АЦІJ — МОРФЕМІКА

аціj — суфікс

Приклади слів із суфіксом «аціj»

Слово Морфемна структура
адвербіаліза́ція ад/верб/і+ал+із+а́ціj*а
алкоголіза́ція /алкогол/із+а́ціj*а
американіза́ція /америк/ан+із+а́ціj*а
більшовиза́ція /біль/ш+ов+из+а́ціj*а
вакцина́ція /вакц/ин+а́ціj*а
воєніза́ція /воj/ен+із+а́ціj*а
гіпнотиза́ція /гіпн/от+из+а́ціj*а
деавтоматиза́ція де/автомат/из+а́ціj*а
дегідрата́ція де/гідр/ат+а́ціj*а
дедраматиза́ція де/драм/ат+из+а́ціj*а
дезактива́ція дез/актив/а́ціj*а
дезинтоксика́ція дез+ин/токс/ик+а́ціj*а
дезоксида́ція дез/окс/ид+а́ціj*а
декальцина́ція де/кальц/ин+а́ціj*а
демобіліза́ція де/мобіл/із+а́ціj*а
десиліка́ція де/силік/а́ціj*а
децентраліза́ція де/центр/ал+із+а́ціj*а
дизасоціа́ція диз/асоці/а́ціj*а
драматиза́ція /драм/ат+из+а́ціj*а
експіра́ція ек/спір/а́ціj*а
колінеа́ція ко/ліне/а́ціj*а
лексикаліза́ція /лекс/ик+ал+із+а́ціj*а
ліміта́ція /ліміт/а́ціj*а
матеріаліза́ція /матер/і+ал+із+а́ціj*а
метафориза́ція мета/фор/из+а́ціj*а
об'єктива́ція /об'єкт/ив+а́ціj*а
об'єктивіза́ція /об'єкт/ив+із+а́ціj*а
оксида́ція /окс/ид+а́ціj*а
преадапта́ція пре/адапт/а́ціj*а
професіоналіза́ція /професі/онал+із+а́ціj*а
реакцепта́ція ре/акцепт/а́ціj*а
ревербера́ція ре/верб/ер+а́ціj*а
революціоніза́ція /революці/он+із+а́ціj*а
сольвата́ція /сольв/ат+а́ціj*а
солідариза́ція /солідар/из+а́ціj*а
сульфіта́ція /сульф/іт+а́ціj*а
трудна́ція /труд/н+а́ціj*а
християніза́ція /христ/иj+ан+із+а́ціj*а
хроматиза́ція /хром/ат+из+а́ціj*а
централіза́ція /центр/ал+із+а́ціj*а
європеїза́ція /європ/еj+із+а́ціj*а
імперфектива́ція ім/перфект/ив+а́ціj*а
інадапта́ція ін/адапт/а́ціj*а
індивідуаліза́ція /індивід/у+ал+із+а́ціj*а
інтернаціоналіза́ція інтер/наці/онал+із+а́ціj*а
інтоксика́ція ін/токс/ик+а́ціj*а
іррадіа́ція ір/раді/а́ціj*а


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.