В — МОРФЕМІКА

в — суфікс

Значення суфікса «в»

Збірність.
кінва́, листвяни́й
Наслідок (продукт, результат) дії.
ді́йво
Істота (тварина, птах, риба, комаха, мікроорганізми).
плотва́
Місце, приміщення.
лі́гво, моква́, ста́роство
Природне явище (об’єкт).
загра́ва, моква́, ся́йво
Речовина, мінерал.
па́ливний
Рослина.
купа́ва
Установа, державна структура, форма управління.
ста́роство
Приклади слів із суфіксом «в»

Слово Морфемна структура
безжи́вно без/жи́/в+н+о
безсумні́вний без+су/мн/і́+в+н*ий
безсумні́вно без+су/мн/і́+в+н+о
безсумні́вність без+су/мн/і́+в+н+ість
би́вень /би́/в+ень
блискави́ця /блиск/а+в+и́ц*я
блискави́чно /блиск/а+в+и́ч+н+о
блискави́чність /блиск/а+в+и́ч+н+ість
блискавко́вий /блиск/а+в+к+о́в*ий
блюво́та /блю/в+о́т*а
блюво́тина /блю/в+о́т+ин*а
блюво́тний /блю/в+о́т+н*ий
блювоти́ння /блю/в+от+и́нн*я
бри́тва /бри́/т+в*а
бри́тво́вий /бри́/т+в+о́в*ий
вби́вчий в/би́/в+ч*ий
ви́давцем ви́/да/в+ц*ем
ви́живичити ви́/жи/в+ич+и+ти
ви́спів ви́+с/пі/в
ви́співаний ви́+с/пі/в+а+н*ий
ви́сівочки ви́/сі/в+оч+к*и
видавни́к ви/да/в+ни́к
видавни́цтво ви/да/в+ни́ц+тв*о
видавни́цький ви/да/в+ни́ць+к*ий
видавни́ця ви/да/в+ни́ц*я
видавни́чий ви/да/в+ни́ч*ий
видобувни́й ви+до/бу/в+н*и́й
виживи́чування ви/жи/в+и́ч+ува+нн*я
виживи́чувати ви/жи/в+и́ч+ува+ти
виживи́чуватися ви/жи/в+и́ч+ува+ти+ся
викона́вець ви/кон/а́+в+ець
викона́виця ви/кон/а́+в+иц*я
викона́вство ви/кон/а́+в+ств*о
викона́вський ви/кон/а́+в+ськ*ий
вими́вина ви/ми́/в+ин*а
виспі́вуваний ви+с/пі́/в+ува+н*ий
виспі́вуючи ви+с/пі́/в+у+j+уч+и
висівча́ний ви/сі/в+ч+а́н*ий
витівни́ця ви/ті/в+н+и́ц*я
впливо́вий в/пли/в+о́в*ий
впливо́во в/пли/в+о́в+о
впливо́вість в/пли/в+о́в+ість
врозби́вку в+роз/би́/в+к*у
віда́в /від/а́+в
відда́виця від/да́/в+иц*я
відспі́вування від+с/пі́/в+ува+нн*я
горо́хвяний /горо́х/в+ян*ий
горо́хвяник /горо́х/в+ян+ик
горохви́ння /горох/в+и́нн*я
граве́ць /гр/а+в+е́ць
дихави́ця /дих/а+в+и́ц*я
дихави́чний /дих/а+в+и́ч+н*ий
дра́тва /др/а́+т+в*а
ді́йво /ді́й/в*о
дітво́ра́ /діт/в+о́р*а́
жали́ва /жал/и́+в*а
жи́в /жи́/в
жи́вність /жи́/в+н+ість
жи́во /жи́/в+о
жи́вчик /жи́/в+ч+ик
жи́вість /жи́/в+ість
живе́нький /жи/в+е́ньк*ий
живе́нько /жи/в+е́ньк+о
живе́сенький /жи/в+е́сеньк*ий
живе́ць /жи/в+е́ць
живи́й /жи/в*и́й
живи́льний /жи/в+и́+льн*ий
живи́льність /жи/в+и́+льн+ість
живи́на́ /жи/в+и́н*а́
живи́тель /жи/в+и́+тель
живи́ти /жи/в+и́+ти
живи́тися /жи/в+и́+ти+ся
живи́ця /жи/в+и́ц*я
живи́чний /жи/в+и́ч+н*ий
живло́ /жи/в+л*о́
живо́ття /жи/в+о́тт*я
живу́чість /жи/в+у́ч+ість
живу́щий /жи/в+у́щ*ий
живучи́ /жи/в+уч+и́
живце́вий /жи/в+ц+е́в*ий
живцюва́ння /жи/в+ц+юва́+нн*я
живцюва́ти /жи/в+ц+юва́+ти
живі́сінький /жи/в+і́сіньк*ий
живі́шати /жи/в+і́ш+а+ти
за́гра́вний за́/гр/а́+в+н*ий
за́гра́вно за́/гр/а́+в+н+о
за́живо за́/жи/в+о
за́спів за́+с/пі/в
загра́ва за/гр/а́+в*а
зали́ва за/ли́/в*а
зали́вчасто за/ли́/в+част+о
заспі́вувач за+с/пі́/в+ува+ч
заспі́вувачка за+с/пі́/в+ува+ч+к*а
зви́в з/ви́/в
зви́вина з/ви́/в+ин*а
зви́вистий з/ви́/в+ист*ий
зви́висто з/ви́/в+ист+о
зви́вистість з/ви́/в+ист+ість
зду́хвинний з/ду́х/в+ин+н*ий
змертві́лий з/мер/т+в+і́+л*ий
змертві́ти з/мер/т+в+і́+ти
знаве́цтво /зна/в+е́ц+тв*о
знаве́цький /зна/в+е́ць+к*ий
кля́твений /кля́/т+в+ен*ий
купа́ва /куп/а́+в*а
кінва́ /кін/в*а́
ле́зво /ле́з/в*о
ли́вень /ли́/в+ень
ли́внем /ли́/в+н*ем
ли́жва /ли́ж/в*а
лива́р /ли/в+а́р
лива́рний /ли/в+а́р+н*ий
лива́рник /ли/в+а́р+н+ик
лива́рниця /ли/в+а́р+н+иц*я
лива́рня /ли/в+а́р+н*я
ливни́к /ли/в+ни́к
ливнико́вий /ли/в+н+ик+о́в*ий
ливце́м /ли/в+ц+е́м
лижвя́р /лиж/в+я́р
лижвяни́й /лиж/в+ян*и́й
листвяни́й /лист/в+ян*и́й
ляпави́ця /ляп/а+в+и́ц*я
лі́гвище /лі́г/в+ищ*е
лі́гво /лі́г/в*о
ме́ртве́нний /ме́р/т+в+е́нн*ий
ме́ртве́нно /ме́р/т+в+е́нн+о
ме́ртве́нність /ме́р/т+в+е́нн+ість
ме́ртвий /ме́р/т+в*ий
ме́ртво /ме́р/т+в+о
ме́ртвість /ме́р/т+в+ість
медвя́но /мед/в+я́н+о
мертве́ць /мер/т+в+е́ць
мертве́цька /мер/т+в+е́ць+к*а
мертве́цький /мер/т+в+е́ць+к*ий
мертве́ччина /мер/т+в+е́чч+ин*а
мертвечи́на /мер/т+в+еч+и́н*а
мертви́ти /мер/т+в+и́+ти
мертво́та /мер/т+в+о́т*а
мертво́тний /мер/т+в+о́т+н*ий
мертво́тно /мер/т+в+о́т+н+о
мертво́тність /мер/т+в+о́т+н+ість
мертву́щий /мер/т+в+у́щ*ий
мертвя́к /мер/т+в+я́к
мертві́ти /мер/т+в+і́+ти
мовля́в /мовл/я́+в
моква́ /мок/в*а́
моли́тва /мол/и́+т+в*а
моли́твеник /мол/и́+т+в+еник
моли́твениця /мол/и́+т+в+ениц*я
молитвува́ти /мол/и+т+в+ува́+ти
моро́зивник /моро́з/и+в+ник
моро́зивниця /моро́з/и+в+ниц*я
на́мертво на́/мер/т+в+о
на́спів на́+с/пі/в
нагрівни́й на/грі/в+н*и́й
нажи́вка на/жи́/в+к*а
наживи́ти на/жи/в+и́+ти
нали́вковий на/ли́/в+к+ов*ий
нали́вчатий на/ли́/в+ч+ат*ий
наспі́вувати на+с/пі́/в+ува+ти
наспі́вуватися на+с/пі́/в+ува+ти+ся
наспі́вуючи на+с/пі́/в+у+j+уч+и
наспівни́й на+с/пі/в+н*и́й
невжи́вчивий не+в/жи́/в+чив*ий
невпливо́вий не+в/пли/в+о́в*ий
неживи́й не/жи/в*и́й
незми́вно не+з/ми́/в+н+о
непере́ливки не+пере́/ли/в+ки
непожи́вний не+по/жи́/в+н*ий
непроби́вний не+про/би́/в+н*ий
непроби́вність не+про/би́/в+н+ість
об'єдна́вчий об'/єдн/а́+в+ч+*ий
обу́в'я об/у́/в+'j*а
омертві́лість о/мер/т+в+і́+л+ість
омертві́ти о/мер/т+в+і́+ти
опоживи́ти о+по/жи/в+и́+ти
па́ливний /па́л/и+в+н*ий
пере́спів пере́+с/пі/в
переби́вка пере/би́/в+к*а
переби́вчастий пере/би́/в+ч+аст*ий
передзасівни́й перед+за/сі/в+н*и́й
передсадивни́й перед/сад/и+в+н*и́й
перели́ви пере/ли́/в*и
перели́вчастий пере/ли́/в+част*ий
перепочи́вок пере/почи́/в+ок
пи́вник /пи́/в+н+ик
пивни́й /пи/в+н*и́й
пивни́ця /пи/в+н+и́ц*я
пивни́чка /пи/в+н+и́ч+к*а
пивни́чний /пи/в+н+и́ч+н*ий
пивце́ /пи/в+ц*е́
пливе́ць /пли/в+е́ць
пливки́й /пли/в+к*и́й
пливти́ /пли/в+ти́
пливу́н /пли/в+у́н
пливу́нний /пли/в+у́н+н*ий
пливу́чий /пли/в+у́ч*ий
плотва́ /плот/в*а́
плотви́чка /плот/в+и́чк*а
плюво́к /плю/в+о́к
по́ливо по́/ли/в*о
по́сувом по́/су/в*ом
подаве́ць по/да/в+е́ць
поживі́шати по/жи/в+і́ш+а+ти
поли́в'яний по/ли́/в+'j+ан*ий
поли́вочка по/ли́/в+оч+к*а
помертві́ння по/мер/т+в+і́+нн*я
попереспі́вувати по+пере+с/пі́/в+ува+ти
поспі́в'я по+с/пі́/в+'j*а
при́гравка при́/гр/а+в+к*а
при́співка при́+с/пі/в+к*а
приживи́тися при/жи/в+и́+ти+ся
припосівни́й при+по/сі/в+н*и́й
про́швовий про́/ш/в+ов*ий
про́шивень про́/ши/в+ень
продавщи́ця /прода/в+щи́ц*я
проти́витися /проти́/в+и+ти+ся
проти́вно /проти́/в+н+о
противе́нство /проти/в+е́н+ств*о
пі́вча /пі́/в+ч*а
пі́вчий /пі́/в+ч*ий
піддавки́ під/да/в+к*и́
піджива́ти під/жи/в+а́+ти
піджива́тися під/жи/в+а́+ти+ся
підогрі́в підо/грі́/в
підпли́влий під/пли́/в+л*ий
підпокри́вний під+по/кри́/в+н*ий
підспі́вувати під+с/пі́/в+ува+ти
підспі́вуючи під+с/пі́/в+у+j+уч+и
ри́твина /ри́/т+в+ин*а
ро́диво /ро́д/и+в*о
ро́зспів ро́з+с/пі/в
розпи́вочний роз/пи́/в+оч+н*ий
розпи́вочно роз/пи́/в+оч+н+о
розпли́вчастість роз/пли́/в+част+ість
розпли́вчатий роз/пли́/в+чат*ий
розпли́вчато роз/пли́/в+чат+о
розпли́вчатість роз/пли́/в+чат+ість
ру́твиця /ру́т/в+иц*я
соста́в со/ста́/в
спливти́ся с/пли/в+ти́+ся
спожи́ва с+по/жи́/в*а
спожи́вок с+по/жи́/в+ок
спожи́вчий с+по/жи́/в+ч*ий
спі́вність с/пі́/в+н+ість
співвидаве́ць спів+ви/да/в+е́ць
співе́цький с/пі/в+е́ць+к*ий
співли́вий с/пі/в+ли́в*ий
співо́чий с/пі/в+о́ч*ий
співону́ти с/пі/в+ону́+ти
співу́н с/пі/в+у́н
співу́нка с/пі/в+у́н+к*а
співу́ха с/пі/в+у́х*а
співу́че с/пі/в+у́ч+е
співу́чий с/пі/в+у́ч*ий
співу́чо с/пі/в+у́ч+о
співу́чість с/пі/в+у́ч+ість
співу́шечка с/пі/в+у́ш+еч+к*а
співці́в с/пі/в+ц+і́в
ста́роство /ста́рост/в*о
су́мнів су́/мн/і+в
сумні́вний су/мн/і́+в+н*ий
сумні́вно су/мн/і́+в+н+о
сумні́вність су/мн/і́+в+н+ість
супроти́в су/проти́/в
супроти́вник су/проти́/в+н+ик
ся́йво /ся́й/в*о
сі́в /сі́/в
сі́вці /сі́/в+ц*і
сіва́к /сі/в+а́к
сіва́цький /сі/в+а́ць+к*ий
сіва́ч /сі/в+а́ч
сіва́чка /сі/в+а́ч+к*а
сівба́ /сі/в+б*а́
сівби́ця /сі/в+б+и́ц*я
сівбина́ /сі/в+б+ин*а́
сівня́ /сі/в+н*я́
сіво́к /сі/в+о́к
уби́вство у/би́/в+ств*о
уби́вця у/би́/в+ц*я
уби́вчо у/би́/в+ч+о
уби́вчість у/би́/в+ч+ість
умертви́ти у/мер/т+в+и́+ти
умертві́ння у/мер/т+в+і́нн*я
упливти́ у/пли/в+ти́
урозби́вку у+роз/би́/в+к*у
фаши́ствувати /фаш/и́ст+в+ува+ти
хохітва́ /хох/іт+в*а́
цу́ндравий /цу́ндр/а+в*ий
шитво́ /ши/т+в*о́

в — префікс

Приклади слів із префіксом «в»

Слово Морфемна структура
безвсти́дний без+в/сти́д/н*ий
безвсти́дник без+в/сти́д/н+ик
вба́чливий в/ба́ч/лив*ий
вбача́ючи в/бач/а́+j+уч+и
вби́вчий в/би́/в+ч*ий
вбо́їсько в/бо́j/іськ*о
вболіва́ючи в/бол/і+ва́+j+уч+и
вборони́тися в/борон/и́+ти+ся
вве́сь в/ве́сь/
вда́вано в/да́/ва+н+о
вда́леч в/да́л/еч
вда́ний в/да́/н*ий
вда́ча в/да́/ч*а
вда́чка в/да́/ч+к*а
вдали́ну в/дал/и́н*у
вдаючи́ в/даj/уч+и́
вдві́чі в/дв/і́+чі
вде́в'ятеро в/де́в'ят/ер+о
вде́няшний в/де́н/яш+н*ий
вдесятьо́х в/десять/о́х
вдмуха́ти в/дму/х+а́+ти
вдогі́н в+до/гі́н/
вдоли́ні в/дол/и́н*і
вдоскона́лити в/доскона́л/и+ти
вдоста́чу в+до/ста́/ч*у
вдосто́єний в+до/сто́j/ен*ий
вдосто́єння в+до/сто́j/енн*я
вдосто́їти в+до/сто́j/і+ти
вдру́зк в/дру́з/к
взамі́н в+за/мі́н/
взуттьови́к в/зу/тть+ов+и́к
взуттьови́чка в/зу/тть+ов+и́ч+к*а
ви́втікати ви́+в/тік/а+ти
вказівни́й в/каз/ів+н*и́й
вквітча́тися в/квіт/ч+а́+ти+ся
включа́ти в/ключ/а́+ти
вко́ло в/ко́ло/
вкрива́ло в/кри/ва́+л*о
вкрива́льце в/кри/ва́+ль+ц*е
вкрива́ючи в/кри/ва́+j+уч*и
влазю́ля в/лаз/ю́л*я
влашто́вувач в/лашт/о́в+ува+ч
влу́чення в/лу́ч/енн*я
влі́течку в/лі́т/еч+к+у
влі́течку в/лі́т/еч+к*у
вм'я́тинка в/м'я́/т+ин+к*а
вме́ртвлений в/ме́р/т+вл+ен*ий
вмика́ти в/мик/а́+ти
вмилости́втися в/мил/ост+и́в+ти+ся
вмиру́щий в/мир/у́щ*ий
вна́слідок в+на́/слід/ок
воста́ннє в+о/ста́н/н+є
впа́м'ятку в/па́м'ят/к*у
впа́м'ятку в/па́м'ят/к+у
впада́ння в/пад/а́+нн*я
впада́ти в/пад/а́+ти
впако́ваний в/пак/о́ва+н*ий
впе́вненіший в/пе́вн/ен+іш*ий
впере́дівець в/пере́д/ів+ець
вперебі́жку в+пере/бі́ж/к*у
вписове́ в/пис/ов*е́
впливо́вий в/пли/в+о́в*ий
впливо́во в/пли/в+о́в+о
впливо́вість в/пли/в+о́в+ість
впо́рснути в/по́рс/ну+ти
впови́тий в+по/ви́/т*ий
вповива́ти в+по/ви/ва́+ти
впові́льнення в+по/ві́ль/н+енн*я
вподо́вж в+по/до́вж/
впоря́дницький в+по/ря́д/н+иць+к*ий
впорядко́вання в+по/ряд/к+о́ва+нн*я
впоту́жнити в/поту́ж/н+и+ти
вприку́ску в+при/ку́с/к*у
вприку́ску в+при/ку́с/к+у
впро́голодь в+про́/голодь/
впрова́джений в+про/ва́дж/ен*ий
впрова́дження в+про/ва́дж/енн*я
впрова́джувати в+про/ва́дж/ува+ти
впі́знаний в+пі́/зна/н*ий
впідбі́р в+під/бі́р/
впізна́вши в+пі/зна́/вш+и
впізнава́ння в+пі/зна/ва́+нн*я
впізнава́ти в+пі/зна/ва́+ти
вра́нішній в/ра́н/іш+н*ій
врожа́йність в/рож/а́й+н+ість
врозби́вку в+роз/би́/в+к*у
всадови́ти в/сад/ов+и́+ти
всве́рдлюючись в/све́рдл/ю+j+уч+и+сь
вскла́д в+с/кла́д/
вскла́дчину в+с/кла́д/ч+ин*у
всме́рть в+с/ме́р/ть
всміха́ючись в/смі/х+а́+j+уч+и+сь
всміхну́тися в/смі/х+ну́+ти+ся
вспо́мин в+с/по́мин/
вспоко́єний в+с/поко́j/ен*ий
вспоко́їти в+с/поко́j/і+ти
встано́влений в/стан/о́вл+ен*ий
встано́влюваний в/стан/о́вл+юва+н*ий
встано́влювання в/стан/о́вл+юва+нн*я
встано́влюючи в/стан/о́вл+ю+j+уч+и
встановля́тися в/стан/овл+я́+ти+ся
всу́міш в+су́/міш/
вт́ім в/т/*́ім
втаємни́чений в/таj/ем+н+и́ч+ен*ий
втаємни́чення в/таj/ем+н+и́ч+енн*я
вто́вшки в/то́вш/ки
втовкма́чений в/товк/ма́ч+ен*ий
втовкма́чування в/товк/ма́ч+ува+нн*я
втри́чі в/тр/и́+чі
вшива́льничок в/ши/ва́+льн+ич+ок
вщасли́влювати в/щас/ли́вл+юва+ти
довко́ла до+в/ко́л/а
довко́лишній до+в/ко́л/иш+н*ій
довкі́л до+в/кі́л/
доневпо́їду до+не+в+по́/їд/*у
доневпо́їду до+не+в+по́/їд/у
завва́жити за+в/ва́ж/и+ти
завважа́ючи за+в/важ/а́+j+уч+и
завви́шки за+в/ви́ш/ки
завго́дно за+в/го́д/н+о
завме́рлий за+в/ме́р/л*ий
завме́рши за+в/ме́р/ш+и
завча́сний за+в/ча́с/н*ий
завча́сність за+в/ча́с/н+ість
завши́ршки за+в/ши́р/ш+ки
навбива́тися на+в/би/ва́+ти+ся
навви́шки на+в/ви́ш/ки
навдалу́ на+в/да/л*у́
навми́сний на+в/ми́с/н*ий
навми́сність на+в/ми́с/н+ість
навро́чений на+в/ро́ч/ен*ий
надвлу́чний над+в/лу́ч/н*ий
надовко́ла на+до+в/ко́л/*а
найвлу́чніший най+в/лу́ч/н+іш*ий
найвродли́віший най+в/род/ли́в+іш*ий
невблага́нний не+в/благ/а́+нн*ий
невблага́нно не+в/благ/а́+нн+о
невблага́нність не+в/благ/а́+нн+ість
невва́жливий не+в/ва́ж/лив*ий
невважа́ючи не+в/важ/а́+j+уч+и
невгамо́ваний не+в/гам/о́ва+н*ий
невгамо́вно не+в/гам/о́в+н+о
невда́лий не+в/да́/л*ий
невда́тник не+в/да́/т+н+ик
невда́тниця не+в/да́/т+н+иц*я
невда́ха не+в/да́/х*а
невда́чливий не+в/да́/ч+лив*ий
невдержи́мий не+в/держ/и́м*ий
невдога́д не+в+до/га́д/
невжи́вчивий не+в/жи́/в+чив*ий
невжи́точний не+в/жи́/т+оч+н*ий
невзаба́рі не+в+за/ба́р/і
невмиру́щий не+в/мир/у́щ*ий
невпливо́вий не+в/пли/в+о́в*ий
невпоко́рений не+в+по/ко́р/ен*ий
невпоря́дженість не+в+по/ря́дж/ен+ість
невпорядко́ваний не+в+по/ряд/к+о́ва+н*ий
невпорядко́ваність не+в+по/ряд/к+о́ва+н+ість
невпі́знаний не+в+пі́/зна/н*ий
невпізна́нний не+в+пі/зна́/нн*ий
невпізна́нно не+в+пі/зна́/нн+о
невпізна́ння не+в+пі/зна́/нн*я
невпізна́нність не+в+пі/зна́/нн+ість
неврожа́й не+в/рож/а́й
невсипу́ще не+в/сип/у́щ+е
невсипу́що не+в/сип/у́щ+о
невсипу́щість не+в/сип/у́щ+ість
невсити́мість не+в/сит/и́м+ість
невтаємни́чений не+в/таj/ем+н+и́ч+ен*ий
невтруча́ння не+в/труч/а́+нн*я
пере́вдяг пере́+в/дяг/
перевдя́гнений пере+в/дя́г/н+ен*ий
перевдя́гнення пере+в/дя́г/н+енн*я
перевдяга́ти пере+в/дяг/а́+ти
передвча́сний перед+в/ча́с/н*ий
по-завсі́дньому по+-за+в/сі́д/нь+ому
повкида́ти по+в/кид/а́+ти
повко́пуваний по+в/ко́п/ува+н*ий
повкрива́вши по+в/кри/ва́+вш+и
повста́нець по+в/ста́/н+ець
повста́нство по+в/ста́/н+ств*о
повста́нський по+в/ста́/н+ськ*ий
повсю́ди по+в/сю́д/и
позавмира́ти по+за+в/мир/а́+ти
поперевдяга́ти по+пере+в/дяг/а́+ти
поперевзува́ти по+пере+в/зу/ва́+ти
поперевзува́тися по+пере+в/зу/ва́+ти+ся
поперевто́млювати по+пере+в/то́мл/юва+ти
привне́сений при+в/не́с/ен*ий
привне́сення при+в/не́с/енн*я
привнести́ при+в/нес/ти́
привхідни́й при+в/хід/н*и́й
розповсю́джений роз+по+в/сю́дж/ен*ий
розповсю́дження роз+по+в/сю́дж/енн*я
розповсю́джування роз+по+в/сю́дж/ува+нн*я
розповсю́джувати роз+по+в/сю́дж/ува+ти
розповсю́джувач роз+по+в/сю́дж/ува+ч
розповсю́джувачка роз+по+в/сю́дж/ува+ч+к*а
розповсю́дити роз+по+в/сю́д/и+ти
розповсю́дник роз+по+в/сю́д/ник
розповсю́дниця роз+по+в/сю́д/ниц*я


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.