АШ — МОРФЕМІКА

аш — суфікс

Значення суфікса «аш»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
бу́льбашка, со́яшниковий
Демінутивність (зменшення), пестливість.
сина́ш
Особа.
гарма́ш
Істота (тварина, птах, риба, комаха, мікроорганізми).
пта́шка, пта́шни́к, сива́ш
Предмет, об’єкт.
Приклади слів із суфіксом «аш»

Слово Морфемна структура
бу́льбашка /бу́льб/аш+к*а
бідола́шечка /бід/ол+а́ш+еч+к*а
бідола́шка /бід/ол+а́ш+к*а
бідола́шний /бід/ол+а́ш+н*ий
гарма́ш /гарм/а́ш
по-пташи́ному по-/пт/аш+и́н+ому
пта́шечка /пт/а́ш+еч+к*а
пта́шка /пт/а́ш+к*а
пта́шни́к /пт/а́ш+ни́к
пта́шниця /пт/а́ш+ниц*я
пта́шня /пт/а́ш+н*я
пташа́ /пт/аш*а́
пташа́рня /пт/аш+а́рн*я
пташа́тко /пт/аш+а́т+к*о
пташа́чий /пт/аш+а́ч*ий
пташеня́ /пт/аш+ен*я́
пташеня́тко /пт/аш+ен+я́т+к*о
пташи́на /пт/аш+и́н*а
пташи́ний /пт/аш+и́н*ий
пташи́нка /пт/аш+и́н+к*а
пташи́ночка /пт/аш+и́н+оч+к*а
пташо́к /пт/аш+о́к
сива́ш /сив/а́ш
сина́ш /син/а́ш
сина́шко /син/а́ш+к*о
со́яшниковий /со́j/аш+ник+ов*ий
сояшничи́ння /соj/аш+нич+и́нн*я
сірома́шний /сір/ом+а́ш+н*ий
сірома́шня /сір/ом+а́ш+н*я
торга́шество /торг/а́ш+еств*о
торга́шеський /торг/а́ш+еськ*ий
тюпа́шити /тюп/а́ш+и+ти


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.