АЖ — МОРФЕМІКА

аж — суфікс

Значення суфікса «аж»

Збірність.
метра́ж
Наслідок (продукт, результат) дії.
репорта́ж, репорта́жно
Речовина, мінерал.
трикота́жний, фікса́ж
Предмет, об’єкт.
безбанда́жний, картона́ж
Установа, державна структура, форма управління.
пеона́ж
Приклади слів із суфіксом «аж»

Слово Морфемна структура
бандажи́стка /банд/аж+и́ст+к*а
безбанда́жний без/банд/а́ж+н*ий
бракера́ж /брак/ер+а́ж
демонта́жник де/монт/а́ж+н+ик
дренажува́ти /дрен/аж+ува́+ти
дренажува́тися /дрен/аж+ува́+ти+ся
картона́ж /картон/а́ж
масажува́ння /мас/аж+ува́+нн*я
масажува́ти /мас/аж+ува́+ти
метра́ж /метр/а́ж
монта́жник /монт/а́ж+н+ик
монта́жниця /монт/а́ж+н+иц*я
монтаже́р /монт/аж+е́р
монтажи́ст /монт/аж+и́ст
пеона́ж /пеон/а́ж
перемонта́ж пере/монт/а́ж
персона́ж /персон/а́ж
промасажува́ти про/мас/аж+ува́+ти
репорта́ж /репорт/а́ж
репорта́жно /репорт/а́ж+н+о
сабота́жник /сабот/а́ж+ник
сабота́жництво /сабот/а́ж+ниц+тв*о
сабота́жницький /сабот/а́ж+ниць+к*ий
сабота́жниця /сабот/а́ж+ниц*я
сабота́жничати /сабот/а́ж+нич+а+ти
типа́жний /тип/а́ж+н*ий
типа́жність /тип/а́ж+н+ість
тонна́жність /тонн/а́ж+ність
трикота́жний /трикот/а́ж+н*ий
фікса́ж /фікс/а́ж

аж — корінь

Приклади слів із коренем «аж»

Слово Морфемна структура
аже́нь /аж/е́нь
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.