АВ — МОРФЕМІКА

ав — суфікс

Приклади слів із суфіксом «ав»

Слово Морфемна структура
безрука́вий без/рук/а́в*ий
безрука́вка без/рук/а́в+к*а
велича́вий /вел/ич+а́в*ий
велича́во /вел/ич+а́в+о
велича́вість /вел/ич+а́в+ість
гу́щава /гу́щ/ав*а
гуща́вінь /гущ/а́в+інь
дича́вина /дич/а́в+ин*а
дірча́вий /дір/ч+а́в*ий
дірча́віти /дір/ч+а́в+і+ти
жваве́нько /жв/ав+е́ньк+о
жваві́ший /жв/ав+і́ш*ий
жовта́вий /жов/т+а́в*ий
жовта́вість /жов/т+а́в+ість
заржаві́лий за/рж/ав+і́+л*ий
зарука́вок за/рук/а́в+ок
здича́віло з/дич/а́в+і+л+о
здича́вілість з/дич/а́в+і+л+ість
здича́віння з/дич/а́в+і+нн*я
злука́внувати з/лук/а́в+н+ува+ти
золота́вий /золот/а́в*ий
золота́винка /золот/а́в+инк*а
крива́виця /крив/а́в+иц*я
крива́вник /крив/а́в+ник
кульга́віти /кульг/а́в+і+ти
ласка́в /ласк/а́в
ласка́вчик /ласк/а́в+ч+ик
лука́вець /лук/а́в+ець
лука́винка /лук/а́в+инк*а
лука́виця /лук/а́в+иц*я
лука́вство /лук/а́в+ств*о
лука́вість /лук/а́в+ість
ми́ршавка /ми́рш/ав+к*а
моложа́венький /молож/а́в+еньк*ий
нарука́вний на/рук/а́в+н*ий
нарука́вник на/рук/а́в+н+ик
нелука́во не/лук/а́в+о
нелука́вість не/лук/а́в+ість
нержаві́ючий не/рж/ав+і́+j+уч*ий
неціка́вий не/цік/а́в*ий
одича́віти о/дич/а́в+і+ти
переіржа́віти пере/ірж/а́в+і+ти
плюга́вити /плюг/а́в+и+ти
подірча́вити по/дір/ч+а́в+и+ти
подірча́віти по/дір/ч+а́в+і+ти
покрива́витися по/крив/а́в+и+ти+ся
поласкаві́шати по/ласк/ав+і́ш+а+ти
порохна́вий /порох/н+а́в*ий
порохна́вити /порох/н+а́в+и+ти
постужа́віти по+с/туж/а́в+і+ти
проіржа́вити про/ірж/а́в+и+ти
пухна́вість /пух/н+а́в+ість
рапа́вка /рап/а́в+к*а
ржаві́ння /рж/ав+і́+нн*я
росла́вий /рос/л+а́в*ий
рука́в /рук/а́в
рука́вний /рук/а́в+н*ий
рука́вчик /рук/а́в+ч+ик
рукаве́ць /рук/ав+е́ць
рукави́ця /рук/ав+и́ц*я
рукави́чка /рук/ав+и́ч+к*а
рукави́чний /рук/ав+и́ч+н*ий
рукави́чник /рук/ав+и́ч+н+ик
рукави́чниця /рук/ав+и́ч+н+иц*я
рукавча́ /рук/ав+ч*а́
солодка́вий /солод/к+а́в*ий
солодка́во /солод/к+а́в+о
холодна́вий /холод/н+а́в*ий
холодна́во /холод/н+а́в+о
ціка́венький /цік/а́в+еньк*ий
ціка́вий /цік/а́в*ий
ціка́витися /цік/а́в+и+ти+ся
шарша́вина /шарш/а́в+ин*а
яскра́во /яскр/а́в+о
яскра́віше /яскр/а́в+іш+е
яскраві́шати /яскр/ав+і́ш+а+ти
іржа́винка /ірж/а́в+инк*а
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.