БИР — МОРФЕМІКА

бир — корінь

Приклади слів із коренем «бир»

Слово Морфемна структура
ви́збираний ви́+з/бир/а+н*ий
ви́збирати ви́+з/бир/а+ти
визби́рування ви+з/би́р/ува+нн*я
збира́льництво з/бир/а́+льн+иц+тв*о
навизби́рувати на+ви+з/би́р/ува+ти
напризби́руваний на+при+з/би́р/ува+н*ий
незби́раний не+з/би́р/а+н*ий
перевибира́ти пере+ви/бир/а́+ти
передзбира́льний перед+з/бир/а́+льн*ий
переобира́ння пере+о/бир/а́+нн*я
переобира́ти пере+о/бир/а́+ти
повизби́рувати по+ви+з/би́р/ува+ти
поназби́руваний по+на+з/би́р/ува+н*ий
поназбира́ти по+на+з/бир/а́+ти
пообира́ти по+о/бир/а́+ти
попозбира́ти по+по+з/бир/а́+ти
попризби́рувати по+при+з/би́р/ува+ти
призби́раний при+з/би́р/а+н*ий
призби́рувачка при+з/би́р/ува+ч+к*а
призбира́ння при+з/бир/а́+нн*я
призбира́ти при+з/бир/а́+ти

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.