БЕЗ — МОРФЕМІКА

без — префікс

Приклади слів із префіксом «без»

Слово Морфемна структура
бе́зматень бе́з/мат/ень
без'я́русний без'/я́рус/н*ий
беза́фіксний без+а́/фікс/н*ий
безапеляці́йний без/апел/яці́й+н*ий
безапеляці́йно без/апел/яці́й+н+о
безапеляці́йність без/апел/яці́й+н+ість
безармату́рний без/арм/ат+у́р+н*ий
безба́рвний без/ба́рв/н*ий
безба́рвно без/ба́рв/н+о
безба́рвність без/ба́рв/н+ість
безба́тченко без/ба́т/ч+енк*о
безбаланси́рний без/баланс/и́р+н*ий
безбанда́жний без/банд/а́ж+н*ий
безбо́лісність без/бо́л/іс+н+ість
безбо́язний без/бо́j/а+з+н*ий
безбо́язно без/бо́j/а+з+н+о
безбо́язність без/бо́j/а+з+н+ість
безбуржуа́зний без/буржу/а́з+н*ий
безбуржуа́зність без/буржу/а́з+н+ість
безбіле́тниця без/біле́т/н+иц*я
безви́гля́дний без+ви́/гля́д/н*ий
безви́гля́дність без+ви́/гля́д/н+ість
безвигля́дно без+ви/гля́д/н+о
безвсти́дний без+в/сти́д/н*ий
безвсти́дник без+в/сти́д/н+ик
безві́тряність без/ві́тр/ян+ість
безвідка́зний без+від/ка́з/н*ий
безвідка́зність без+від/ка́з/н+ість
безвідлу́чно без+від/лу́ч/н+о
безвідповіда́льний без+від+по/від/а́+льн*ий
безвідповіда́льно без+від+по/від/а́+льн+о
безвідповіда́льність без+від+по/від/а́+льн+ість
безвідра́дісний без+від/ра́д/іс+н*ий
безвідра́дісно без+від/ра́д/іс+н+о
безвідра́дісність без+від/ра́д/іс+н+ість
безглу́здіти без/глу́зд/і+ти
безголо́в'ячко без/голо́в/'j+ачк*о
безгоспода́рно без/господ/а́р+н+о
безгоспода́рність без/господ/а́р+н+ість
безгроше́вість без/грош/е́в+ість
безгроші́в'я без/грош/і́в+'j*а
безди́мність без/ди́м/н+ість
бездо́ві́дний без+до́/ві́д/н*ий
бездо́ві́дність без+до́/ві́д/н+ість
бездощі́в'я без/дощ/і́в+'j*а
безду́м'я без/ду́м/'j*а
безжи́вно без/жи́/в+н+о
беззаборо́нний без+за/боро́н/н*ий
беззаборо́нно без+за/боро́н/н+о
беззастере́жність без+за/стере́ж/н+ість
беззбитко́вий без+з/би/т+к+о́в*ий
беззбитко́во без+з/би/т+к+о́в+о
беззбитко́вість без+з/би/т+к+о́в+ість
беззмісто́вно без/зміст/о́вн+о
беззмісто́вність без/зміст/о́вн+ість
беззо́ряний без/зо́р/ян*ий
безкульту́р'я без/культ/у́р+'j*а
безкіне́чний без/кін/е́ч+н*ий
безма́терній без/ма́т/ер+н*ій
безнапа́сний без+на/па́с/н*ий
безнаста́нно без+на/ста́/нн+о
безневи́нний без+не/ви́н/н*ий
безневи́нно без+не/ви́н/н+о
безневи́нність без+не/ви́н/н+ість
безобма́нний без+об/ма́н/н*ий
безоборо́нний без+о/боро́н/н*ий
безоборо́нність без+о/боро́н/н+ість
безогля́дно без+о/гля́д/н+о
безодмо́вний без+од/мо́в/н*ий
безодмо́вно без+од/мо́в/н+о
безодмо́вність без+од/мо́в/н+ість
безоско́лковий без+о+с/ко́л/к+ов*ий
безпере́стань без+пере́/ста/нь
безперебі́йний без+пере/бі́й/н*ий
безперебі́йно без+пере/бі́й/н+о
безперебі́йність без+пере/бі́й/н+ість
безпереса́дочний без+пере/са́д/оч+н*ий
безпереста́нку без+пере/ста́/н+к*у
безпереста́нний без+пере/ста́/н+н*ий
безпереста́нно без+пере/ста́/н+н+о
безпереста́ну без+пере/ста́/н*у
безплемі́нний без/плем/і́н+н*ий
безповоро́тний без+по/воро́т/н*ий
безповоро́тно без+по/воро́т/н+о
безповоро́тність без+по/воро́т/н+ість
безполи́це́вий без/пол/и́ц+е́в*ий
безполумене́вий без/полум/ен+е́в*ий
безпопі́вство без/поп/і́в+ств*о
безпопі́вщина без/поп/і́в+щин*а
безпоса́жна́ без/поса́ж/н*а́
безпре́фіксний без+пре́/фікс/н*ий
безпремі́нний без+пре/мі́н/н*ий
безпремі́нно без+пре/мі́н/н+о
безпри́данка без+при́/да/н+к*а
безприбутко́вий без+при/бу/т+к+о́в*ий
безприбутко́вість без+при/бу/т+к+о́в+ість
безприві́тно без+при/ві́т/н+о
безприда́нниця без+при/да́/н+ниц*я
безприйменнико́вий без+при/йм/ен+ник+о́в*ий
безпро́грашний без+про́/гр/а+ш+н*ий
безпробу́дний без+про/бу́д/н*ий
безпробу́дно без+про/бу́д/н+о
безпрови́ння без+про/ви́нн/*я
безпідста́вний без+під/ста́в/н*ий
безпідста́вно без+під/ста́в/н+о
безпідста́вність без+під/ста́в/н+ість
безробі́ття без/роб/і́тт*я
безрозді́льний без+роз/ді́ль/н*ий
безрозді́льно без+роз/ді́ль/н+о
безрозді́льність без+роз/ді́ль/н+ість
безрука́вий без/рук/а́в*ий
безрука́вка без/рук/а́в+к*а
безсерде́чний без/серд/е́ч+н*ий
безсерде́чно без/серд/е́ч+н+о
безсерде́чність без/серд/е́ч+н+ість
безсерде́ччя без/серд/е́чч*я
безслове́сність без/слов/е́с+н+ість
безсме́ртка без+с/ме́р/т+к*а
безсме́ртки без+с/ме́р/т+к*и
безсме́ртний без+с/ме́р/т+н*ий
безсме́ртя без+с/ме́р/т*я
безсо́нниця без/со́н/н+иц*я
безсполучнико́вий без+с+по/луч/ник+о́в*ий
безсторо́нньо без/сторо́н/нь+о
безступі́нчастий без/ступ/і́н+част*ий
безступі́нчатий без/ступ/і́н+чат*ий
безсу́фіксний без+су́/фікс/н*ий
безсумні́вний без+су/мн/і́+в+н*ий
безсумні́вний без+су/мн/і́в+н*ий
безсумні́вно без+су/мн/і́+в+н+о
безсумні́вно без+су/мн/і́в+н+о
безсумні́вність без+су/мн/і́+в+н+ість
безсумні́вність без+су/мн/і́в+н+ість
безтакто́вний без/такт/о́вн*ий
безтала́нночка без/тала́н/н+оч+к*а
безтеле́сий без/тел/е́с*ий
безтре́петний без/тре́п/ет+н*ий
безтре́петно без/тре́п/ет+н+о
безтурбо́тно без/турб/о́т+н+о
безтурбо́ття без/турб/о́тт*я
безува́жний без+у/ва́ж/н*ий
безува́жно без+у/ва́ж/н+о
безумо́вність без+у/мо́в/н+ість
безуспі́шний без+у/спі́/ш+н*ий
безхи́тросний без/хи́тр/ос+н*ий
безхи́трісно без/хи́тр/іс+н+о
безхребе́тність без/хреб/е́т+н+ість
безцензу́рний без/ценз/у́р+н*ий
безініціати́вність без/ініціат/и́вн+ість
збезво́днений з+без/во́д/н+ен*ий
збезво́днення з+без/во́д/н+енн*я
збезво́днюючий з+без/во́д/н+ю+j+уч*ий
збезлю́дити з+без/лю́д/и+ти
збезлю́дніти з+без/лю́д/н+і+ти
збезси́лілий з+без/си́л/і+л*ий
збезси́ліло з+без/си́л/і+л+о
найбезсо́вісніший най+без/со́віс/н+іш*ий
небезви́гідний не+без/ви́гід/н*ий
небездога́нно не+без/дога́н/н+о
небезнаді́йність не+без/наді́й/н+ість
небезпремі́нно не+без+пре/мі́н/н+о
небезпідста́вний не+без+під/ста́в/н*ий
небезпідста́вно не+без+під/ста́в/н+о
небезпідста́вність не+без+під/ста́в/н+ість
небезрозсу́дний не+без+роз/су́д/н*ий
небезсупере́чний не+без+су/пере́ч/н*ий
небезтурбо́тний не+без/турб/о́т+н*ий
небезуспі́шний не+без+у/спі́/ш+н*ий
небезуспі́шно не+без+у/спі́/ш+н+о

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.