АК — МОРФЕМІКА

ак — суфікс

Значення суфікса «ак»

Прислівник.
натоща́к, скочака́
Аугментативність (збільшення), згрубілість.
корча́ка
Опредметнена дія.
гопа́к
Знаряддя дії (інструмент, механізм, прилад).
дзюба́к
Наслідок (продукт, результат) дії.
скруца́к
Істота (тварина, птах, риба, комаха, мікроорганізми).
гонча́к, хижа́к
Природне явище (об’єкт).
стрімча́к
Речовина, мінерал.
солонча́к, солончакува́тий
Напій.
Приклади слів із суфіксом «ак»

Слово Морфемна структура
бия́к /би/j+а́к
бурлакува́ння /бурл/ак+ува́+нн*я
бурсакува́ти /бурс/ак+ува́+ти
бідола́ка /бід/ол+а́к*а
воя́к /воj/а́к
глитая́ка /глит/аj+а́к*а
гонча́к /гон/ч+а́к
гопа́к /гоп/а́к
гірча́к /гір/ч+а́к
двоя́ко /дв/оj+а́к+о
дзюба́к /дзюб/а́к
забія́куватий за/біj/а́к+уват*ий
забія́кувато за/біj/а́к+уват+о
забія́куватість за/біj/а́к+уват+ість
заводія́ка за/вод/іj+а́к*а
корча́ка /корч/а́к*а
космаки́ /косм/ак*и́
личака́р /лич/ак+а́р
личакі́вець /лич/ак+і́в+ець
личакі́вка /лич/ак+і́в+к*а
маніака́льний /мані/ак+а́льн*ий
набурлакува́тися на/бурл/ак+ува́+ти+ся
натоща́к на/тощ/а́к
одна́к /одн/а́к
одна́кий /одн/а́к*ий
одна́ко /одн/а́к+о
одна́ковість /одн/а́к+ов+ість
однакові́сінький /одн/ак+ов+і́сіньк*ий
однакові́сінько /одн/ак+ов+і́сіньк+о
парубча́к /паруб/ч+а́к
переіна́кшений пере/ін/а́к+ш+ен*ий
переіна́кшення пере/ін/а́к+ш+енн*я
переіна́кшити пере/ін/а́к+ш+и+ти
переіна́кшитися пере/ін/а́к+ш+и+ти+ся
переіна́кшування пере/ін/а́к+ш+ува+нн*я
переіна́кшувати пере/ін/а́к+ш+ува+ти
переіна́кшуватися пере/ін/а́к+ш+ува+ти+ся
перчакі́вка /перч/ак+і́вк*а
письма́к /пись/м+а́к
по-іна́кшому по-/ін/а́к+ш+ому
побурлакува́ти по/бурл/ак+ува́+ти
попереіна́кшувати по+пере/ін/а́к+ш+ува+ти
потурна́к по/тур/н+а́к
почудакува́ти по/чуд/ак+ува́+ти
поіна́кшати по/ін/а́к+ш+а+ти
пропия́ка про/пиj/а́к*а
простакува́тість /прост/ак+ува́т+ість
підпарубча́к під/паруб/ч+а́к
піша́к /піш/а́к
пішака́ /піш/ак+а́
пішако́вий /піш/ак+о́в*ий
розбишакува́то /розбиш/ак+ува́т+о
русна́к /рус/н+а́к
своя́киня /своj/а́к+ин*я
своякі́в /своj/ак+і́в
скочака́ с/коч/ак+а́
скруца́к с/круц/а́к
солонча́к /сол/он+ч+а́к
солончако́вий /сол/он+ч+ак+о́в*ий
солончакува́тий /сол/он+ч+ак+ува́т*ий
спичакува́тий /спич/ак+ува́т*ий
сторчако́м с/торч/ак*о́м
стрімча́к /стрім/ч+а́к
сіва́к /сі/в+а́к
типча́к /типч/а́к
типчако́вий /типч/ак+о́в*ий
троя́к /тр/оj+а́к
трійчаки́ /тр/ій+ч+ак*и́
хижа́к /хиж/а́к
хлопчакува́тий /хлоп/ч+ак+ува́т*ий
четверта́к /четв/ер+т+а́к
четвертако́вий /четв/ер+т+ак+о́в*ий
шпичакува́тий /шпич/ак+ува́т*ий
іна́к /ін/а́к
іна́кше /ін/а́к+ш+е
іна́кший /ін/а́к+ш*ий

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.