БУ — МОРФЕМІКА

бу — корінь

Приклади слів із коренем «бу»

Слово Морфемна структура
безприбутко́вий без+при/бу/т+к+о́в*ий
безприбутко́вість без+при/бу/т+к+о́в+ість
бу́тність /бу́/т+н+ість
бува́ /бу/ва́
бува́лець /бу/ва́+л+ець
бува́лий /бу/ва́+л*ий
бува́ло /бу/ва́+л+о
бува́льщина /бу/ва́+ль+щин*а
бува́ючи /бу/ва́+j+уч+и
бува́є /бу/ва́+j*е
було́ /бу/л+о́
ви́добутий ви́+до/бу/т*ий
видобува́ння ви+до/бу/ва́+нн*я
видобува́ти ви+до/бу/ва́+ти
видобува́тися ви+до/бу/ва́+ти+ся
видобувни́й ви+до/бу/в+н*и́й
ві́дбут ві́д/бу/т
відбуття́ від/бу/тт*я́
заприбутко́ваний за+при/бу/т+к+о́ва+н*ий
заприбутко́вувати за+при/бу/т+к+о́в+ува+ти
заприбутко́вуватися за+при/бу/т+к+о́в+ува+ти+ся
заприбуткува́ти за+при/бу/т+к+ува́+ти
здобу́тий з+до/бу́/т*ий
здобу́тися з+до/бу́/ти+ся
здобу́ток з+до/бу́/т+ок
набува́льник на/бу/ва́+льник
надприбу́ток над+при/бу́/т+ок
небува́лий не/бу/ва́+л*ий
небува́ло не/бу/ва́+л+о
небува́льщина не/бу/ва́+ль+щин*а
небува́лість не/бу/ва́+л+ість
невідбутни́й не+від/бу/т+н*и́й
незаприбутко́ваний не+за+при/бу/т+к+о́ва+н*ий
незбу́тній не+з/бу́/т+н*ій
непозбу́тній не+по+з/бу́/т+н*ій
неприбутко́вість не+при/бу/т+к+о́в+ість
оприбутко́ваний о+при/бу/т+к+о́ва+н*ий
оприбутко́вування о+при/бу/т+к+о́в+ува+нн*я
оприбутко́вувати о+при/бу/т+к+о́в+ува+ти
оприбуткува́ння о+при/бу/т+к+ува́+нн*я
побуто́вець по/бу/т+о́в+ець
побуто́вий по/бу/т+о́в*ий
побуто́вський по/бу/т+о́в+ськ*ий
побуто́вщина по/бу/т+о́в+щин*а
побутови́зм по/бу/т+ов+и́зм
побуту́ючий по/бу/т+у́+j+уч*ий
побутува́ти по/бу/т+ува́+ти
позбу́вшись по+з/бу́/вш+и+сь
прибу́ток при/бу́/т+ок
прибутко́во при/бу/т+к+о́в+о
прибуткува́ти при/бу/т+к+ува́+ти
роздобу́тий роз+до/бу́/т*ий
роздобу́ток роз+до/бу́/т+ок
роздобува́ти роз+до/бу/ва́+ти

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.