АР — МОРФЕМІКА

ар — суфікс

Значення суфікса «ар»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
притьма́рюватися, сцена́рій, сценари́ст, сценари́стка
Збірність.
Опредметнена дія.
комента́р
Наслідок (продукт, результат) дії.
комента́р
Об’єкт дії.
тяга́р
Істота (тварина, птах, риба, комаха, мікроорганізми).
глуха́р, шишка́р
Місце, приміщення.
мо́чар
Природне явище (об’єкт).
пульса́р
Приклади слів із суфіксом «ар»

Слово Морфемна структура
байка́рський /бай/к+а́р+ськ*ий
безгоспода́рно без/господ/а́р+н+о
безгоспода́рність без/господ/а́р+н+ість
брова́рниця /бров/а́р+н+иц*я
вівча́рик /вівч/а́р+ик
глуха́р /глух/а́р
годинника́р /годин/н+ик+а́р
гончарюва́ти /гонч/ар+юва́+ти
госпо́даревий /госпо́д/ар+ев*ий
господа́рник /господ/а́р+н+ик
господа́рно /господ/а́р+н+о
господа́рність /господ/а́р+н+ість
господа́рчий /господ/а́р+ч*ий
господарови́тий /господ/ар+ови́т*ий
господарю́ючи /господ/ар+ю́+j+уч+и
господарюва́ннячко /господ/ар+юва́+нн+ячк*о
госуда́риня /госуд/а́р+ин*я
дима́р /дим/а́р
друка́рня /друк/а́р+н*я
елітари́зм /еліт/ар+и́зм
жатка́р /жа/т+к+а́р
жнива́р /жн/ив+а́р
жнива́рка /жн/ив+а́р+к*а
жнива́рський /жн/ив+а́р+ськ*ий
затьма́рений за/тьм/а́р+ен*ий
знахарува́ти /знах/ар+ува́+ти
золота́р /золот/а́р
кав'я́рник /кав'j/а́р+ник
квітка́р /квіт/к+а́р
квітника́рка /квіт/ник+а́р+к*а
квітника́рство /квіт/ник+а́р+ств*о
квітника́рський /квіт/ник+а́р+ськ*ий
кожуха́р /кож/ух+а́р
комента́р /комент/а́р
коновка́р /конов/к+а́р
коса́рик /кос/а́р+ик
кошика́р /кош/ик+а́р
крута́рство /крут/а́р+ств*о
куста́рництво /куст/а́р+н+иц+тв*о
куста́рничати /куст/а́р+н+ич+а+ти
куста́рщина /куст/а́р+щин*а
куха́рчин /кух/а́р+ч+ин
кухарчу́к /кух/ар+чу́к
ламіна́рія /ламін/а́р+іj*а
легендаризо́ваний /легенд/ар+из+о́ва+н*ий
ледаркува́тий /лед/ар+к+ува́т*ий
ледарю́га /лед/ар+ю́г*а
ли́марщина /ли́м/ар+щин*а
лива́р /ли/в+а́р
лива́рний /ли/в+а́р+н*ий
лива́рник /ли/в+а́р+н+ик
лива́рниця /ли/в+а́р+н+иц*я
лива́рня /ли/в+а́р+н*я
лимаре́нко /лим/ар+е́нк*о
лимари́ха /лим/ар+и́х*а
лимарі́вна /лим/ар+і́вн*а
личака́р /лич/ак+а́р
лялька́рство /ляль/к+а́р+ств*о
лі́карка /лі́к/ар+к*а
лі́карша /лі́к/ар+ш*а
ліка́ренька /лік/а́р+ень+к*а
ліка́ренька /лік/а́р+еньк*а
лікарня́ний /лік/ар+н+я́н*ий
лікарюва́ння /лік/ар+юва́+нн*я
машкара́ /машк/ар*а́
млина́р /мл/ин+а́р
млина́рка /мл/ин+а́р+к*а
млина́рство /мл/ин+а́р+ств*о
млина́рський /мл/ин+а́р+ськ*ий
мо́чар /мо́ч/ар
мочарува́тий /моч/ар+ува́т*ий
мошкара́ /мош/к+ар*а́
негоспода́рний не/господ/а́р+н*ий
нели́царський не/ли́ц/ар+ськ*ий
непотьма́рений не+по/тьм/а́р+ен*ий
нудьга́р /нудь/г+а́р
нудьга́рський /нудь/г+а́р+ськ*ий
онучка́рський /онуч/к+а́р+ськ*ий
парника́рство /пар/н+ик+а́р+ств*о
пе́карський /пе́к/ар+ськ*ий
перука́рський /перук/а́р+ськ*ий
писанка́р /пис/а+н+к+а́р
писанка́рка /пис/а+н+к+а́р+к*а
плугата́р /плуг/ат+а́р
плугата́рка /плуг/ат+а́р+к*а
плугата́рський /плуг/ат+а́р+ськ*ий
плітка́р /пліт/к+а́р
по-куста́рному по-/куст/а́р+н+ому
по-ли́царськи по-/ли́ц/ар+ськ+и
по-лі́карському по-/лі́к/ар+ськ+ому
повода́р по/вод/а́р
повода́тар по/вод/а́т+ар
повода́тарка по/вод/а́т+ар+к*а
потьма́рення по/тьм/а́р+енн*я
потьма́рити по/тьм/а́р+и+ти
потьма́ритися по/тьм/а́р+и+ти+ся
притьма́рюватися при/тьм/а́р+юва+ти+ся
прогосподарюва́ти про/господ/ар+юва́+ти
пульса́р /пульс/а́р
підпонома́рій під/поном/а́р+ій
різьба́р /різь/б+а́р
різьба́рство /різь/б+а́р+ств*о
різьба́рський /різь/б+а́р+ськ*ий
свина́рний /свин/а́р+н*ий
свіча́рник /свіч/а́р+ник
свіча́рниця /свіч/а́р+ниц*я
свічка́рня /свіч/к+а́р+н*я
скота́рник /скот/а́р+ник
словника́р /слов/ник+а́р
сметанка́р /сметан/к+а́р
сопілка́р /сопіл/к+а́р
сподаря́ка /спод/ар+я́к*а
суха́рик /сух/а́р+ик
сухаре́ць /сух/ар+е́ць
сухари́на /сух/ар+и́н*а
сухари́стий /сух/ар+и́ст*ий
сухарюва́тий /сух/ар+юва́т*ий
сцена́рій /сцен/а́р+ій
сценари́ст /сцен/ар+и́ст
сценари́стка /сцен/ар+и́ст+к*а
ти́тарів /ти́т/ар+ів
трійка́р /тр/ій+к+а́р
тьма́рити /тьм/а́р+и+ти
тьма́ритися /тьм/а́р+и+ти+ся
тяга́р /тяг/а́р
хроніка́р /хрон/ік+а́р
цинера́рія /цинер/а́р+іj*а
чинба́рити /чин/б+а́р+и+ти
чинба́рний /чин/б+а́р+н*ий
чинба́рня /чин/б+а́р+н*я
чинбарюва́ння /чин/б+ар+юва́+нн*я
чинбарюва́ти /чин/б+ар+юва́+ти
човника́рка /човн/ик+а́р+к*а
чуба́рий /чуб/а́р*ий
шапка́рка /шап/к+а́р+к*а
шахтарча́ /шахт/ар+ч*а́
шинка́рочка /шинк/а́р+оч+к*а
шишка́р /шиш/к+а́р
шишкари́ха /шиш/к+ар+и́х*а
шишкарі́в /шиш/к+ар+і́в
іграшка́р /ігр/а+ш+к+а́р
іграшка́рка /ігр/а+ш+к+а́р+к*а


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.