АСТ — МОРФЕМІКА

аст — суфікс

Значення суфікса «аст»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
Ознака (якість, властивість).
Особа.
Приклади слів із суфіксом «аст»

Слово Морфемна структура
ви́м'яста /ви́м'j/аст*а
ви́їмчастий ви́/їм/ч+аст*ий
ворси́нчастий /ворс/и́н+ч+аст*ий
вугла́стість /вугл/а́ст+ість
вушла́стий /вуш/л+а́ст*ий
граба́стати /граб/а́ст+а+ти
дуплина́стий /дупл/ин+а́ст*ий
ентузіа́ст /ентузі/а́ст
ентузіа́стка /ентузі/а́ст+к*а
жовта́стий /жов/т+а́ст*ий
заграба́станий за/граб/а́ст+а+н*ий
заграба́стувати за/граб/а́ст+ува+ти
зірча́сто /зір/ч+а́ст+о
камі́нчастий /кам/і́н+ч+аст*ий
квітча́сто /квіт/ч+а́ст+о
квітча́стість /квіт/ч+а́ст+ість
корча́стий /корч/а́ст*ий
кривульча́стий /крив/уль+ч+а́ст*ий
кринича́стий /крин/ич+а́ст*ий
крупча́стий /круп/ч+а́ст*ий
лапча́стий /лап/ч+а́ст*ий
награба́стати на/граб/а́ст+а+ти
обрі́дчастий об/рі́д/ч+аст*ий
онома́стика /оном/а́ст+ик*а
ономасти́чний /оном/аст+и́ч+н*ий
очка́стий /оч/к+а́ст*ий
пелюстка́стий /пелюст/к+а́ст*ий
переби́вчастий пере/би́/в+ч+аст*ий
перла́стенький /перл/а́ст+еньк*ий
пласти́нчастість /пласт/и́н+ч+аст+ість
пластівча́стий /пласт/ів+ч+а́ст*ий
подо́вжастий по/до́вж/аст*ий
позаграба́стувати по+за/граб/а́ст+ува+ти
полови́нчастий /пол/ови́н+ч+аст*ий
полови́нчасто /пол/ови́н+ч+аст+о
полови́нчастість /пол/ови́н+ч+аст+ість
пружна́стий /пруж/н+а́ст*ий
пухи́рчастий /пух/и́р+ч+аст*ий
пухна́стість /пух/н+а́ст+ість
пір'я́стий /пір/'j+а́ст*ий
рису́нчастий /рис/у́нч+аст*ий
саркасти́чний /сарк/аст+и́чн*ий
саркасти́чно /сарк/аст+и́чн+о
саркасти́чність /сарк/аст+и́чн+ість
семена́стий /сем/ен+а́ст*ий
складча́стість с/клад/ч+а́ст+ість
смугна́стенький /смуг/н+а́ст+еньк*ий
спохо́вастий с+по/хо́в/аст*ий
стулча́стий с/тул/ч+а́ст*ий
східча́сто с/хід/ч+а́ст+о
трійча́стий /тр/ій+ч+а́ст*ий
червона́сто /червон/а́ст+о
шестере́нчастий /шест/ер+е́н+ч+аст*ий
шестері́нчастий /шест/ер+і́н+ч+аст*ий


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.