АП — МОРФЕМІКА

ап — префікс

Приклади слів із префіксом «ап»

Слово Морфемна структура
апперце́пція ап/перце́пц/іj*а
апперцепти́вний ап/перцепт/и́вн*ий
апперцепці́йний ап/перцепц/і́й+н*ий
апперципо́ваний ап/перцип/о́ва+н*ий
апперципува́ти ап/перцип/ува́+ти

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.