АЛЬ — МОРФЕМІКА

аль — суфікс

Значення суфікса «аль»

Опредметнена дія.
церемоніа́льний
Опредметнена ознака (якість, властивість).
криміна́льність, криміна́льщина
Істота (тварина, птах, риба, комаха, мікроорганізми).
рога́ль
Місце, приміщення.
криміна́льський
Абстрактне поняття, наукові терміни.
антикліна́ль, інтегра́льний
Предмет, об’єкт.
Приклади слів із суфіксом «аль»

Слово Морфемна структура
адвербіа́льний ад/верб/і+а́ль+н*ий
антикліна́ль анти/клін/а́ль
го́пкаль /го́п/к+аль
дофеода́льний до/феод/а́ль+н*ий
кова́льня /ков/а́ль+н*я
кова́льський /ков/а́ль+ськ*ий
ковальчу́к /ков/аль+чу́к
ковальчукі́в /ков/аль+чук+і́в
колоніа́льний /колон/і+а́ль+н*ий
криміна́льність /кримін/а́ль+н+ість
криміна́льський /кримін/а́ль+ськ*ий
криміна́льщина /кримін/а́ль+щин*а
кружа́льце /круж/а́ль+ц*е
матеріа́льно /матер/і+а́ль+н+о
матеріа́льність /матер/і+а́ль+н+ість
матеріа́льчик /матер/і+а́ль+ч+ик
наймонумента́льніший най/монумент/а́ль+н+іш*ий
нематеріа́льний не/матер/і+а́ль+н*ий
нематеріа́льність не/матер/і+а́ль+н+ість
норма́льно /норм/а́ль+н+о
парадокса́льно пара/докс/а́ль+н+о
парадокса́льність пара/докс/а́ль+н+ість
по-провінціа́льному по-/провінці/а́ль+н+ому
по-театра́льному по-/театр/а́ль+н+ому
посентимента́льничати по/сентимент/а́ль+н+ич+а+ти
риба́льство /риб/а́ль+ств*о
риба́льський /риб/а́ль+ськ*ий
рога́ль /рог/а́ль
секціона́льний /секці/он+а́ль+н*ий
сентимента́льничати /сентимент/а́ль+н+ич+а+ти
сентимента́льщина /сентимент/а́ль+щин*а
стрига́ль /стриг/а́ль
стрига́льниця /стриг/а́ль+ниц*я
стропа́льник /строп/а́ль+ник
структура́льний /структ/ур+а́ль+н*ий
суфікса́льний су/фікс/а́ль+н*ий
театра́льний /театр/а́ль+н*ий
церемоніа́льний /церемон/і+а́ль+н*ий
імматеріа́льний ім/матер/і+а́ль+н*ий
індивідуа́льний /індивід/у+а́ль+н*ий
індивідуа́льник /індивід/у+а́ль+н+ик
індивідуа́льно /індивід/у+а́ль+н+о
інструмента́льник /інструмент/а́ль+н+ик
інтегра́льний /інтегр/а́ль+н*ий
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.