АЧ — МОРФЕМІКА

ач — суфікс

Значення суфікса «ач»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
кип'яче́ний, мая́чення, маячня́, суда́чити, шва́чка
Збірність.
ле́дач
Знаряддя дії (інструмент, механізм, прилад).
рога́ч, сіка́чка
Наслідок (продукт, результат) дії.
строга́ч
Істота (тварина, птах, риба, комаха, мікроорганізми).
кудла́ч, лошачо́к, хижа́чити, хижа́чка, черв'я́чний
Місце, приміщення.
гноячко́вий, гноячо́к
Природне явище (об’єкт).
сві́тач
Рослина.
перста́ч
Приклади слів із суфіксом «ач»

Слово Морфемна структура
бурла́чити /бурл/а́ч+и+ти
бідачи́сько /бід/ач+и́ськ*о
білу́жачий /біл/у́ж+ач*ий
вору́шачи во/ру́ш/ач+и
воя́ченько /воj/а́ч+еньк*о
галча́чий /гал/ч+а́ч*ий
гноячко́вий /гноj/ач+к+о́в*ий
гноячо́к /гноj/ач+о́к
гопачо́к /гоп/ач+о́к
доїжджа́чий до/їждж/а́ч*ий
дука́чик /дук/а́ч+ик
дівча́чу́р /дів/ч+а́ч+у́р
дівчачу́р /дів/ч+ач+у́р
за́ячина /за́j/ач+ин*а
забія́чка за/біj/а́ч+к*а
закріпа́чуватися за/кріп/а́ч+ува+ти+ся
зледачі́лий з/лед/ач+і́+л*ий
кип'яче́ний /кип'j/ач+е́н*ий
кричачи́ /крич/ач+и́
кріпа́ччина /кріп/а́ч+чин*а
кудла́ч /кудл/а́ч
ле́дач /ле́д/ач
леда́чо /лед/а́ч+о
леда́чість /лед/а́ч+ість
ледаче́нький /лед/ач+е́ньк*ий
ледачкува́тий /лед/ач+к+ува́т*ий
ледачі́ти /лед/ач+і́+ти
лежа́чий /леж/а́ч*ий
лошачо́к /лош/ач+о́к
мая́чення /маj/а́ч+енн*я
маячли́вий /маj/ач+ли́в*ий
маячня́ /маj/ач+н*я́
маячі́ння /маj/ач+і́+нн*я
маячі́ти /маj/ач+і́+ти
мру́жачись /мру́ж/ач+и+сь
му́шачий /му́ш/ач*ий
навле́жачки нав/ле́ж/ач+ки
наголо́вач на/голо́в/ач
непоко́ячись не/поко́j/ач+и+сь
одна́че /одн/а́ч+е
п'ятачко́вий /п'ят/ач+к+о́в*ий
пасту́шачий /пас/т+у́ш+ач*ий
перва́чечка /перв/а́ч+еч+к*а
передлежа́чий перед/леж/а́ч*ий
переіна́чений пере/ін/а́ч+ен*ий
переіна́чення пере/ін/а́ч+енн*я
переіна́чити пере/ін/а́ч+и+ти
перна́ч /пер/н+а́ч
перста́ч /перст/а́ч
по-ба́б'ячи по-/ба́б'j/ач+и
по-леда́чому по-/лед/а́ч+ому
по-старча́чому по-/стар/ч+а́ч+ому
по-хлопча́чи по-/хлоп/ч+а́ч+и
помая́чі́ти по/маj/а́ч+і́+ти
попереіна́чувати по+пере/ін/а́ч+ува+ти
простачо́к /прост/ач+о́к
пташа́чий /пт/аш+а́ч*ий
пішачо́к /піш/ач+о́к
риба́чиха /риб/а́ч+их*а
рога́ч /рог/а́ч
рога́чка /рог/а́ч+к*а
рогачи́лно /рог/ач+и́лн*о
розкріпа́чення роз/кріп/а́ч+енн*я
розкріпа́читися роз/кріп/а́ч+и+ти+ся
розкріпа́чування роз/кріп/а́ч+ува+нн*я
розтовкма́чений роз/товкм/а́ч+ен*ий
русна́чка /рус/н+а́ч+к*а
рівчачо́к /рів/ч+ач+о́к
своя́чениця /своj/а́ч+ен+иц*я
сві́тач /сві́т/ач
скида́ч с/кид/а́ч
скосма́чувати с/косм/а́ч+ува+ти
сліпачи́ще /сліп/ач+и́щ*е
солов'я́чий /солов/'j+а́ч*ий
солов'я́чий /солов'/j+а́ч*ий
станка́ч /стан/к+а́ч
стлума́чити с/тлум/а́ч+и+ти
сто́ячи /сто́j/ач+и
сто́ячки /сто́j/ач+ки
стоя́чка /стоj/а́ч+к*а
строга́ч /строг/а́ч
суда́чити /суд/а́ч+и+ти
сурмачі́в /сурм/ач+і́в
сіва́ч /сі/в+а́ч
сіва́чка /сі/в+а́ч+к*а
сіка́чка /сік/а́ч+к*а
тлума́читися /тлум/а́ч+и+ти+ся
тлума́чник /тлум/а́ч+н+ик
троя́чка /тр/оj+а́ч+к*а
хижа́чити /хиж/а́ч+и+ти
хижа́чка /хиж/а́ч+к*а
ходача́та /ход/ач+а́т*а
ходача́тка /ход/ач+а́т+к*а
ходачко́вий /ход/ач+к+о́в*ий
черв'я́чний /черв'j/а́ч+н*ий
черв'ячо́к /черв'j/ач+о́к
четвертачо́к /четв/ер+т+ач+о́к
шва́чка /шв/а́ч+к*а
шва́ччин /шв/а́ч+ч+ин
юна́чий /юн/а́ч*ий


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.