БЛИСК — МОРФЕМІКА

блиск — корінь

Приклади слів із коренем «блиск»

Слово Морфемна структура
бли́скавка /бли́ск/а+вк*а
блискави́ця /блиск/а+в+и́ц*я
блискави́чно /блиск/а+в+и́ч+н+о
блискави́чність /блиск/а+в+и́ч+н+ість
блискавко́вий /блиск/а+в+к+о́в*ий
найблиску́чіший най/блиск/у́ч+іш*ий
розбли́скатися роз/бли́ск/а+ти+ся


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.