ВА — МОРФЕМІКА

ва — суфікс

Приклади слів із суфіксом «ва»

Слово Морфемна структура
бува́ /бу/ва́
бува́лець /бу/ва́+л+ець
бува́лий /бу/ва́+л*ий
бува́ло /бу/ва́+л+о
бува́льщина /бу/ва́+ль+щин*а
бува́ючи /бу/ва́+j+уч+и
бува́є /бу/ва́+j*е
вболіва́ючи в/бол/і+ва́+j+уч+и
вда́вано в/да́/ва+н+о
виграва́ти ви/гр/а+ва́+ти
видобува́ння ви+до/бу/ва́+нн*я
видобува́ти ви+до/бу/ва́+ти
видобува́тися ви+до/бу/ва́+ти+ся
видува́льниця ви/ду/ва́+льниц*я
вили́ванець ви/ли́/ва+н+ець
висува́нка ви/су/ва́+н+к*а
висува́нство ви/су/ва́+н+ств*о
висува́нський ви/су/ва́+н+ськ*ий
вкрива́ло в/кри/ва́+л*о
вкрива́льце в/кри/ва́+ль+ц*е
вкрива́ючи в/кри/ва́+j+уч*и
вповива́ти в+по/ви/ва́+ти
впізнава́ння в+пі/зна/ва́+нн*я
впізнава́ти в+пі/зна/ва́+ти
вшива́льничок в/ши/ва́+льн+ич+ок
відбива́ючи від/би/ва́+j+уч+и
відлива́льник від/ли/ва́+льн+ик
відпочива́ючий від/почи/ва́+j+уч*ий
відспі́ваний від+с/пі́/ва+н*ий
відспіва́ти від+с/пі/ва́+ти
готува́ч /готу/ва́+ч
готува́чка /готу/ва́+ч+к*а
да́ванка /да́/ва+н+к*а
добива́ючись до/би/ва́+j+уч+и+сь
доспі́ваний до+с/пі́/ва+н*ий
доспіва́ти до+с/пі/ва́+ти
жува́льце /жу/ва́+ль+ц*е
забіснува́тися за/біс/ну+ва́+ти+ся
задава́ка /зада/ва́+к*а
задава́куватий /зада/ва́+к+уват*ий
задава́кувато /зада/ва́+к+уват+о
задава́куватість /зада/ва́+к+уват+ість
задава́ння за/да/ва́+нн*я
заспі́ваний за+с/пі́/ва+н*ий
заспіва́вши за+с/пі/ва́+вш+и
засумніва́тися за+су/мн/і+ва́+ти+ся
збива́лка з/би/ва́+лк*а
збива́ючи з/би/ва́+j+уч+и
зготува́вши з/готу/ва́+вш+и
здава́ч з/да/ва́+ч
здава́чка з/да/ва́+ч+к*а
зми́ваний з/ми́/ва+н*ий
змива́льниця з/ми/ва́+льниц*я
зогріва́льний зо/грі/ва́+льн*ий
зопсува́ти зо/псу/ва́+ти
зспі́ваний з+с/пі́/ва+н*ий
зужива́тися з+у/жи/ва́+ти+ся
зігріва́льний зі/грі/ва́+льн*ий
клюва́к /клю/ва́+к
клюва́ння /клю/ва́+нн*я
кува́ннячко /ку/ва́+нн+ячк*о
набува́льник на/бу/ва́+льник
навбива́тися на+в/би/ва́+ти+ся
навибива́ти на+ви/би/ва́+ти
навива́льниця на/ви/ва́+льн+иц*я
награва́тися на/гр/а+ва́+ти+ся
надужива́ння над+у/жи/ва́+нн*я
надужива́ти над+у/жи/ва́+ти
назби́ваний на+з/би́/ва+н*ий
назбива́ти на+з/би/ва́+ти
налива́йки на/ли/ва́+й+к*и
налива́йківець на/ли/ва́+й+к+ів+ець
налива́йківство на/ли/ва́+й+к+ів+ств*о
наплюва́тельський на/плю/ва́+тель+ськ*ий
наплюва́цький на/плю/ва́+цьк*ий
нароздава́ти на+роз/да/ва́+ти
наспі́ваний на+с/пі́/ва+н*ий
небува́лий не/бу/ва́+л*ий
небува́ло не/бу/ва́+л+о
небува́льщина не/бу/ва́+ль+щин*а
небува́лість не/бу/ва́+л+ість
неви́співаний не+ви́+с/пі/ва+н*ий
невилива́йка не+ви/ли/ва́+й+к*а
недорозвива́тися недо+роз/ви/ва́+ти+ся
недоспожива́ння недо+с+по/жи/ва́+нн*я
недоспі́ваний не+до+с/пі́/ва+н*ий
недочува́ючи недо/чу/ва́+j+уч+и
непереда́ваність не+пере/да́/ва+н+ість
непізна́ваний не+пі/зна́/ва+н*ий
непізна́ваність не+пі/зна́/ва+н+ість
непізнава́нний не+пі/зна/ва́+нн*ий
непізнава́нність не+пі/зна/ва́+нн+ість
неуда́вано не+у/да́/ва+н+о
неумива́ка не+у/ми/ва́+к*а
обомліва́ти обо/млі/ва́+ти
обповива́ти об+по/ви/ва́+ти
обсіва́ння об/сі/ва́+нн*я
обува́ннячко об/у/ва́+нн+ячк*о
обува́чка об/у/ва́+чк*а
одкрива́ючи од/кри/ва́+j+уч+и
одспіва́ти од+с/пі/ва́+ти
оповива́ння о+по/ви/ва́+нн*я
оповива́ти о+по/ви/ва́+ти
перебива́льник пере/би/ва́+льн+ик
переплива́ти пере/пли/ва́+ти
переповива́ння пере+по/ви/ва́+нн*я
переповива́ти пере+по/ви/ва́+ти
перерозвива́ти пере+роз/ви/ва́+ти
переспі́ваний пере+с/пі́/ва+н*ий
переспіва́ти пере+с/пі/ва́+ти
пли́ва́ти /пли́/ва́+ти
плюва́льниця /плю/ва́+льниц*я
плюва́чка /плю/ва́+чк*а
повиби́ваний по+ви/би́/ва+н*ий
повибива́ти по+ви/би/ва́+ти
повкрива́вши по+в/кри/ва́+вш+и
повідкри́ваний по+від/кри́/ва+н*ий
пода́ваний по/да́/ва+н*ий
подава́льний по/да/ва́+льн*ий
подістава́ти по+ді/ста/ва́+ти
позаби́ваний по+за/би́/ва+н*ий
позавдава́ти по+зав/да/ва́+ти
позомліва́ти по+зо/млі/ва́+ти
полива́льничка по/ли/ва́+льн+ич+к*а
понадбива́ти по+над/би/ва́+ти
понаді́ваний по+на/ді́/ва+н*ий
пообби́ваний по+об/би́/ва+н*ий
пооббива́ти по+об/би/ва́+ти
пообшива́тися по+об/ши/ва́+ти+ся
поодбива́ти по+од/би/ва́+ти
попереби́ваний по+пере/би́/ва+н*ий
поперевзува́ти по+пере+в/зу/ва́+ти
поперевзува́тися по+пере+в/зу/ва́+ти+ся
поперетліва́ти по+пере/тл/і+ва́+ти
попоспіва́ти по+по+с/пі/ва́+ти
поприби́ваний по+при/би́/ва+н*ий
поприбива́ти по+при/би/ва́+ти
попроби́ваний по+про/би́/ва+н*ий
попробива́ти по+про/би/ва́+ти
попрограва́ти по+про/гр/а+ва́+ти
попідби́ваний по+під/би́/ва+н*ий
попідбива́тися по+під/би/ва́+ти+ся
попідплива́ти по+під/пли/ва́+ти
пороззува́тися по+роз/зу/ва́+ти+ся
порозкри́ваний по+роз/кри́/ва+н*ий
поспівчува́ти по+спів/чу/ва́+ти
почива́льня /почи/ва́+льн*я
пошива́тися по/ши/ва́+ти+ся
приготува́вшись при/готу/ва́+вш+и+сь
прижива́лка при/жи/ва́+лк*а
прикрива́ючись при/кри/ва́+j+уч+и+сь
програва́ння про/гр/а+ва́+нн*я
програва́ч про/гр/а+ва́+ч
продава́тися /прода/ва́+ти+ся
проспі́ваний про+с/пі́/ва+н*ий
прощава́ти /прощ/а+ва́+ти
прощава́тися /прощ/а+ва́+ти+ся
піддува́льний під/ду/ва́+ль+н*ий
підогріва́льний підо/грі/ва́+льн*ий
підозріва́ти підо/зр/і+ва́+ти
підозріва́тися підо/зр/і+ва́+ти+ся
підозріва́ючи підо/зр/і+ва́+j+уч+и
підозріва́ючий підо/зр/і+ва́+j+уч*ий
підшива́йло під/ши/ва́+й+л*о
пізна́ваний пі/зна́/ва+н*ий
пізна́ваність пі/зна́/ва+н+ість
пізнава́льний пі/зна/ва́+льн*ий
пізнава́нний пі/зна/ва́+нн*ий
пізнава́нність пі/зна/ва́+нн+ість
пізнава́ти пі/зна/ва́+ти
роздобува́ти роз+до/бу/ва́+ти
роздува́льний роз/ду/ва́+льн*ий
розомліва́ти розо/млі/ва́+ти
розповива́ти роз+по/ви/ва́+ти
розпізна́ваний роз+пі/зна́/ва+н*ий
розпізнава́льний роз+пі/зна/ва́+льн*ий
розпізнава́ння роз+пі/зна/ва́+нн*я
розпізнава́ти роз+пі/зна/ва́+ти
розспі́ваний роз+с/пі́/ва+н*ий
розспіва́ти роз+с/пі/ва́+ти
розтліва́ння роз/тл/і+ва́+нн*я
снува́льний /сну/ва́+льн*ий
снува́льник /сну/ва́+льн+ик
снува́льниця /сну/ва́+льн+иц*я
спови́вач с+по/ви́/ва+ч
спожива́цтво с+по/жи/ва́+ц+тв*о
спожива́цький с+по/жи/ва́+ць+к*ий
спожива́чка с+по/жи/ва́+ч+к*а
спочува́ння с+по/чу/ва́+нн*я
спочува́ючи с+по/чу/ва́+j+уч+и
спі́ваник с/пі́/ва+н+ик
співа́к с/пі/ва́+к
співа́ка с/пі/ва́+к*а
співа́ночка с/пі/ва́+н+оч+к*а
співа́цький с/пі/ва́+ць+к*ий
співани́ця с/пі/ва+н+и́ц*я
співанко́вий с/пі/ва+н+к+о́в*ий
співачо́к с/пі/ва+ч+о́к
співпережива́ння спів+пере/жи/ва́+нн*я
співпережива́ти спів+пере/жи/ва́+ти
співчува́ючи спів/чу/ва́+j+уч+и
спізнава́ти с+пі/зна/ва́+ти
сіва́лка /сі/ва́+лк*а
сіва́льник /сі/ва́+льник
сіва́льниця /сі/ва́+льниц*я
уболіва́льник у/бол/і+ва́+льник
уболіва́льниця у/бол/і+ва́+льниц*я
укрива́ло у/кри/ва́+л*о
умива́льня у/ми/ва́+льн*я
уповива́ти у+по/ви/ва́+ти
упізнава́ння у+пі/зна/ва́+нн*я
упізнава́ти у+пі/зна/ва́+ти
чу́ваний /чу́/ва+н*ий
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.