АН — МОРФЕМІКА

ан — суфікс

Значення суфікса «ан»

Дієприкметник.
жо́ваний, нажу́жманий
Аугментативність (збільшення), згрубілість.
критика́нка, критика́нський
Істота (тварина, птах, риба, комаха, мікроорганізми).
біла́н
Місце, приміщення.
Природне явище (об’єкт).
бура́н, бура́нний
Речовина, мінерал.
галакта́н, галакта́ни
Предмет, об’єкт.
ла́хман, ла́хмани́
Приклади слів із суфіксом «ан»

Слово Морфемна структура
американі́ст /америк/ан+і́ст
американі́стика /америк/ан+і́ст+ик*а
американіза́ція /америк/ан+із+а́ціj*а
американізо́ваний /америк/ан+із+о́ва+н*ий
американізува́ти /америк/ан+із+ува́+ти
англіка́нець /англ/ік+а́н+ець
англіка́нство /англ/ік+а́н+ств*о
англіка́нський /англ/ік+а́н+ськ*ий
африка́нець /афр/ик+а́н+ець
африка́нка /афр/ик+а́н+к*а
африкані́ст /афр/ик+ан+і́ст
африкані́стика /афр/ик+ан+і́ст+ик*а
бляша́нка /бляш/а́н+к*а
бляша́нковий /бляш/а́н+к+ов*ий
брата́нич /брат/а́н+ич
бура́н /бур/а́н
бура́нний /бур/а́н+н*ий
буя́нство /буj/а́н+ств*о
буяні́ти /буj/ан+і́+ти
біла́н /біл/а́н
бірма́нець /бірм/а́н+ець
вві́браний вві́/бр/ан*ий
вибійча́ний ви/бій/ч+а́н*ий
висівча́ний ви/сі/в+ч+а́н*ий
вовцюга́н /вовц/юг+а́н
вольтер'я́нець /вольтер/'j+а́н+ець
вольтер'я́нка /вольтер/'j+а́н+к*а
вольтер'я́нство /вольтер/'j+а́н+ств*о
воща́нка /вощ/а́н+к*а
вуйча́ник /вуй/ч+а́н+ик
вільша́ник /вільш/а́н+ик
вільшя́нка /вільшj/а́н+к*а
галакта́н /галакт/а́н
галакта́ни /галакт/а́н*и
греча́ник /греч/а́н+ик
грубія́нити /груб/іj+а́н+и+ти
грубія́нка /груб/іj+а́н+к*а
грубія́нство /груб/іj+а́н+ств*о
грубія́нський /груб/іj+а́н+ськ*ий
дерев'яни́стість /дерев'j/ан+и́ст+ість
десятча́ний /десят/ч+а́н*ий
домініка́ни /домінік/а́н*и
доплуга́нитися до/плуг/а́н+и+ти+ся
досвітча́ний до/світ/ч+а́н*ий
дохристия́нський до/христ/иj+а́н+ськ*ий
жнив'я́ний /жн/ив'j+а́н*ий
жо́ваний /жо́в/ан*ий
задерев'яні́лість за/дерев'j/ан+і́+л+ість
закам'яні́ло за/кам'j/ан+і́+л+о
закам'яні́лість за/кам'j/ан+і́+л+ість
закам'яні́ння за/кам'j/ан+і́+нн*я
залужа́нський за/луж/а́н+ськ*ий
заробітча́нин за/роб/іт+ч+а́н+ин
заробітча́нка за/роб/іт+ч+а́н+к*а
заробітча́нство за/роб/іт+ч+а́н+ств*о
заробітча́нський за/роб/іт+ч+а́н+ськ*ий
заріча́нин за/річ/а́н+ин
здерев'яні́лий з/дерев'j/ан+і́+л*ий
зміща́нений з/міщ/а́н+ен*ий
зміща́нювання з/міщ/а́н+юва+нн*я
зірча́нин /зір/ч+а́н+ин
ка́м'янка /ка́м'j/ан+к*а
ка́м'яно /ка́м'j/ан+о
кам'яни́ти /кам'j/ан+и́+ти
кам'яни́ця /кам'j/ан+и́ц*я
каторжа́нин /каторж/а́н+ин
кленівча́нський /клен/ів+ч+а́н+ськ*ий
кожано́к /кож/ан+о́к
кожуша́ний /кож/уш+а́н*ий
кожуша́нка /кож/уш+а́н+к*а
кожуша́ночка /кож/уш+а́н+оч+к*а
кострича́ний /костр/ич+а́н*ий
котлова́н /котл/ов+а́н
кошани́ця /кош/ан+и́ц*я
креса́ня /крес/а́н*я
криса́нечка /крис/а́н+еч+к*а
криса́нечка /крис/а́н+ечк*а
критика́нка /крит/ик+а́н+к*а
критика́нство /крит/ик+а́н+ств*о
критика́нствувати /крит/ик+а́н+ств+ува+ти
критика́нський /крит/ик+а́н+ськ*ий
кропи́в'яночка /кропи́в'j/ан+оч+к*а
крутани́на /крут/ан+и́н*а
куп'яни́стий /куп'/j+ан+и́ст*ий
ла́хман /ла́хм/ан
ла́хмани́ /ла́хм/ан*и́
лассалья́нець /лассаль/j+а́н+ець
лассалья́нство /лассаль/j+а́н+ств*о
лассалья́нський /лассаль/j+а́н+ськ*ий
ластівча́ний /ластів/ч+а́н*ий
лахмани́на /лахм/ан+и́н*а
марсія́нин /марс/іj+а́н+ин
медіа́на /меді/а́н*а
медіа́нний /меді/а́н+н*ий
молдаване́ска /молдав/ан+е́ск*а
молода́н /молод/а́н
міжамерика́нський між/америк/а́н+ськ*ий
міжспілча́нський між/спіл/ч+а́н+ськ*ий
міща́ночка /міщ/а́н+оч+к*а
нагрубія́нити на/груб/іj+а́н+и+ти
нажу́жманий на/жу́жм/ан*ий
нафтала́н /нафт/ал+а́н
нафтала́новий /нафт/ал+а́н+ов*ий
нехристия́ни́н не/христ/иj+а́н+и́н
огнища́нин /огн/ищ+а́н+ин
окта́новий /окт/а́н+ов*ий
оміща́нюватися о/міщ/а́н+юва+ти+ся
оп'я́нювати о/п'j/а́н+юва+ти
оп'яни́ти о/п'j/ан+и́+ти
оп'яня́ти о/п'j/ан+я́+ти
оп'яня́ючий о/п'j/ан+я́+j+уч*ий
п'я́нко /п'j/а́н+к+о
п'я́нствувати /п'j/а́н+ств+ува+ти
п'яне́нький /п'j/ан+е́ньк*ий
п'яни́цький /п'j/ан+и́ць+к*ий
п'яни́ця /п'j/ан+и́ц*я
п'яни́ченька /п'j/ан+и́ч+еньк*а
п'яни́чка /п'j/ан+и́ч+к*а
п'янки́й /п'j/ан+к*и́й
п'янли́вий /п'j/ан+ли́в*ий
п'янли́во /п'j/ан+ли́в+о
п'янува́тий /п'j/ан+ува́т*ий
п'янчу́га /п'j/ан+ч+у́г*а
п'яню́га /п'j/ан+ю́г*а
п'яню́жка /п'j/ан+ю́ж+к*а
п'яню́чий /п'j/ан+ю́ч*ий
п'яні́шати /п'j/ан+і́ш+а+ти
панща́нин /пан/щ+а́н+ин
передміща́нка перед/міщ/а́н+к*а
персія́нка /перс/іj+а́н+к*а
персія́нський /перс/іj+а́н+ськ*ий
петрі́вчаний /петр/і́вч+ан*ий
плуга́нитися /плуг/а́н+и+ти+ся
по-америка́нськи по-/америк/а́н+ськ+и
по-африка́нському по-/афр/ик+а́н+ськ+ому
по-міща́нському по-/міщ/а́н+ськ+ому
по-п'я́ному по-/п'j/а́н+ому
по-христия́нськи по-/христ/иj+а́н+ськ+и
по-індіа́нському по-/інд/і+а́н+ськ+ому
поли́в'яний по/ли́/в+'j+ан*ий
полум'я́ний /полум'j/а́н*ий
полум'я́ність /полум'j/а́н+ість
полум'яні́ти /полум'j/ан+і́+ти
полум'яні́ючий /полум'j/ан+і́+j+уч*ий
політика́н /політ/ик+а́н
поліція́н /поліц/іj+а́н
пресвітеріа́нин /пресвітер/і+а́н+ин
пресвітеріа́нство /пресвітер/і+а́н+ств*о
пресвітеріа́нський /пресвітер/і+а́н+ськ*ий
проп'я́нствувати про/п'j/а́н+ств+ува+ти
прядив'я́ний /пряд/ив+'j+а́н*ий
прядивя́ний /пряд/ив+j+а́н*ий
пуза́нчик /пуз/а́н+ч+ик
пузане́ць /пуз/ан+е́ць
пузано́к /пуз/ан+о́к
пір'яни́й /пір/'j+ан*и́й
піща́ник /піщ/а́н+ик
піща́нистий /піщ/а́н+ист*ий
радіа́н /раді/а́н
республікані́зм /республік/ан+і́зм
ростов́ча́нин /ростов/́ч+а́н+ин
ростовча́нин /ростов/ч+а́н+ин
росія́ночка /рос/іj+а́н+оч+к*а
росіяні́зм /рос/іj+ан+і́зм
селища́нський /сел/ищ+а́н+ськ*ий
скам'яні́ти с/кам'j/ан+і́+ти
слобожа́нський /слобож/а́н+ськ*ий
слов'я́нщина /слов'j/а́н+щин*а
слов'янізува́тися /слов'j/ан+із+ува́+ти+ся
смуга́нистий /смуг/а́н+ист*ий
сміхова́нець /смі/х+ов+а́н+ець
сп'я́на с/п'j/а́н+а
сп'я́ну с/п'j/а́н+у
сп'я́нювати с/п'j/а́н+юва+ти
сп'янчи́ти с/п'j/ан+ч+и́+ти
сп'янчи́тися с/п'j/ан+ч+и́+ти+ся
сп'яня́ти с/п'j/ан+я́+ти
сп'яні́вши с/п'j/ан+і́+вш+и
спасівча́ний /спас/ів+ч+а́н*ий
спіднича́ний с/під/нич+а́н*ий
спілча́нський /спіл/ч+а́н+ськ*ий
старига́н /стар/иг+а́н
сім'яни́к /сім'j/ан+и́к
сім'янико́вий /сім'j/ан+ик+о́в*ий
сірча́нка /сір/ч+а́н+к*а
таврича́нин /тавр/ич+а́н+ин
таврича́нка /тавр/ич+а́н+к*а
таврича́нський /тавр/ич+а́н+ськ*ий
торф'яни́к /торф'j/ан+и́к
торф'яни́ця /торф'j/ан+и́ц*я
торф'яни́ще /торф'j/ан+и́щ*е
трав'яни́ця /трав'j/ан+и́ц*я
трембіта́нник /трембіт/а́н+ник
тім'яни́ця /тім'j/ан+и́ц*я
ультрамонта́нство ультра/монт/а́н+ств*о
христия́ни́н /христ/иj+а́н+и́н
христия́нка /христ/иj+а́н+к*а
христия́нство /христ/иj+а́н+ств*о
христия́нствуючий /христ/иj+а́н+ств+у+j+уч*ий
христия́нський /христ/иj+а́н+ськ*ий
християніза́ція /христ/иj+ан+із+а́ціj*а
християнізо́ваний /христ/иj+ан+із+о́ва+н*ий
християнізува́ти /христ/иj+ан+із+ува́+ти
християнізува́тися /христ/иj+ан+із+ува́+ти+ся
черева́нчик /черев/а́н+чик
чужани́на /чуж/ан+и́н*а
індіа́нець /інд/і+а́н+ець
індіа́нка /інд/і+а́н+к*а
індіані́ст /інд/і+ан+і́ст
індіані́стика /інд/і+ан+і́ст+ик*а
індіані́стка /інд/і+ан+і́ст+к*а
інтрига́нство /інтриг/а́н+ств*о
інтрига́нський /інтриг/а́н+ськ*ий

ан — префікс

Приклади слів із префіксом «ан»

Слово Морфемна структура
анархі́зм ан/арх/і́зм
анархі́стський ан/арх/і́ст+ськ*ий
анархі́чно ан/арх/і́чн+о
анархі́чність ан/арх/і́чн+ість
анархісти́чний ан/арх/іст+и́чн*ий
анастигма́т ан+а/стигма́т/
анастигмати́зм ан+а/стигмат/и́зм
анастигмати́чний ан+а/стигмат/и́чн*ий
ангідри́д ан/гідр/и́д
ангідри́дний ан/гідр/и́д+н*ий
ангідри́довий ан/гідр/и́д+ов*ий
ангідри́товий ан/гідр/и́т+ов*ий
ано́дний ан/о́д/н*ий
анодо́ваний ан/од/о́ва+н*ий
анодува́ння ан/од/ува́+нн*я
аноні́мка ан/оні́м/к*а
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.