важче́зний /важ/ч+е́зн*ий
відва́жно від/ва́ж/н+о
завва́жити за+в/ва́ж/и+ти
завважа́ючи за+в/важ/а́+j+уч+и
знева́жено зне/ва́ж/ен+о
знева́жливий зне/ва́ж/лив*ий
невва́жливий не+в/ва́ж/лив*ий
невважа́ючи не+в/важ/а́+j+уч+и
незважа́ючи не+з/важ/а́+j+уч+и
непова́жливо не+по/ва́ж/лив+о
обважні́лий об/важ/н+і́+л*ий
обважні́ло об/важ/н+і́+л+о
поневажа́ти по+не/важ/а́+ти
препова́жний пре+по/ва́ж/н*ий
препова́жно пре+по/ва́ж/н+о
споважні́вши с+по/важ/н+і́+вш+и
споважні́ло с+по/важ/н+і́+л+о
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.