А — МОРФЕМІКА

а — суфікс

Приклади слів із суфіксом «а»

Слово Морфемна структура
агу́кання /агу́/к+а+нн*я
агу́ськати /агу́/сь+к+а+ти
ау́кати /ау́/к+а+ти
ба́жа́но /ба́ж/а́+н+о
бга́нок /бг/а́+н+ок
безбо́язний без/бо́j/а+з+н*ий
безбо́язно без/бо́j/а+з+н+о
безбо́язність без/бо́j/а+з+н+ість
безвідповіда́льний без+від+по/від/а́+льн*ий
безвідповіда́льно без+від+по/від/а́+льн+о
безвідповіда́льність без+від+по/від/а́+льн+ість
безпро́грашний без+про́/гр/а+ш+н*ий
блага́ння /благ/а́+нн*я
бли́скавка /бли́ск/а+вк*а
блискави́ця /блиск/а+в+и́ц*я
блискави́чно /блиск/а+в+и́ч+н+о
блискави́чність /блиск/а+в+и́ч+н+ість
блискавко́вий /блиск/а+в+к+о́в*ий
блука́цький /блук/а́+ць+к*ий
бо́язко /бо́j/а+з+к+о
бо́язкість /бо́j/а+з+к+ість
бокаса́ /бок/ас+а́
борюка́ння /бор/юк+а́+нн*я
борюка́тися /бор/юк+а́+ти+ся
боя́знь /боj/а́+знь
боягу́з /боj/а+гу́з
боягу́зик /боj/а+гу́з+ик
боягу́зка /боj/а+гу́з+к*а
боягу́зливий /боj/а+гу́з+лив*ий
боягу́зливо /боj/а+гу́з+лив+о
боягу́зливість /боj/а+гу́з+лив+ість
боягу́зтво /боj/а+гу́з+тв*о
боязки́й /боj/а+з+к*и́й
боязкува́тий /боj/а+з+к+ува́т*ий
бря́зкальний /бря́з/к+а+льн*ий
бря́зкальце /бря́з/к+а+ль+ц*е
бурча́к /бур/ч+а́+к
бі́гати /бі́г/а+ти
бі́льшання /бі́ль/ш+а+нн*я
бі́льшати /бі́ль/ш+а+ти
ва́жчати /ва́ж/ч+а+ти
вбача́ючи в/бач/а́+j+уч+и
ввібга́ти вві/бг/а́+ти
вдмуха́ти в/дму/х+а́+ти
велича́льний /вел/ич+а́+льн*ий
велича́льно /вел/ич+а́+льн+о
велича́ти /вел/ич+а́+ти
верзя́кання /верз/я́к+а+нн*я
верзя́кати /верз/я́к+а+ти
верста́тка /верст/а́+т+к*а
ви́втікати ви́+в/тік/а+ти
ви́грашка ви́/гр/а+ш+к*а
ви́грашний ви́/гр/а+ш+н*ий
ви́грашно ви́/гр/а+ш+н+о
ви́збираний ви́+з/бир/а+н*ий
ви́збирати ви́+з/бир/а+ти
ви́ладнавшись ви́/лад/н+а+вш+и+сь
ви́проставшись ви́/прост/а+вш+и+сь
ви́сказати ви́+с/каз/а+ти
ви́сковзаний ви́+с/ковз/а+н*ий
ви́сповідати ви́+с+по/від/а+ти
ви́співаний ви́+с/пі/в+а+н*ий
ви́тесаний ви́/тес/а+н*ий
вигна́нництво ви/гн/а́+н+ниц+тв*о
вигорта́тися ви/горт/а́+ти+ся
виграва́ти ви/гр/а+ва́+ти
виключа́ючи ви/ключ/а́+j+уч+и
викона́вець ви/кон/а́+в+ець
викона́виця ви/кон/а́+в+иц*я
викона́вство ви/кон/а́+в+ств*о
викона́вський ви/кон/а́+в+ськ*ий
вимага́тельство ви/маг/а́+тель+ств*о
вимага́ючи ви/маг/а́+j+уч+и
винайма́ти ви+на/йм/а́+ти
виповіда́ти ви+по/від/а́+ти
випурна́ти ви+пу/рн/а́+ти
випірна́ти ви+пі/рн/а́+ти
виріша́льність ви/ріш/а́+льн+ість
витріща́ка ви/тріщ/а́+к*а
вквітча́тися в/квіт/ч+а́+ти+ся
включа́ти в/ключ/а́+ти
вмика́ти в/мик/а́+ти
возз'є́днаний воз+з'/є́дн/а+н*ий
возз'є́днання воз+з'/є́дн/а+нн*я
возз'єдна́ти воз+з'/єдн/а́+ти
впада́ння в/пад/а́+нн*я
впада́ти в/пад/а́+ти
вражда́ти /враж/д+а́+ти
всміха́ючись в/смі/х+а́+j+уч+и+сь
ві́нчаний /ві́н/ч+а+н*ий
ві́шало /ві́ш/а+л*о
ві́ялка /ві́/j+а+л+к*а
ві́яло /ві́/j+а+л*о
ві́яловий /ві́/j+а+л+ов*ий
ві́яльний /ві́/j+а+льн*ий
ві́яльник /ві́/j+а+льн+ик
ві́яльниця /ві́/j+а+льн+иц*я
ві́яльце /ві́/j+а+ль+ц*е
віда́в /від/а́+в
віда́й /від/а́+й
відклика́ння від/клик/а́+нн*я
відколупа́тися від/колуп/а́+ти+ся
віднеда́вна від+не/да́вн/а
відповіда́льний від+по/від/а́+льн*ий
відповіда́льно від+по/від/а́+льн+о
відповіда́льність від+по/від/а́+льн+ість
відповіда́льніший від+по/від/а́+льн+іш*ий
відповіда́ти від+по/від/а́+ти
відхлебта́ти від/хлеб/т+а́+ти
віді́браний віді́/бр/а+н*ий
віді́рвано віді́/рв/а+н+о
відібра́вши віді/бр/а́+вш+и
відібра́ння віді/бр/а́+нн*я
відібра́ти віді/бр/а́+ти
вінча́льний /він/ч+а́+льн*ий
віша́к /віш/а́+к
гала́йкання /гала́/й+к+а+нн*я
гала́йкати /гала́/й+к+а+ти
галайкота́ти /гала/й+к+от+а́+ти
гари́кало /гар/и́+к+а+л*о
гари́кання /гар/и́+к+а+нн*я
гари́кати /гар/и́+к+а+ти
гари́катися /гар/и́+к+а+ти+ся
глаша́тай /глаш/а́+тай
го́йдалка /го́йд/а+лк*а
го́йдалко́вий /го́йд/а+лк+о́в*ий
годо́ваночка /годо́в/а+н+оч+к*а
горяка́ /гор/як+а́
гра́ючи /гр/а́+j+уч+и
граба́стати /граб/а́ст+а+ти
граве́ць /гр/а+в+е́ць
грайли́вий /гр/а+й+ли́в*ий
грюкота́ти /грюк/от+а́+ти
гуци́кати /гуц/и́к+а+ти
гуци́каючи /гуц/и́к+а+j+уч+и
дба́йний /дб/а́+й+н*ий
дба́йність /дб/а́+й+н+ість
дба́лий /дб/а́+л*ий
дба́ло /дб/а́+л+о
дба́ха /дб/а́+х*а
дбайли́вець /дб/а+й+ли́в+ець
дбайли́виця /дб/а+й+ли́в+иц*я
дбайли́во /дб/а+й+ли́в+о
дбайли́вість /дб/а+й+ли́в+ість
де́ржалко /де́рж/а+л+к*о
де́ржално /де́рж/а+лн*о
деренча́ло /дерен/ч+а́+л*о
держа́льниця /держ/а́+льниц*я
дерка́ч /дер/к+а́+ч
дерка́чик /дер/к+а́+ч+ик
джергота́ння /джер/г+от+а́+нн*я
джергота́ти /джер/г+от+а́+ти
дзеленькота́ти /дзелень/к+от+а́+ти
ди́ха́льце /ди́х/а́+ль+ц*е
дивина́ /див/ин+а́
дихави́ця /дих/а+в+и́ц*я
дихави́чний /дих/а+в+и́ч+н*ий
добі́ла до/бі́л/а
дови́конати до+ви́/кон/а+ти
довко́ла до+в/ко́л/а
догляда́цький до/гляд/а́+ць+к*ий
дома́шній /дом/а́+ш+н*ій
донамина́тися до+на/мин/а́+ти+ся
донеда́вна до+не/да́вн/а
дообла́днаний до+об/ла́д/н+а+н*ий
дообладна́ння до+об/лад/н+а́+нн*я
дообладна́ти до+об/лад/н+а́+ти
дооде́ржаний до+о/де́рж/а+н*ий
дооде́ржання до+о/де́рж/а+нн*я
дооде́ржати до+о/де́рж/а+ти
доповіда́ння до+по/від/а́+нн*я
доповіда́ти до+по/від/а́+ти
допомага́ючи до+по/маг/а́+j+уч+и
дотемна́ до/тем/н+а́
др́ала /др/́а+л+а
дра́ла /др/а́+л+а
дра́нтя /др/а́+н+т*я
дра́тва /др/а́+т+в*а
дра́ча /др/а́+ч*а
дране́нький /др/а+н+е́ньк*ий
дранкува́ння /др/а+н+к+ува́+нн*я
дранкува́ти /др/а+н+к+ува́+ти
дранти́вий /др/а+н+т+и́в*ий
дранти́на /др/а+н+т+и́н*а
дри́га́тися /дри́г/а́+ти+ся
дрижаки́ /дриж/а+к*и́
дряпану́ти /дряп/а+ну́+ти
дріма́йло /дрім/а́+й+л*о
ді́браний ді́/бр/а+н*ий
дібра́ти ді/бр/а́+ти
діжда́вшись ді/жд/а́+вш+и+сь
дія́ч /діj/а́+ч
е́врика /е́вр/ик+а
жада́ючий /жад/а́+j+уч*ий
жда́ники /жд/а́+н+ик*и
жда́нки /жд/а́+н+к*и
жебра́чити /жебр/а́+ч+и+ти
жебра́чка /жебр/а́+ч+к*а
жебракува́ти /жебр/а+к+ува́+ти
жениха́ння /жен/их+а́+нн*я
жениха́тися /жен/их+а́+ти+ся
живі́шати /жи/в+і́ш+а+ти
жовті́шати /жов/т+і́ш+а+ти
за́братий за́/бр/а+т*ий
за́гра́вний за́/гр/а́+в+н*ий
за́гра́вно за́/гр/а́+в+н+о
за́ймань за́/йм/а+нь
за́світла за́/світ/л+а
за́ткално за́/тк/а+лн*о
заба́мкати за/ба́м/к+а+ти
забра́вши за/бр/а́+вш+и
забулькота́ти за/буль/к+от+а́+ти
завбача́ння зав/бач/а́+нн*я
завбача́ти зав/бач/а́+ти
завважа́ючи за+в/важ/а́+j+уч+и
завізва́ння за+ві/зв/а́+нн*я
завізва́ти за+ві/зв/а́+ти
загра́ва за/гр/а́+в*а
заграба́станий за/граб/а́ст+а+н*ий
заджергота́ти за/джер/г+от+а́+ти
задряпако́ваний за/дряп/а+к+о́ва+н*ий
задряпакува́ти за/дряп/а+к+ува́+ти
зазмага́тися за+з/маг/а́+ти+ся
займанщи́на за/йм/а+н+щи́н*а
заклина́телька за/клин/а́+тель+к*а
закріпоща́ти за/кріп/ощ+а́+ти
закріпоща́тися за/кріп/ощ+а́+ти+ся
зане́дбаність за+не́/дб/а+н+ість
запина́ло за/пин/а́+л*о
запита́льно за/пит/а́+льн+о
запобіга́ння за+по/біг/а́+нн*я
запобіга́ти за+по/біг/а́+ти
запові́даний за+по/ві́д/а+н*ий
запізва́тися за+пі/зв/а́+ти+ся
запіка́на за/пік/а́+н*а
зарю́мсаний за/рю́м/с+а+н*ий
засмія́вшись за/смі/j+а́+вш+и+сь
заспотика́тися за+с+по/тик/а́+ти+ся
засіда́тельський за/сід/а́+тель+ськ*ий
засідла́вши за/сід/л+а́+вш+и
затрепета́ти за/треп/ет+а́+ти
затрепиха́тися за/треп/их+а́+ти+ся
зату́рканість за/ту́р/к+а+н+ість
заусміха́тися за+у/смі/х+а́+ти+ся
захе́кано за/хе́/к+а+н+о
зашваркота́ти за/шварк/от+а́+ти
збира́льництво з/бир/а́+льн+иц+тв*о
збіржани́к з/бірж/а+ни́к
звелича́ння з/вел/ич+а́+нн*я
згли́бока з/гли́б/ок+а
згра́йний з/гр/а́+й+н*ий
згра́йно з/гр/а́+й+н+о
згра́йність з/гр/а́+й+н+ість
здоро́вкаючись /здоро́в/к+а+j+уч+и+сь
здорові́шати /здоров/і́ш+а+ти
здійма́ння з+ді/йм/а́+нн*я
здійма́тися з+ді/йм/а́+ти+ся
здійма́ючи з+ді/йм/а́+j+уч+и
зла́днано з/ла́д/н+а+н+о
зле́гка з/ле́г/к+а
злеге́сенька з/лег/е́сеньк+а
злі́таність з/лі́т/а+ність
зменша́тися з/мен/ш+а́+ти+ся
знео́бачка зне+о́/бач/к+а
зопсо́ваний зо/псо́в/а+н*ий
зопсо́ваність зо/псо́в/а+н+ість
зустріча́ючи зу/стрі/ч+а́+j+уч+и
зустріча́ючий зу/стрі/ч+а́+j+уч*ий
зустріча́ючись зу/стрі/ч+а́+j+уч+и+сь
зя́яння /зя́/j+а+нн*я
зі́брано зі́/бр/а+н+о
зібга́вши зі/бг/а́+вш+и
зіва́ка /зів/а́+к*а
зіпсо́ваність зі/псо́в/а+н+ість
калата́льник /калат/а́+льник
кара́телька /кар/а́+тель+к*а
ката́ль /кат/а́+ль
кача́лочка /кач/а́+лоч+к*а
клепа́чка /клеп/а́+чк*а
ко́панка /ко́п/а+н+к*а
ко́пань /ко́п/а+нь
кова́де́лко /ков/а́+де́л+к*о
ковганка /ковг/а+н+к*а
ковзаня́р /ковз/а+н+я́р
ковзаня́рка /ковз/а+н+я́р+к*а
ковзаня́рський /ковз/а+н+я́р+ськ*ий
копа́лина /коп/а́+л+ин*а
копальне́вий /коп/а+льн+е́в*ий
копани́ця /коп/а+ни́ц*я
копани́чка /коп/а+ни́ч+к*а
коха́ночок /кох/а́+н+оч+ок
коха́нчик /кох/а́+н+ч+ик
кректа́ння /крек/т+а́+нн*я
крупні́шати /круп/н+і́ш+а+ти
кубані́т /куб/а+н+і́т
кува́дло /кув/а́+дл*о
купа́ва /куп/а́+в*а
купа́йла /куп/а́+й+л*а
купа́ленька /куп/а́+лень+к*а
купа́льниця /куп/а́+льн+иц*я
куса́чки /кус/а́+ч+к*и
куста́рничати /куст/а́р+н+ич+а+ти
ла́маність /ла́м/а+н+ість
ладна́ння /лад/н+а́+нн*я
ладна́ти /лад/н+а́+ти
ладна́тися /лад/н+а́+ти+ся
ласка́тись /ласк/а́+ти+сь
ле́да /ле́д/а
лежа́лий /леж/а́+л*ий
лу́заний /лу́з/а+н*ий
ляпави́ця /ляп/а+в+и́ц*я
мазю́кати /маз/ю́к+а+ти
маха́лка /мах/а́+лк*а
мелькома́ /мельк/ом+а́
ми́гавка /ми́г/а+вк*а
мо́жна /мо́ж/н+а
мовча́зник /мовч/а́+з+н+ик
мовча́зно /мовч/а́+з+н+о
мовча́зність /мовч/а́+з+н+ість
мовчазли́вий /мовч/а+з+ли́в*ий
мовчазли́во /мовч/а+з+ли́в+о
мовчазли́вість /мовч/а+з+ли́в+ість
мовчазни́й /мовч/а+з+н*и́й
мовчазні́ший /мовч/а+з+н+і́ш*ий
мокрі́шати /мок/р+і́ш+а+ти
мота́льня /мот/а́+льн*я
моча́листий /моч/а́+л+ист*ий
моча́лити /моч/а́+л+и+ти
моча́лковий /моч/а́+л+к+ов*ий
мілина́ /міл/ин+а́
міцні́шати /міц/н+і́ш+а+ти
міцнішати /міц/н+іш+а+ти
мішани́ця /міш/а+н+и́ц*я
навкосяка́ нав/кос/як+а́
навкуча́ти нав/куч/а́+ти
навскосяка́ нав+с/кос/як+а́
навсто́ячки нав/сто́j/а+ч+ки
навідклада́ти на+від/клад/а́+ти
награба́стати на/граб/а́ст+а+ти
награва́тися на/гр/а+ва́+ти+ся
нада́рма на/да́р/м+а
надоко́ла над+о/ко́л/а
наді́браний наді́/бр/а+н*ий
наді́рваність наді́/рв/а+н+ість
надібра́ти наді/бр/а́+ти
наздо́гнаний на+з+до́/гн/а+н*ий
наздогна́вши на+з+до/гн/а́+вш+и
наздоро́вкатися на/здоро́в/к+а+ти+ся
наздійма́ти на+з+ді/йм/а́+ти
наказа́вши /наказ/а́+вш+и
наладна́ти на/лад/н+а́+ти
намазю́каний на/маз/ю́к+а+н*ий
намазю́кати на/маз/ю́к+а+ти
наобійма́тися на+обі/йм/а́+ти+ся
наоповіда́ти на+о+по/від/а́+ти
напосіда́ти на+по/сід/а́+ти
наприйма́ти на+при/йм/а́+ти
нарозповіда́ти на+роз+по/від/а́+ти
насипа́льник на/сип/а́+льник
наскида́ти на+с/кид/а́+ти
насміха́ння на/смі/х+а́+нн*я
наспотика́тися на+с+по/тик/а́+ти+ся
насто́янковий на/сто́j/а+н+к+ов*ий
насто́яночка на/сто́j/а+н+оч+к*а
небо́язко не/бо́j/а+з+к+о
небоязки́й не/боj/а+з+к*и́й
небоязли́вий не/боj/а+з+ли́в*ий
невблага́нний не+в/благ/а́+нн*ий
невблага́нно не+в/благ/а́+нн+о
невблага́нність не+в/благ/а́+нн+ість
невважа́ючи не+в/важ/а́+j+уч+и
невистача́ти не+ви/стач/а́+ти
невтруча́ння не+в/труч/а́+нн*я
неві́янка не/ві́/j+а+н+к*а
невідповіда́льний не+від+по/від/а́+льн*ий
недба́йлиця не/дб/а́+й+л+иц*я
недба́йличок не/дб/а́+й+л+ич+ок
недба́лець не/дб/а́+л+ець
недба́лити не/дб/а́+л+и+ти
недба́льство не/дб/а́+ль+ств*о
недба́льствувати не/дб/а́+ль+ств+ува+ти
недба́лість не/дб/а́+л+ість
недбайли́вець не/дб/а+й+ли́в+ець
недбайли́вий не/дб/а+й+ли́в*ий
недбайли́во не/дб/а+й+ли́в+о
недбайли́вість не/дб/а+й+ли́в+ість
недобача́ти недо/бач/а́+ти
недобреха́ти не+до/брех/а́+ти
недови́кона́ння недо+ви́/кон/а́+нн*я
недови́конаний недо+ви́/кон/а+н*ий
недови́конати недо+ви́/кон/а+ти
недооде́ржаний недо+о/де́рж/а+н*ий
недооде́ржання недо+о/де́рж/а+нн*я
недооде́ржати недо+о/де́рж/а+ти
недоска́заний не+до+с/ка́з/а+н*ий
недосі́яний не+до/сі́/j+а+н*ий
недото́рканий недо/то́рк/а+н*ий
недоторка́нність недо/торк/а́+нн+ість
неді́браний не+ді́/бр/а+н*ий
недібра́ти не+ді/бр/а́+ти
неза́ймано не+за́/йм/а+н+о
незайма́нщина не+за/йм/а́+н+щин*а
незби́раний не+з/би́р/а+н*ий
незважа́ючи не+з/важ/а́+j+уч+и
незгаса́ючий не+з/гас/а́+j+уч*ий
незду́жати не+з/ду́ж/а+ти
нездужа́лий не+з/дуж/а́+л*ий
незі́браний не+зі́/бр/а+н*ий
неприбо́рканий не+при/бо́рк/а+н*ий
неприбо́рканість не+при/бо́рк/а+н+ість
непромока́йка не+про/мок/а́+й+к*а
непромока́льність не+про/мок/а́+льн+ість
непідгото́ваний не+під/гото́в/а+н*ий
нерозга́даність не+роз/га́д/а+н+ість
нерозсі́дланий не+роз/сі́д/л+а+н*ий
нерозі́браний не+розі́/бр/а+н*ий
неска́заний не+с/ка́з/а+н*ий
несказа́нно не+с/каз/а́+нн+о
несприя́тливий не+с/приj/а́+т+лив*ий
несприя́тливо не+с/приj/а́+т+лив+о
несприя́тливість не+с/приj/а́+т+лив+ість
неублага́нний не+у/благ/а́+нн*ий
ню́нькатися /ню́нь/к+а+ти+ся
об'єдна́вчий об'/єдн/а́+в+ч+*ий
оберта́льність /оберт/а́+льн+ість
обла́днаний об/ла́д/н+а+н*ий
обладна́ння об/лад/н+а́+нн*я
обра́нець о/бр/а́+н+ець
обра́ниця о/бр/а́+н+иц*я
обріза́н об/різ/а́+н
обстрі́паний об+с/трі́п/а+н*ий
обстріпа́ти об+с/тріп/а́+ти
обсіка́ння об/сік/а́+нн*я
обі́дранець обі́/др/а+н+ець
обі́драний обі́/др/а+н*ий
обійма́ючи обі/йм/а́+j+уч+и
одзива́тися од/зив/а́+ти+ся
одома́шнений о/дом/а́+ш+н+ен*ий
одома́шнення о/дом/а́+ш+н+енн*я
одома́шнити о/дом/а́+ш+н+и+ти
одома́шнитися о/дом/а́+ш+н+и+ти+ся
одома́шнювання о/дом/а́+ш+н+юва+нн*я
одома́шнювати о/дом/а́+ш+н+юва+ти
одома́шнюватися о/дом/а́+ш+н+юва+ти+ся
одповіда́ти од+по/від/а́+ти
одяга́нка о/дяг/а́+н+к*а
одяга́ючи о/дяг/а́+j+уч+и
оді́браний оді́/бр/а+н*ий
одібра́ти оді/бр/а́+ти
одірва́вшись оді/рв/а́+вш+и+сь
окая́нний о/каj/а́+нн*ий
околя́са о/кол/я́с+а
опаха́лочко о/пах/а́+л+очк*о
оповіда́льний о+по/від/а́+льн*ий
оповіда́ннячко о+по/від/а́+нн+ячк*о
опустоша́ти о/пуст/ош+а́+ти
орани́ця /ор/а+н+и́ц*я
оригіна́льничання /оригіна́ль/н+ич+а+нн*я
осмі́яний о/смі́/j+а+н*ий
осмія́ння о/смі/j+а́+нн*я
оспа́ло о/сп/а́+л+о
отверза́ти от/верз/а́+ти
очумані́ти о/чум/а+н+і́+ти
п'яні́шати /п'j/ан+і́ш+а+ти
па́далиця /па́д/а+л+иц*я
па́даличка /па́д/а+л+ич+к*а
па́даличний /па́д/а+л+ич+н*ий
па́далишній /па́д/а+л+иш+н*ій
па́далочка /па́д/а+л+оч+к*а
па́харський /па́х/а+р+ськ*ий
патя́кало па/тя́к/а+л*о
пая́льник /паj/а́+льн+ик
пая́льщик /паj/а́+льщик
пая́льщиця /паj/а́+льщиц*я
перевдяга́ти пере+в/дяг/а́+ти
перевибира́ти пере+ви/бир/а́+ти
перегляда́чка пере/гляд/а́+ч+к*а
передбача́ти перед/бач/а́+ти
передбача́ючи перед/бач/а́+j+уч+и
передзбира́льний перед+з/бир/а́+льн*ий
передсвіта́нковий перед/світ/а́+н+к+ов*ий
передсвіта́нок перед/світ/а́+н+ок
переладна́тися пере/лад/н+а́+ти+ся
перео́браний пере+о́/бр/а+н*ий
переобира́ння пере+о/бир/а́+нн*я
переобира́ти пере+о/бир/а́+ти
переобладна́ти пере+об/лад/н+а́+ти
переодяга́льня пере+о/дяг/а́+льн*я
пересипа́ючи пере/сип/а́+j+уч*и
пересідла́ти пере/сід/л+а́+ти
переуклада́ти пере+у/клад/а́+ти
пи́санковий /пи́с/а+н+к+ов*ий
пи́сар /пи́с/а+р
пи́сарка /пи́с/а+р+к*а
пи́сарство /пи́с/а+р+ств*о
пи́сарша /пи́с/а+р+ш*а
пи́саршин /пи́с/а+р+ш+ин
пи́сарів /пи́с/а+р+ів
писанка́р /пис/а+н+к+а́р
писанка́рка /пис/а+н+к+а́р+к*а
писаре́нко /пис/а+р+е́нк*о
писаре́ць /пис/а+р+е́ць
писари́на /пис/а+р+и́н*а
писари́ха /пис/а+р+и́х*а
писарча́ /пис/а+р+ч*а́
писарчу́к /пис/а+р+чу́к
писарюва́ння /пис/а+р+юва́+нн*я
писарюва́ти /пис/а+р+юва́+ти
писарі́вна /пис/а+р+і́вн*а
пита́ннячко /пит/а́+нн+ячк*о
пиша́ючися /пиш/а́+j+уч+и+ся
пла́кальниця /пла́к/а+льн+иц*я
плескота́ння /плеск/от+а́+нн*я
плу́тано /плу́т/а+н+о
плюскота́тися /плюск/от+а́+ти+ся
по-дома́шньому по-/дом/а́+ш+нь+ому
по-пи́сарськи по-/пи́с/а+р+ськ+и
по-стара́тельському по-/стар/а́+тель+ськ+ому
по́рхавка /по́рх/а+вк*а
поборюка́тися по/бор/юк+а́+ти+ся
побря́зкач по/бря́з/к+а+ч
побіга́йка по/біг/а́+й+к*а
побіга́йчик по/біг/а́+й+чик
побіга́шки по/біг/а́+шк*и
повелича́тися по/вел/ич+а́+ти+ся
повкида́ти по+в/кид/а́+ти
повідверта́ти по+від/верт/а́+ти
погари́кати по/гар/и́+к+а+ти
поголосні́шати по/голос/н+і́ш+а+ти
погу́тькало по/гу́ть/к+а+л*о
подеренча́ти по/дерен/ч+а́+ти
подобіга́ти по+до/біг/а́+ти
подорослі́шати по+до/рос/л+і́ш+а+ти
подранкува́ти по/др/а+н+к+ува́+ти
пожда́ники по/жд/а́+н+ик*и
пожениха́тися по/жен/их+а́+ти+ся
поживі́шати по/жи/в+і́ш+а+ти
поза́втрашній по/за́втр/а+ш+н*ій
позавмира́ти по+за+в/мир/а́+ти
позакида́вши по+за/кид/а́+вш+и
позапада́лий по+за/пад/а́+л*ий
позвичайні́шати по+з/вич/ай+н+і́ш+а+ти
поздійма́ти по+з+ді/йм/а́+ти
позива́йло по/зив/а́+й+л*о
позодяга́ти по+з+о/дяг/а́+ти
покая́нно по/каj/а́+нн+о
покульту́рнішати по/культ/у́р+н+іш+а+ти
поласкаві́шати по/ласк/ав+і́ш+а+ти
полоска́льниця /полоск/а́+льн+иц*я
пома́заник по/ма́з/а+н+ик
поме́ншавши по/ме́н/ш+а+вш+и
поме́ншалий по/ме́н/ш+а+л*ий
понабряка́ти по+на/бряк/а́+ти
поназбира́ти по+на+з/бир/а́+ти
понайма́тися по+на/йм/а́+ти+ся
понапи́натий по+на/пи́н/а+т*ий
понасклада́ти по+на+с/клад/а́+ти
поневажа́ти по+не/важ/а́+ти
пообира́ти по+о/бир/а́+ти
пообпира́тися по+об/пир/а́+ти+ся
пообійма́ти по+обі/йм/а́+ти
пооповіща́ти по+о+по/віщ/а́+ти
пооригіна́льничати по/оригіна́ль/нич+а+ти
поперевдяга́ти по+пере+в/дяг/а́+ти
поперезніма́ти по+пере+з/нім/а́+ти
попереодяга́ти по+пере+о/дяг/а́+ти
попозбира́ти по+по+з/бир/а́+ти
попосмія́тися по+по/смі/j+а́+ти+ся
попра́тий по/пр/а́+т*ий
поправі́шати по/прав/і́ш+а+ти
попрограва́ти по+про/гр/а+ва́+ти
попростяга́ти по+про+с/тяг/а́+ти
попідійма́ти по+піді/йм/а́+ти
порива́ч по/рив/а́+ч
породича́ти по/род/ич+а́+ти
порозповіда́ти по+роз+по/від/а́+ти
порозтри́нькати по+роз/три́нь/к+а+ти
порозтя́ганий по+роз/тя́г/а+н*ий
порю́мсати по/рю́м/с+а+ти
порі́дшання по/рі́д/ш+а+нн*я
посентимента́льничати по/сентимент/а́ль+н+ич+а+ти
посла́нник по/сл/а́+н+ник
посла́нницький по/сл/а́+н+ниць+к*ий
посла́нниця по/сл/а́+н+ниц*я
посла́ніє по/сл/а́+н*іє
посмирні́шати по+с/мир/н+і́ш+а+ти
посмугля́вішати по/смуг/л+я́в+іш+а+ти
посмуглі́шати по/смуг/л+і́ш+а+ти
посміливі́шати по/сміл/ив+і́ш+а+ти
посміха́тися по/смі/х+а́+ти+ся
поспереча́вшися по+с/переч/а́+вш+и+ся
посповіда́ти по+с+по/від/а́+ти
поспостеріга́ти по+с+по/стеріг/а́+ти
поспіша́тися по/спі/ш+а́+ти+ся
поспіша́ючи по/спі/ш+а́+j+уч+и
постатечні́шати по/стат/ечн+і́ш+а+ти
постача́льницький по/стач/а́+льн+иць+к*ий
постоя́ле по/стоj/а́+л*е
посі́дланий по/сі́д/л+а+н*ий
потьмяні́шати по/тьм/ян+і́ш+а+ти
потіпа́ха по/тіп/а́+х*а
похлюпоста́тися по/хлюп/ост+а́+ти+ся
похуда́лий по/худ/а́+л*ий
почасті́шання по/част/і́ш+а+нн*я
почита́тель по/чит/а́+тель
почоло́мкати по/чол/о́м+к+а+ти
почоло́мкатися по/чол/о́м+к+а+ти+ся
почуки́кати по/чук/и́к+а+ти
почіткі́шати по/чіт/к+і́ш+а+ти
поіна́кшати по/ін/а́к+ш+а+ти
пра́ло /пр/а́+л*о
пра́ник /пр/а́+н+ик
праття́ /пр/а+тт*я́
при́гравка при́/гр/а+в+к*а
при́скавка /при́ск/а+вк*а
призаду́матися при+за/ду́м/а+ти+ся
призби́раний при+з/би́р/а+н*ий
призбира́ння при+з/бир/а́+нн*я
призбира́ти при+з/бир/а́+ти
прийма́к при/йм/а́+к
принале́жати при+на/ле́ж/а+ти
приодяга́ти при+о/дяг/а́+ти
приповіда́ти при+по/від/а́+ти
приспіша́ти при/спі/ш+а́+ти
пробо́вкатися про/бо́в/к+а+ти+ся
пробре́ньканий про/бре́нь/к+а+н*ий
проводжа́ння про/водж/а́+нн*я
проводжа́тий про/водж/а́+т*ий
програва́ння про/гр/а+ва́+нн*я
програва́ч про/гр/а+ва́+ч
пройма́юче про/йм/а́+j+уч+е
пронеду́жати про+не/ду́ж/а+ти
проника́ючий про/ник/а́+j+уч*ий
проповіда́ння про+по/від/а́+нн*я
проповіда́ти про+по/від/а́+ти
проспереча́тися про+с/переч/а́+ти+ся
простяга́ння про+с/тяг/а́+нн*я
простяга́ючи про+с/тяг/а́+j+уч+и
просі́ятися про/сі́/j+а+ти+ся
прохожа́лий про/хож/а́+л*ий
проща́ючись /прощ/а́+j+уч+и+сь
прощава́ти /прощ/а+ва́+ти
прощава́тися /прощ/а+ва́+ти+ся
пугаче́нько /пуг/а+ч+е́ньк*о
пурна́ти пу/рн/а́+ти
пухкі́шати /пух/к+і́ш+а+ти
пі́яти /пі́/j+а+ти
підбо́рканий під/бо́рк/а+н*ий
підгляда́ч під/гляд/а́+ч
піддира́льник під/дир/а́+льн+ик
піджива́ти під/жи/в+а́+ти
піджива́тися під/жи/в+а́+ти+ся
піднайма́ти під+на/йм/а́+ти
піднепада́ти під+не/пад/а́+ти
підо́бганий підо́/бг/а+н*ий
підобга́ти підо/бг/а́+ти
підпи́сар під/пи́с/а+р
підпома́гач під+по/ма́г/а+ч
підпомага́ти під+по/маг/а́+ти
підпірна́ти під+пі/рн/а́+ти
підсипа́льниця під/сип/а́+льниц*я
підупада́ти під+у/пад/а́+ти
піді́бганий піді́/бг/а+н*ий
піді́браність піді́/бр/а+н+ість
підібга́ти піді/бг/а́+ти
підібра́вши піді/бр/а́+вш+и
підійма́льний піді/йм/а́+льн*ий
пішака́ /піш/ак+а́
ра́хкавка /ра́х/к+а+вк*а
рва́ч /рв/а́+ч
рва́чко /рв/а́+ч+к+о
рвачки́й /рв/а+ч+к*и́й
ри́каючий /ри́/к+а+j+уч*ий
рида́лець /рид/а́+л+ець
ро́зиграш ро́зи/гр/а+ш
ро́зиграшний ро́зи/гр/а+ш+н*ий
родича́ння /род/ич+а́+нн*я
родича́тися /род/ич+а́+ти+ся
рожаї́стий /рож/а+j+і́ст*ий
розбли́скатися роз/бли́ск/а+ти+ся
розбо́вканий роз/бо́в/к+а+н*ий
розвінча́ння роз/він/ч+а́+нн*я
розгари́катися роз/гар/и́+к+а+ти+ся
розгуркота́тися роз/гур/к+от+а́+ти+ся
роздму́ханий роз/дму́/х+а+н*ий
роздяга́ючись роз/дяг/а́+j+уч+и+сь
роздійма́ти роз+ді/йм/а́+ти
розквокта́тися роз/квок/т+а́+ти+ся
розклада́чка роз/клад/а́+чк*а
розклеко́таний роз/клек/о́т+а+н*ий
розла́днаність роз/ла́д/н+а+н+ість
розліта́йка роз/літ/а́+й+к*а
рознеду́жатися роз+не/ду́ж/а+ти+ся
розповіда́ння роз+по/від/а́+нн*я
розпу́сничати роз/пу́с/н+ич+а+ти
розрю́мсатися роз/рю́м/с+а+ти+ся
розсі́яно роз/сі́/j+а+н+о
розсі́яність роз/сі́/j+а+н+ість
розсідла́тися роз/сід/л+а́+ти+ся
розтри́нькання роз/три́нь/к+а+нн*я
розцокота́тися роз/цок/от+а́+ти+ся
розшуга́кати роз/шуг/а́+к+а+ти
розі́бра́ння розі́/бр/а́+нн*я
розі́браний розі́/бр/а+н*ий
розібга́ти розі/бг/а́+ти
розібра́вшись розі/бр/а́+вш+и+сь
рю́мсало /рю́м/с+а+л*о
рю́мсання /рю́м/с+а+нн*я
рі́зальницький /рі́з/а+льн+иць+к*ий
са́джавка /са́дж/а+вк*а
сабота́жничати /сабот/а́ж+нич+а+ти
сва́танки /сва́т/а+н+к*и
світа́нко́вий /світ/а́+н+к+о́в*ий
світа́нь /світ/а́+нь
світлі́шати /світ/л+і́ш+а+ти
сентимента́льничати /сентимент/а́ль+н+ич+а+ти
сказа́вши с/каз/а́+вш+и
скида́льниця с/кид/а́+льн+иц*я
скита́льство /скит/а́+ль+ств*о
склада́ночка с/клад/а́+н+оч+к*а
склика́нчик с/клик/а́+н+ч+ик
ско́бзалка с/ко́бз/а+лк*а
скочака́ с/коч/ак+а́
сла́нець /сл/а́+н+ець
сла́нцевий /сл/а́+н+ц+ев*ий
слабі́шання /слаб/і́ш+а+нн*я
сланки́й /сл/а+н+к*и́й
сланцюва́ння /сл/а+н+ц+юва́+нн*я
сланцюва́тий /сл/а+н+ц+юва́т*ий
сланцюва́тість /сл/а+н+ц+юва́т+ість
слу́хавка /слу́х/а+вк*а
случа́й /случ/а́+й
смаглі́шати /смаг/л+і́ш+а+ти
смеркома́ с/мерк/ом+а́
сми́кавець /сми́к/а+вець
смокта́льний /смокт/а́+льн*ий
смугляві́шати /смуг/л+яв+і́ш+а+ти
сміливі́шати /сміл/ив+і́ш+а+ти
сміха́ /смі/х+а́
сніда́ночок /снід/а́+н+оч+ок
сп'я́на с/п'j/а́н+а
спа́тий /сп/а́+т*ий
спа́тки /сп/а́+т+ки
спа́тоньки /сп/а́+т+онь+ки
спа́точки /сп/а́+т+оч+ки
спа́яно с/па́j/а+н+о
спанько́ /сп/а+нь+к*о́
спату́нечки /сп/а+т+у́н+еч+ки
спату́ні /сп/а+т+у́н+і
спату́сі /сп/а+т+у́с+і
спова́га с+по/ва́г/а
спога́данка с+по/га́д/а+н+к*а
спогляда́льний с+по/гляд/а́+льн*ий
спогляда́льник с+по/гляд/а́+льн+ик
спогляда́льниця с+по/гляд/а́+льн+иц*я
спогляда́ч с+по/гляд/а́+ч
спогляда́чка с+по/гляд/а́+ч+к*а
спозада́вна с+поза/да́вн/а
спокуша́ти с+по/куш/а́+ти
спону́ка́ч с+по/ну́/к+а́+ч
спону́ка́чка с+по/ну́/к+а́+ч+к*а
спону́каний с+по/ну́/к+а+н*ий
спонука́льний с+по/ну/к+а́+льн*ий
спонука́ння с+по/ну/к+а́+нн*я
спонука́тися с+по/ну/к+а́+ти+ся
спопідло́б'я с+по+під/ло́б'j/а
спотика́йло с+по/тик/а́+й+л*о
спотика́ючись с+по/тик/а́+j+уч+и+сь
спотикача́ с+по/тик/а+ч+а́
спри́бока с+при́/бок/а
спри́йманий с+при́/йм/а+н*ий
спри́йманість с+при́/йм/а+н+ість
сприйма́льний с+при/йм/а́+льн*ий
сприйма́тися с+при/йм/а́+ти+ся
сприйма́ючи с+при/йм/а́+j+уч+и
сприя́тливий с/приj/а́+т+лив*ий
сприя́тливо с/приj/а́+т+лив+о
сприя́тливість с/приj/а́+т+лив+ість
спроволо́ка с+про/воло́к/а
співвідповіда́ч спів+від+по/від/а́+ч
співвідповіда́чка спів+від+по/від/а́+ч+к*а
співдопові́да́ч спів+до+по/ві́д/а́+ч
співнайма́ч спів+на/йм/а́+ч
співробі́тничати спів/роб/і́т+нич+а+ти
спідло́б'я спід/ло́б/'j+а
спійма́вши с+пі/йм/а́+вш+и
ста́яти с/та́/j+а+ти
стара́нний /стар/а́+нн*ий
стара́нно /стар/а́+нн+о
стара́нність /стар/а́+нн+ість
стара́тель /стар/а́+тель
стара́тельський /стар/а́+тель+ськ*ий
стихача́ с/тих/а+ч+а́
стихо́нька с/тих/о́ньк+а
стовбула́ /стовб/ул+а́
стояне́ць /стоj/а+н+е́ць
стражда́льницьки /стражд/а́+льн+иць+к+и
стри́маніше с/три́м/а+н+іш+е
стри́маніший с/три́м/а+н+іш*ий
стриба́йчик /стриб/а́+й+чик
струга́чка /струг/а́+ч+к*а
стріча́тися /стрі/ч+а́+ти+ся
стуге́нька с/туг/е́ньк+а
стуса́н с/тус/а́+н
стусани́на с/тус/а+ни́н*а
стяжа́тельний с/тяж/а́+тель+н*ий
супроводжа́ти су+про/водж/а́+ти
схо́ванок с/хо́в/а+н+ок
сі́дланий /сі́д/л+а+н*ий
сі́ялка /сі́/j+а+лк*а
сі́ялковий /сі́/j+а+лк+ов*ий
сі́яльник /сі́/j+а+льник
сі́яльниця /сі́/j+а+льниц*я
сі́янець /сі́/j+а+н+ець
сі́яний /сі́/j+а+н*ий
сі́янка /сі́/j+а+н+к*а
сі́янцевий /сі́/j+а+н+ц+ев*ий
сі́ятися /сі́/j+а+ти+ся
сіда́лище /сід/а́+л+ищ*е
сідла́ння /сід/л+а́+нн*я
сідла́ти /сід/л+а́+ти
сідла́тися /сід/л+а́+ти+ся
сіпа́цтво /сіп/а́+ц+тв*о
сія́тельний /сіj/а́+тель+н*ий
сія́тельство /сіj/а́+тель+ств*о
сія́ч /сі/j+а́+ч
сія́чка /сі/j+а́+ч+к*а
тайкома́ /тай/к+ом+а́
тарахкота́ння /тарах/к+от+а́+нн*я
тепе́речка /тепе́р/еч+к+а
тепе́рка /тепе́р/к+а
теса́к /тес/а́+к
тка́ля /тк/а́+л*я
тка́ний /тк/а́+н*ий
ткани́на /тк/а+ни́н*а
ткани́нка /тк/а+ни́н+к*а
ткани́нний /тк/а+ни́н+н*ий
ткани́нонька /тк/а+ни́н+оньк*а
ткани́ночка /тк/а+ни́н+оч+к*а
ткани́чка /тк/а+н+и́ч+к*а
ткаче́нко /тк/а+ч+е́нк*о
ткачи́ха /тк/а+ч+и́х*а
ткачи́шин /тк/а+ч+и́ш+ин
ткачу́к /тк/а+ч+у́к
ткачі́вна /тк/а+ч+і́вн*а
товка́чик /товк/а́+ч+ик
торо́хкало /торо́х/к+а+л*о
трепета́ння /треп/ет+а́+нн*я
трепета́ти /треп/ет+а́+ти
трепета́тися /треп/ет+а́+ти+ся
трива́лість /трив/а́+л+ість
трюхачка́ /трюх/а+чк+а́
ту́тенька /ту́т/еньк+а
тьмяні́шати /тьм/ян+і́ш+а+ти
убра́ннячко у/бр/а́+нн+ячк*о
убра́нство у/бр/а́+н+ств*о
уві́бганий уві́/бг/а+н*ий
увібга́ти уві/бг/а́+ти
увібра́ння уві/бр/а́+нн*я
уза́втра у/за́втр/а
укві́тчаний у/кві́т/ч+а+н*ий
уквітча́вшися у/квіт/ч+а́+вш+и+ся
уквітча́тися у/квіт/ч+а́+ти+ся
упада́ння у/пад/а́+нн*я
упада́ти у/пад/а́+ти
усипа́льня у/сип/а́+льн*я
утри́манський у/три́м/а+н+ськ*ий
фамілья́рничати /фамілья́р/н+ич+а+ти
фо́кусничання /фо́кус/нич+а+нн*я
фігля́рничання /фігл/я́р+нич+а+нн*я
фігля́рничати /фігл/я́р+нич+а+ти
хаба́рничати /хаба́р/нич+а+ти
хапатня́ /хап/а+т+н*я́
хлебеста́ти /хлеб/ес+т+а́+ти
хлепта́ти /хлеп/т+а́+ти
хлюпоста́тися /хлюп/ост+а́+ти+ся
хру́мсати /хру́м/с+а+ти
хрумча́ти /хрум/ч+а́+ти
цвірінча́ння /цвірін/ч+а́+нн*я
цокота́ти /цок/от+а́+ти
цоркота́ло /цор/к+от+а́+л*о
цу́ндравий /цу́ндр/а+в*ий
чека́льно /чек/а́+льн+о
черпа́льник /черп/а́+льн+ик
черпа́чок /черп/а́+ч+ок
черпако́вий /черп/а+к+о́в*ий
черпакува́тий /черп/а+к+ува́т*ий
черпачо́к /черп/а+ч+о́к
чита́бельний /чит/а́+бель+н*ий
чита́бельність /чит/а́+бель+н+ість
чита́ка /чит/а́+к*а
чо́кання /ч/о́к+а+нн*я
чо́кати /ч/о́к+а+ти
чо́хкаючи /чо́х/к+а+j+уч+и
чоло́мкання /чол/о́м+к+а+нн*я
чоло́мкати /чол/о́м+к+а+ти
чоло́мкатися /чол/о́м+к+а+ти+ся
чуки́кання /чук/и́к+а+нн*я
чуки́катися /чук/и́к+а+ти+ся
штовха́н /штовх/а́+н
штовхане́ць /штовх/а+н+е́ць
щи́павка /щи́п/а+вк*а
щу́пальце /щу́п/а+льц*е
щу́пальцевий /щу́п/а+льц+ев*ий
яскраві́шати /яскр/ав+і́ш+а+ти
і́гра́шечка /і́гр/а́+ш+еч+к*а
і́грашка /і́гр/а+ш+к*а
і́кавка /і́к/а+вк*а
іграшка́р /ігр/а+ш+к+а́р
іграшка́рка /ігр/а+ш+к+а́р+к*а
іграшко́вий /ігр/а+ш+к+о́в*ий
ізда́лека із/да́л/ек+а
ісказа́ти іс/каз/а́+ти

а — префікс

Приклади слів із префіксом «а»

Слово Морфемна структура
абіоти́чний а/біо/т+и́чн*ий
авітаміно́з а/вітамін/о́з
агностици́зм а/гност/иц+и́зм
аграмати́зм а/грамат/и́зм
акліматиза́тор а/клімат/из+а́т+ор
акліматиза́ція а/клімат/из+а́ц+іj*а
акліматизаці́йний а/клімат/из+ац+і́й+н*ий
акліматизо́ваний а/клімат/из+о́ва+н*ий
акліматизува́ти а/клімат/из+ува́+ти
алексикалі́зм а/лекс/ик+ал+і́зм
амора́льно а/мора́ль/н+о
анастигма́т ан+а/стигма́т/
анастигмати́зм ан+а/стигмат/и́зм
анастигмати́чний ан+а/стигмат/и́чн*ий
аневри́зма а/невр/и́зм*а
ану́те а/ну́/те
анігіля́ція а/нігіл/я́ціj*а
апати́чність а/пат/и́чн+ість
аплацента́рні а/плацент/а́рн*і
апчхи́ а/пчх/и́
аритмі́чно а/ритм/і́ч+н+о
асексуа́льний а/секс/уа́ль+н*ий
асексуа́льність а/секс/уа́ль+н+ість
асиметри́чний а+си/метр/и́чн*ий
асиметри́чно а+си/метр/и́чн+о
асиметри́чність а+си/метр/и́чн+ість
асиметрі́я а+си/метр/і́j*а
асиміля́торний а/симіл/я́т+ор+н*ий
асиміля́торство а/симіл/я́т+ор+ств*о
асиміля́торський а/симіл/я́т+ор+ськ*ий
асиміля́ція а/симіл/я́ц+іj*а
асиміляти́вний а/симіл/ят+и́вн*ий
асинхро́нний а+син/хро́н/н*ий
асона́нс а/сон/а́нс
асона́нсовий а/сон/а́нс+ов*ий
асортиме́нт а/сорт/име́нт
асортиме́нтний а/сорт/име́нт+н*ий
асортиме́нтність а/сорт/име́нт+н+ість
асоціати́вний а/соці/ат+и́вн*ий
асоціати́вно а/соці/ат+и́вн+о
асоціати́вність а/соці/ат+и́вн+ість
аспіра́ти а/спір/а́т*и
аспіра́торний а/спір/а́т+ор+н*ий
аспірато́рний а/спір/ат+о́р+н*ий
астигмати́чний а/стигмат/и́ч+н*ий
атона́льність а/тон/а́льн+ість
африка́т а/фрик/а́т
африка́та а/фрик/а́т*а
африка́тний а/фрик/а́т+н*ий
ахромати́зм а/хром/ат+и́зм
ахромати́н а/хром/ат+и́н
ахромати́чний а/хром/ат+и́чн*ий
ациклі́чний а/цикл/і́чн*ий
беза́фіксний без+а́/фікс/н*ий
реакліматиза́ція ре+а/клімат/из+а́ц+іj*а
реакліматизува́ти ре+а/клімат/из+ува́+ти
реакліматизува́тися ре+а/клімат/из+ува́+ти+ся

а — закінчення (флексія)

Приклади слів із закінченням «а»

Слово Морфемна структура
абати́са /абат/и́с*а
абстракціоні́стка /абстракц/і+он+і́ст+к*а
авту́ра /авт/у́р*а
авіа́тика /авіа́/т+ик*а
авіа́ція /авіа́/ц+іj*а
адвербіаліза́ція ад/верб/і+ал+із+а́ціj*а
азіа́тчина /азі/а́т+чин*а
акліматиза́ція а/клімат/из+а́ц+іj*а
акмеї́стка /акме/j+і́ст+к*а
акомпаніа́торка /акомпан/іа́тор+к*а
акцентуа́ція /акцент/уа́ціj*а
алкоголі́чка /алкогол/і́ч+к*а
алкоголіза́ція /алкогол/із+а́ціj*а
альбіно́ска /альбін/о́с+к*а
альпіні́стка /альп/ін+і́ст+к*а
альпініа́да /альп/ін+іа́д*а
альтернати́ва /альтерн/ат+и́в*а
американі́стика /америк/ан+і́ст+ик*а
американіза́ція /америк/ан+із+а́ціj*а
аневри́зма а/невр/и́зм*а
аноні́мка ан/оні́м/к*а
антирадя́нщина анти/рад/я́н+щин*а
антонома́зія ант/оном/а́з+іj*а
анігіля́ція а/нігіл/я́ціj*а
апологе́тика апо/лог/е́т+ик*а
апперце́пція ап/перце́пц/іj*а
аравітя́нка /арав/іт+я́н+к*а
арешта́нтка /арешт/а́нт+к*а
арифметиза́ція /арифм/ет+иза́ціj*а
арка́да /арк/а́д*а
армату́ра /арм/ат+у́р*а
артрити́чка /артр/ит+и́ч+к*а
арха́їка /арха́j/ік*а
асиметрі́я а+си/метр/і́j*а
асиміля́ція а/симіл/я́ц+іj*а
асисте́нтка /асист/е́нт+к*а
аскорбі́нова /аскорбі́н/ов*а
аспарагі́нова /аспараг/і́н+ов*а
аудито́рія /аудито́р/іj*а
африка́нка /афр/ик+а́н+к*а
африка́та а/фрик/а́т*а
африкані́стика /афр/ик+ан+і́ст+ик*а
ба́тьківщи́на /ба́ть/к+ів+щи́н*а
ба́тюшка /ба́т/юшк*а
бабе́рія /баб/е́р+іj*а
бабу́сенька /баб/у́с+еньк*а
бабу́сечка /баб/у́с+ечк*а
багати́рка /багат/и́р+к*а
багатире́ва /багат/ир+е́в*а
бандажи́стка /банд/аж+и́ст+к*а
бандури́ста /бандур/и́ст*а
баси́ста /бас/и́ст*а
басю́ра /бас/ю́р*а
безгроші́в'я без/грош/і́в+'j*а
бездощі́в'я без/дощ/і́в+'j*а
безду́м'я без/ду́м/'j*а
безкульту́р'я без/культ/у́р+'j*а
безпопі́вщина без/поп/і́в+щин*а
безпоса́жна́ без/поса́ж/н*а́
безпри́данка без+при́/да/н+к*а
безрука́вка без/рук/а́в+к*а
безсме́ртка без+с/ме́р/т+к*а
безтала́нночка без/тала́н/н+оч+к*а
бенефіціа́нтка /бенефіц/іа́нт+к*а
бертоле́това /бертол/е́т+ов*а
бистря́нка /бистр/я́нк*а
бистря́ночка /бистр/я́ноч+к*а
бла́стула /бла́ст/ул*а
бластуля́ція /бласт/ул+я́ціj*а
бли́скавка /бли́ск/а+вк*а
близню́чка /близ/н+ю́ч+к*а
близня́та /близ/н+я́т*а
блокіро́вка /блок/ір+о́вк*а
блюво́та /блю/в+о́т*а
блюво́тина /блю/в+о́т+ин*а
бляша́нка /бляш/а́н+к*а
бокове́нька /бок/ове́ньк*а
боля́чка /бол/я́ч+к*а
босяцю́га /бос/яц+ю́г*а
босяцю́ра /бос/яц+ю́р*а
ботанізи́рка /ботан/ізи́р+к*а
боягу́зка /боj/а+гу́з+к*а
брава́да /брав/а́д*а
брехе́нька /брех/е́нь+к*а
брехуня́ка /брех/ун+я́к*а
бри́тва /бри́/т+в*а
бродя́жка /брод/я́ж+к*а
брудно́та /бруд/н+о́т*а
бря́зкітка /бря́з/к+іт+к*а
бу́бна /бу́б/н*а
бу́дучина /бу́д/уч+ин*а
бу́дущина /бу́д/ущ+ин*а
бу́льбашка /бу́льб/аш+к*а
бува́льщина /бу/ва́+ль+щин*а
будо́ва /буд/о́в*а
буржу́йка /бурж/у́й+к*а
буржуазі́я /буржу/аз+і́j*а
бі́женка /бі́ж/ен+к*а
бігу́нка /біг/у́н+к*а
біда́га /бід/а́г*а
біда́рка /бід/а́рк*а
бідня́жечка /бід/н+я́ж+еч+к*а
бідня́ка /бід/н+я́к*а
бідола́га /бід/ол+а́г*а
бідола́ка /бід/ол+а́к*а
бідола́ха /бід/ол+а́х*а
бідола́шечка /бід/ол+а́ш+еч+к*а
бідола́шка /бід/ол+а́ш+к*а
білизня́рка /біл/изн+я́рк*а
білу́га /біл/у́г*а
білу́жина /біл/у́ж+ин*а
більшови́чка /біль/ш+ов+и́ч+к*а
більшовиза́ція /біль/ш+ов+из+а́ціj*а
біля́вка /біл/я́в+к*а
біля́на /біл/я́н*а
біля́ночка /біл/я́н+оч+к*а
біо́ніка /біо́/н+ік*а
бісери́на /бісер/и́н*а
ва́лява /ва́л/яв*а
вакха́нка /вакх/а́нк*а
вакхана́лія /вакх/ана́л+іj*а
вакцина́ція /вакц/ин+а́ціj*а
валориза́ція /валор/иза́ціj*а
варе́ха /вар/е́х*а
варену́ха /вар/ен+у́х*а
вари́шка /вар/и́+шк*а
варфоломі́ївська /варфоломі́j/ів+ськ*а
вда́ча в/да́/ч*а
вда́чка в/да́/ч+к*а
вдові́вна /вдов/і́вн*а
ве́рб'я /ве́рб/'j*а
величина́ /вел/ич+ин*а́
велінгто́нія /велінгто́н/іj*а
вентиля́ція /вентил/я́ц+іj*а
верби́чка /верб/и́ч+к*а
верста́тка /верст/а́+т+к*а
верту́та /верт/у́т*а
вертя́чка /верт/я́чк*а
верхови́нка /верх/ов+и́н+к*а
верхоту́ра /верх/оту́р*а
верхі́в'я /верх/і́в+'j*а
верхі́вка /верх/і́в+к*а
весе́лочка /весе́л/оч+к*а
весня́нка /весн/я́н+к*а
весня́ночка /весн/я́н+оч+к*а
весні́вка /весн/і́вк*а
вечори́нка /вечор/и́н+к*а
взгі́р'я вз/гі́р/'j*а
взуттьови́чка в/зу/тть+ов+и́ч+к*а
ви́грашка ви́/гр/а+ш+к*а
ви́дача ви́/да/ч*а
ви́м'яста /ви́м'j/аст*а
ви́нничка /ви́н/н+ич+к*а
вибо́їнка ви/бо́j/ін+к*а
вими́вина ви/ми́/в+ин*а
виніже́ночка ви/ніж/е́н+оч+к*а
виправля́чка ви/правл/я́+ч+к*а
висо́тка /вис/о́т+к*а
височина́ /вис/оч+ин*а́
висува́нка ви/су/ва́+н+к*а
витріща́ка ви/тріщ/а́+к*а
вихваля́ка ви/хвал/я́+к*а
вишні́вочка /вишн/і́в+оч+к*а
вм'я́тинка в/м'я́/т+ин+к*а
вовкула́ка /вовк/ула́к*а
вогні́вка /вогн/і́в+к*а
воло́вина /вол/о́в+ин*а
вольтер'я́нка /вольтер/'j+а́н+к*а
воню́чка /вон/ю́ч+к*а
воро́женька /воро́ж/еньк*а
ворожби́тка /ворож/б+и́т+к*а
ворожда́ /ворож/д*а́
ворожне́ча /ворож/н+е́ч*а
вохря́нка /вохр/я́н+к*а
воща́нка /вощ/а́н+к*а
воєніза́ція /воj/ен+із+а́ціj*а
вся́чина /вс/я́ч+ин*а
ву́дочка /ву́д/оч+к*а
ву́стілка ву́/стіл/к*а
вузьмина́ /вузь/мин*а́
вуша́нка /вуш/а́нк*а
ві́ялка /ві́/j+а+л+к*а
вівся́нка /вівс/я́н+к*а
вівся́ночка /вівс/я́н+оч+к*а
відкри́тка від/кри́/т+к*а
відо́зва відо́/зв/*а
відуме́рщина від+у/ме́р/щин*а
відчаю́га /відчаj/у́г*а
візантині́стка /візант/ин+і́ст+к*а
візити́рка /візит/и́р+к*а
візни́ка /віз/ни́к*а
війно́нька /вій/н+о́ньк*а
вільго́та ві/льг/о́т*а
вільшя́нка /вільшj/а́н+к*а
віолі́на /віол/і́н*а
вітрю́га /вітр/ю́г*а
вітря́нка /вітр/я́н+к*а
гадю́ка /гад/ю́к*а
гадю́чка /гад/ю́ч+к*а
гадюча́ /гад/юч*а́
ганьба́ /гань/б*а́
ганьби́телька /гань/б+и́+тель+к*а
гарби́чка /гарб/и́чк*а
гарку́ша /гар/к+у́ш*а
гармо́нійка /гармо́н/ій+к*а
гармо́ніка /гармо́н/ік*а
гармо́нія /гармо́н/іj*а
гвинті́вочка /гвинт/і́в+оч+к*а
гемато́ма /гем/ат+о́м*а
гене́тика /ген/е́т+ик*а
генера́ція /ген/ер+а́ц+іj*а
гетьма́нша /гетьма́н/ш*а
глади́шка /глад/и́ш+к*а
глиби́нка /глиб/и́н+к*а
глитая́ка /глит/аj+а́к*а
гло́була /гло́б/ул*а
гнили́зна /гни/л+и́зн*а
гнилю́чка /гни/л+ю́ч+к*а
го́йдалка /го́йд/а+лк*а
годо́ваночка /годо́в/а+н+оч+к*а
голенде́рка /голенд/е́р+к*а
голо́та /гол/о́т*а
голове́шка /голов/е́шк*а
голосі́вка /голос/і́в+к*а
голоте́ча /гол/от+е́ч*а
голуб'я́тина /голуб'j/а́тин*а
голуби́ка /голуб/и́к*а
гондольє́ра /гондольj/е́р*а
горбу́ша /горб/у́ш*а
гордови́на /горд/ови́н*а
гороби́на /гороб/и́н*а
горобчи́ха /гороб/ч+и́х*а
гост́́ина /гост/́́ин*а
готува́чка /готу/ва́+ч+к*а
гравю́ра /грав/ю́р*а
гравіро́вка /грав/ір+о́в+к*а
гречкі́вка /греч/к+і́вк*а
грубія́нка /груб/іj+а́н+к*а
груди́нка /груд/и́н+к*а
грудни́на /груд/н+и́н*а
грудома́ха /груд/ома́х*а
гружа́вина /груж/а́вин*а
грузи́нка /груз/и́н+к*а
грі́лка /грі́/лк*а
гу́ля́нка /гу́л/я́+н+к*а
гу́щава /гу́щ/ав*а
губеня́та /губ/еня́т*а
губерна́торша /губерн/а́тор+ш*а
гульві́са /гуль/ві́с*а
гуля́ка /гул/я́к*а
гуля́тика /гул/я́+т+ик*а
гуморе́ска /гумор/е́ск*а
гуркотне́ча /гур/к+от+н+е́ч*а
гуркотня́ва /гур/к+от+н+я́в*а
гімнази́сточка /гімназ/и́ст+оч+к*а
гімнасте́рка /гімнаст/е́рк*а
гімнастьо́рка /гімнасть/о́рк*а
гіперсенсибіліза́ція гіпер/сенсибіл/іза́ціj*а
гіпнотиза́ція /гіпн/от+из+а́ціj*а
гіпнотизе́рка /гіпн/от+из+е́р+к*а
гіпокіне́зія гіпо/кін/е́з+іj*а
гіпотоні́я гіпо/тон/і́j*а
гірко́та́ /гір/к+о́т*а́
да́ванка /да́/ва+н+к*а
да́чка /да́/ч+к*а
далечина́ /дал/еч+ин*а́
дани́на /да/н+и́н*а
дарови́зна /дар/ов+и́зн*а
дба́ха /дб/а́+х*а
дверця́та /двер/ц+я́т*а
двоїна́ /дв/оj+ін*а́
двійня́та /дв/ій+н+я́т*а
двійча́тка /дв/ій+ч+а́т+к*а
двірни́цька /двір/ни́ць+к*а
деавтоматиза́ція де/автомат/из+а́ціj*а
дегенера́тка де/генер/а́т+к*а
дегенера́тка де/ген/ер+а́т+к*а
дегенера́ція де/ген/ер+а́ц+іj*а
дегідрата́ція де/гідр/ат+а́ціj*а
дедраматиза́ція де/драм/ат+из+а́ціj*а
дезактива́ція дез/актив/а́ціj*а
дезинтоксика́ція дез+ин/токс/ик+а́ціj*а
дезоксида́ція дез/окс/ид+а́ціj*а
дека́да /дек/а́д*а
декальцина́ція де/кальц/ин+а́ціj*а
деколоніза́ція де/колон/із+а́ц+іj*а
делега́тка /делег/а́т+к*а
делега́ція /делег/а́ц+іj*а
демобіліза́ція де/мобіл/із+а́ціj*а
денаціоналіза́ція де/наці/онал+із+а́ц+іj*а
депози́тка /депоз/и́т+к*а
деполяриза́ція де/пол/яр+из+а́ц+іj*а
дератиза́ція де/рат/иза́ціj*а
дерю́га /дер/ю́г*а
десиліка́ція де/силік/а́ціj*а
десинхроніза́ція де+син/хрон/із+а́ц+іj*а
десяти́на /десят/и́н*а
децентраліза́ція де/центр/ал+із+а́ціj*а
дженджеру́ха /джендж/ер+у́х*а
джереля́нка /джерел/я́нк*а
джеркоту́ха /джер/к+от+у́х*а
ди́мавка /ди́м/авк*а
диз'ю́нкція диз'/ю́нкц/іj*а
дизасоціа́ція диз/асоці/а́ціj*а
дико́вина /дик/о́вин*а
дико́винка /дик/о́вин+к*а
диплома́тика /диплома́т/ик*а
дити́нонька /дит/и́н+оньк*а
дити́ночка /дит/и́н+оч+к*а
дитинча́ /дит/ин+ч*а́
дича́вина /дич/а́в+ин*а
доба́вка до/ба́в/к*а
довбе́нька /довб/е́нь+к*а
довбе́шка /довб/е́ш+к*а
довіри́телька до/вір/и́+тель+к*а
дозиро́вка /доз/иро́вк*а
докторанту́ра /доктор/ант+у́р*а
доми́на /дом/и́н*а
доміна́нта /домін/а́нт*а
дорожне́ча /дорож/не́ч*а
дра́тва /др/а́+т+в*а
дра́ча /др/а́+ч*а
драби́ночка /драб/и́н+оч+к*а
драматиза́ція /драм/ат+из+а́ціj*а
дранти́на /др/а+н+т+и́н*а
драпі́жка /драп/і́ж+к*а
драпі́ка /драп/і́к*а
дресиро́вка /дрес/ир+о́в+к*а
дружи́нонька /друж/и́н+оньк*а
дрібу́шечка /дріб/у́шеч+к*а
дубови́на /дуб/ов+и́н*а
дубі́вка /дуб/і́в+к*а
дуле́вина /дул/е́в+ин*а
дулі́вка /дул/і́вк*а
дупля́вина /дупл/я́в+ин*а
дури́нда /дур/и́нд*а
дя́дечка /дя́д/еч+к*а
дя́дина /дя́д/ин*а
дя́динка /дя́д/ин+к*а
ді́вчина /ді́в/ч+ин*а
ді́вчинка /ді́в/ч+ин+к*а
діатоме́я діа/том/е́j*а
дівчи́но́нька /дів/ч+и́н+о́ньк*а
діля́нка /діл/я́нк*а
діля́ночка /діл/я́ноч+к*а
дітво́ра́ /діт/в+о́р*а́
діти́ська /діт/и́ськ*а
еволюціоні́стка /еволюці/он+і́ст+к*а
екзеге́за /екзег/е́з*а
екзо́тика /екзо́т/ик*а
екс-голова́ екс-/голов/*а́
експеди́ція /експед/и́ц+іj*а
експерти́за /експерт/и́з*а
експресіоні́стка екс/прес/і+он+і́ст+к*а
експіра́ція ек/спір/а́ціj*а
ексцентріа́да екс/центр/іа́д*а
емігра́нтка е/мігр/а́нт+к*а
емігра́нтщина е/мігр/а́нт+щин*а
ензоо́тія ен/зоо́/т+іj*а
ентузіа́стка /ентузі/а́ст+к*а
епігра́ма епі/гра́м/*а
епіграмати́стка епі/грам/ат+и́ст+к*а
епіграфі́стка епі/граф/і́ст+к*а
епіцикло́їда епі/цикл/о́їд*а
ескадри́лья /ескадр/и́льj*а
етиленіза́ція /етил/ен+іза́ціj*а
ефемери́да /ефемер/и́д*а
жа́лоба /жа́л/об*а
жа́тка /жа́/т+к*а
жадню́га /жад/н+ю́г*а
жаді́бка /жад/і́б+к*а
жали́ва /жал/и́+в*а
жандарме́рія /жандарм/е́ріj*а
же́ртвувателька /же́ртв/ува+тель+к*а
жебра́чка /жебр/а́+ч+к*а
жениши́на /жен/иш+и́н*а
жере́бна /жере́б/н*а
жестикуля́ція /жест/икул+я́ціj*а
живи́на́ /жи/в+и́н*а́
житня́нка /жит/н+я́нк*а
житні́вка /жит/н+і́вк*а
жнива́рка /жн/ив+а́р+к*а
жовти́зна́ /жов/т+и́зн*а́
жовти́нка /жов/т+и́н+к*а
жовтина́ /жов/т+ин*а́
жовту́ха /жов/т+у́х*а
жовтя́нка /жов/т+я́нк*а
журбо́та /жур/б+о́т*а
жі́ночка /жі́н/оч+к*а
за́ячина /за́j/ач+ин*а
забасто́вка за/баст/о́в+к*а
забія́чка за/біj/а́ч+к*а
заведе́нція за/вед/е́нціj*а
зави́дка за/ви́д/к*а
завиту́шка за/ви/т+у́шк*а
заводі́йка за/вод/і́й+к*а
заводія́ка за/вод/іj+а́к*а
заві́дувачка за/ві́д/ува+ч+к*а
заві́йна за/ві́/й+н*а
завірю́ха /завір/ю́х*а
загра́ва за/гр/а́+в*а
задава́ка /зада/ва́+к*а
задери́ка за/дер/и́к*а
займанщи́на за/йм/а+н+щи́н*а
зайча́тина /зай/ч+а́тин*а
закарлю́ка за/карл/ю́к*а
закарлю́чка за/карл/ю́ч+к*а
заклина́телька за/клин/а́+тель+к*а
закруте́нина за/крут/е́нин*а
зали́ва за/ли́/в*а
замазу́ра за/маз/у́р*а
замі́точка за/мі́т/оч+к*а
занаві́ска за+на/ві́с/к*а
запа́морока за+па́/морок/*а
запальни́чка за/паль/ни́ч+к*а
заправи́ла за/прав/и́+л*а
запіка́на за/пік/а́+н*а
заробітча́нка за/роб/іт+ч+а́н+к*а
зарізя́ка за/різ/я́к*а
заспі́вувачка за+с/пі́/в+ува+ч+к*а
зачі́плювачка за/чі́пл/юва+ч+к*а
збива́лка з/би/ва́+лк*а
зв'язкова́ з/в'яз/к+ов*а́
зв'язкі́вка з/в'яз/к+і́в+к*а
зведеня́та з/вед/ен+я́т*а
зверше́чка з/верш/е́ч+к*а
зви́вина з/ви́/в+ин*а
звича́йка з/вич/а́й+к*а
зга́рятина з/га́р/ятин*а
зго́їна з/го́j/і+н*а
згризо́та з/гриз/о́т*а
згрі́зна з/грі́з/н*а
здава́чка з/да/ва́+ч+к*а
здоби́ченька з+до/би́/ч+еньк*а
здохля́ка з/дох/л+я́к*а
зе́мщина /зе́м/щин*а
зелену́шка /зелен/у́шк*а
зми́рщина з/ми́р/щин*а
змію́ка /зміj/у́к*а
зна́хідка з+на́/хід/к*а
значки́стка /знач/к+и́ст+к*а
знеохо́та зне+о/хо́т/*а
зніче́в'я з+ні/ч/е́в+'j*а
зо́зла зо́/зл/*а
золота́винка /золот/а́в+инк*а
зрівня́лівка з/рівн/я́+лів+к*а
зуба́товщина /зуба́тов/щин*а
зубрі́вка /зубр/і́вк*а
зіва́ка /зів/а́+к*а
зірни́чка /зір/ни́ч+к*а
ка́м'янка /ка́м'j/ан+к*а
ка́чечка /ка́ч/еч+к*а
кабарди́нка /кабард/и́н+к*а
казуї́стика /казу/j+і́ст+ик*а
калга́нівочка /калга́н/івоч+к*а
кали́ночка /кал/и́н+оч+к*а
каменю́ка /кам/ен+ю́к*а
каменя́рка /кам/ен+я́р+к*а
камералі́стика /камер/ал+і́стик*а
камери́стка /камер/и́стк*а
камі́нка /кам/і́н+к*а
канаре́йка /канар/е́й+к*а
кандидату́ра /кандид/ат+у́р*а
канті́вка /кант/і́в+к*а
кара́телька /кар/а́+тель+к*а
кардіо́їда /кард/і+о́їд*а
кату́ша /кат/у́ш*а
катю́ша /кат/ю́ш*а
кача́лочка /кач/а́+лоч+к*а
квашени́на /кваш/ен+и́н*а
квітника́рка /квіт/ник+а́р+к*а
кедри́ночка /кедр/и́н+оч+к*а
керівни́чка /кер/ів+н+и́ч+к*а
кетяши́на /кет/яш+и́н*а
кип'яти́лка /кип'j/ат+и́+лк*а
кисли́чка /кис/л+и́ч+к*а
кислота́ /кис/л+от*а́
кицю́нька /киц/ю́нь+к*а
клейкови́на /клей/к+ови́н*а
клепа́чка /клеп/а́+чк*а
клоки́чка /кло/к+и́чк*а
клопотне́ча /клопот/н+е́ч*а
клятьба́ /кля/ть+б*а́
кліткови́на /кліт/к+ов+и́н*а
княги́нечка /княг/и́н+еч+к*а
княжа́та /княж/а́т*а
ко́панка /ко́п/а+н+к*а
коалі́ція /коал/і́ціj*а
ковали́ха /ков/ал+и́х*а
ковалі́вна /ков/ал+і́вн*а
ковганка /ковг/а+н+к*а
ковзаня́рка /ковз/а+н+я́р+к*а
кожуша́нка /кож/уш+а́н+к*а
кожуша́ночка /кож/уш+а́н+оч+к*а
кожуши́на /кож/уш+и́н*а
кожуши́нка /кож/уш+и́н+к*а
козарлю́га /коз/арл+ю́г*а
козли́на /коз/л+и́н*а
козля́тина /коз/л+я́тин*а
кокаїні́стка /кок/аj+ін+і́ст+к*а
колективі́стка /колектив/і́ст+к*а
колиско́ва /колис/к+о́в*а
колоту́ха /колот/у́х*а
колоту́ша /колот/у́ш*а
колоту́шка /колот/у́ш+к*а
колоті́вка /колот/і́вк*а
колю́чка /кол/ю́ч+к*а
колінеа́ція ко/ліне/а́ціj*а
колії́вщина /кол/іj+і́в+щин*а
команди́риха /команд/и́р+их*а
команди́рша /команд/и́р+ш*а
комбінато́рика /комбін/ат+о́р+ик*а
компаньйо́нка /компаньй/о́н+к*а
компатріо́тка ком/патрі/о́т+к*а
компліка́ція /комплік/а́ц+іj*а
комірчи́на /комір/ч+и́н*а
конголе́зка /конго/ле́з+к*а
конспіра́торка /конспір/а́т+ор+к*а
конструктиві́стка /конструкт/ив+і́ст+к*а
контрпропози́ція контр/пропоз/и́ціj*а
контрреволюціоне́рка контр/революці/он+е́р+к*а
контрро́звідка контр+ро́з/від/к*а
конфіска́та /конфіск/а́т*а
конячи́на /кон/яч+и́н*а
конячи́нка /кон/яч+и́н+к*а
координа́та ко/ордин/а́т*а
координа́ція ко/ордин/а́ц+іj*а
копа́лина /коп/а́+л+ин*а
копани́чка /коп/а+ни́ч+к*а
копуля́ція /копул/я́ціj*а
кореспонде́нція /кореспонд/е́нц+іj*а
короле́ва /корол/е́в*а
королев'я́ /корол/ев+'j*а́
корча́ка /корч/а́к*а
корчува́лка /корч/ува́+лк*а
космети́чка /космет/и́ч+к*а
костюме́рка /костюм/е́р+к*а
котя́ра /кот/я́р*а
кп́тява /кп́т/яв*а
кра́пелька /кра́п/ель+к*а
крапели́на /крап/ел+и́н*а
крапели́нка /крап/ел+и́н+к*а
крапели́нонька /крап/ел+и́н+оньк*а
крапели́ночка /крап/ел+и́н+оч+к*а
крапли́на /крап/л+и́н*а
крапли́нонька /крап/л+и́н+оньк*а
крапли́ночка /крап/л+и́н+оч+к*а
красну́ха /крас/н+у́х*а
красу́нечка /крас/у́н+еч+к*а
красу́нька /крас/у́нь+к*а
крашени́на /краш/ен+и́н*а
кремені́вка /крем/ен+і́вк*а
кри́хта /кри́х/т*а
кри́хтонька /кри́х/т+оньк*а
кри́хточка /кри́х/т+очк*а
кри́хітка /кри́х/іт+к*а
криву́лина /крив/у́л+ин*а
крильча́тка /криль/ч+а́т+к*а
кримча́нка /крим/ча́н+к*а
кримча́чка /крим/ча́ч+к*а
криміна́льщина /кримін/а́ль+щин*а
криміналі́стика /кримін/ал+і́ст+ик*а
крини́ченька /крин/и́ч+еньк*а
крини́човина /крин/и́ч+овин*а
криса́нечка /крис/а́н+ечк*а
криса́нечка /крис/а́н+еч+к*а
криса́нька /крис/а́нь+к*а
кристаліза́ція /кристал/із+а́ц+іj*а
критика́нка /крит/ик+а́н+к*а
крихти́на /крих/т+и́н*а
крихі́точка /крих/і́т+оч+к*а
кропи́в'яночка /кропи́в'j/ан+оч+к*а
круглота́ /круг/л+от*а́
кругля́вка /круг/л+я́в+к*а
крутани́на /крут/ан+и́н*а
крути́лка /крут/и́+лк*а
кряку́ха /кря/к+у́х*а
кріпа́ччина /кріп/а́ч+чин*а
ксиле́ма /ксил/е́м*а
ку́зенька /ку́/зень+к*а
ку́хонька /ку́х/онь+к*а
ку́чма /ку́ч/м*а
куби́нка /куб/и́н+к*а
культу́ра /культ/у́р*а
кума́сенька /кум/а́с+еньк*а
купа́ва /куп/а́+в*а
купа́йла /куп/а́+й+л*а
купа́ленька /куп/а́+лень+к*а
купці́вна /куп/ц+і́вн*а
купчи́ха /куп/ч+и́х*а
курато́рія /кур/ато́р+іj*а
куркуле́нчиха /куркул/е́нч+их*а
куропатва́ /куроп/атв*а́
куря́тина /кур/я́тин*а
куста́рщина /куст/а́р+щин*а
кучугу́ра /куч/угу́р*а
кінва́ /кін/в*а́
кінема́тика /кін/ем+а́т+ик*а
кінно́та /кін/н+о́т*а
кінці́вочка /кінц/і́в+оч+к*а
кіпріо́тка /кіпр/іо́т+к*а
кіптюга́ /кіпт/юг*а́
кіптя́га́ /кіпт/я́г*а́
лави́на /лав/и́н*а
лакі́рка /лак/і́р+к*а
лампа́да /ламп/а́д*а
лампа́дка /ламп/а́д+к*а
лампа́дочка /ламп/а́д+оч+к*а
ламіна́рія /ламін/а́р+іj*а
лахмани́на /лахм/ан+и́н*а
лебеди́на /лебед/и́н*а
ледарю́га /лед/ар+ю́г*а
ледацю́га /лед/ац+ю́г*а
лексикаліза́ція /лекс/ик+ал+із+а́ціj*а
лектри́са /лект/р+и́с*а
лелі́тка /лел/і́+т+к*а
лелі́точка /лел/і́+т+оч+к*а
лесбія́нка /лесб/іj+а́нк*а
ли́жва /ли́ж/в*а
ли́марщина /ли́м/ар+щин*а
лимари́ха /лим/ар+и́х*а
лимарі́вна /лим/ар+і́вн*а
липу́чка /лип/у́ч+к*а
лисича́ /лис/ич*а́
личакі́вка /лич/ак+і́в+к*а
лобуря́ка /лоб/ур+я́к*а
лобуря́чка /лоб/ур+я́ч+к*а
логі́стика /лог/і́стик*а
лозиня́ка /лоз/ин+я́к*а
лоша́тна /лош/а́т+н*а
лугі́вка /луг/і́в+к*а
лука́винка /лук/а́в+инк*а
луна́тичка /лун/а́т+ич+к*а
лушпа́йка /лушп/а́й+к*а
лушпа́єчка /лушп/а́j+еч+к*а
льо́лечка /льо́л/ечк*а
люба́ска /люб/а́с+к*а
люби́мочка /люб/и́м+оч+к*а
люби́тельщина /люб/и́+тель+щин*а
людська́ /люд/ськ*а́
люмінесце́нція /люмін/есце́нц+іj*а
ляпотня́ва /ляп/от+н+я́в*а
лі́карка /лі́к/ар+к*а
лі́карша /лі́к/ар+ш*а
лівша́ /лів/ш*а́
ліка́ренька /лік/а́р+еньк*а
ліка́ренька /лік/а́р+ень+к*а
ліміта́ція /ліміт/а́ціj*а
лісничі́вка /ліс/нич+і́вк*а
літу́чка /літ/у́ч+к*а
ліфте́рша /ліфт/е́р+ш*а
лічи́лочка /ліч/и́+лоч+к*а
ліщи́нонька /ліщ/и́н+оньк*а
м'я́лка /м'я́/л+к*а
м'яку́шка /м'як/у́ш+к*а
ма́сничка /ма́с/нич+к*а
ма́тінка /ма́т/інк*а
ма́тіночка /ма́т/іноч+к*а
ма́тірка /ма́т/ір+к*а
маврита́нка /мавр/ита́н+к*а
магне́зія /магне́з/іj*а
магніто́ла /магніт/о́л*а
магістрату́ра /магістр/ат+у́р*а
мазе́па /маз/е́п*а
майстровщи́на /майстр/ов+щи́н*а
мале́ча /мал/е́ч*а
мали́нина /мал/и́н+ин*а
мали́нівка /мал/и́н+ів+к*а
малині́вка /мал/ин+і́в+к*а
мальо́ванка /маль/о́ва+н+к*а
маме́нція /мам/е́нціj*а
мандрьо́ха /мандрь/о́х*а
мандрі́вка /мандр/і́в+к*а
мандрі́вочка /мандр/і́в+оч+к*а
марсельє́за /марсель/j+е́з*а
марсіа́нка /марс/іа́н+к*а
марі́йка /марі́/й+к*а
масельни́чка /масель/ни́чк*а
матери́зна /мат/ер+и́зн*а
матери́нка /мат/ер+и́н+к*а
матеріалі́стка /матер/і+ал+і́ст+к*а
матеріаліза́ція /матер/і+ал+із+а́ціj*а
матиро́вка /мат/ир+о́в+к*а
матірщи́на /мат/ір+щи́н*а
маха́лка /мах/а́+лк*а
махля́рочка /махл/я́р+оч+к*а
машине́рія /машин/е́ріj*а
машкара́ /машк/ар*а́
ме́рія /ме́р/іj*а
ме́трика /ме́тр/ик*а
медальє́рка /медаль/j+е́р+к*а
медици́на /мед/иц+и́н*а
медіа́на /меді/а́н*а
мерзлота́ /мерз/л+от*а́
мерзля́чка /мерз/л+я́ч+к*а
мертве́цька /мер/т+в+е́ць+к*а
мертве́ччина /мер/т+в+е́чч+ин*а
мертвечи́на /мер/т+в+еч+и́н*а
мертво́та /мер/т+в+о́т*а
метало́гіка мета/ло́г/ік*а
метаморфо́за мета/морф/о́з*а
метасполу́ка мета+с+по/лу́к/*а
метафориза́ція мета/фор/из+а́ціj*а
метеори́тика /метеор/и́т+ик*а
метрі́вка /метр/і́в+к*а
ми́гавка /ми́г/а+вк*а
ми́лостина /ми́л/ост+ин*а
ми́ршавка /ми́рш/ав+к*а
мильня́нка /миль/н+я́н+к*а
мину́вшина /ми/ну́+вш+ин*а
млина́рка /мл/ин+а́р+к*а
млині́вка /мл/ин+і́вк*а
множина́ /множ/ин*а́
моза́їка /моза́j/ік*а
моква́ /мок/в*а́
мокра́вина /мок/р+а́вин*а
мокре́ча /мок/р+е́ч*а
мокро́та /мок/р+о́т*а
мокру́ха /мок/р+у́х*а
молдаване́ска /молдав/ан+е́ск*а
молдовеня́ска /молдов/ен+я́ск*а
моли́тва /мол/и́+т+в*а
моли́товка /мол/и́+т+ов+к*а
молодне́ча /молод/н+е́ч*а
молодча́га /молод/ч+а́г*а
монголо́їдка /монгол/о́їд+к*а
морзя́нка /морз/я́нк*а
мори́лка /мор/и́+лк*а
морфе́ма /морф/е́м*а
моря́чка /мор/я́ч+к*а
мохна́тка /мох/н+а́т+к*а
мошкара́ /мош/к+ар*а́
му́зика /му́з/ик*а
музи́ченька /муз/и́ч+еньк*а
міжбрі́в'я між/брі́в/'j*а
міжпарі́в'я між/пар/і́в+'j*а
міжцарі́в'я між/цар/і́в'j*а
мізе́рія /мізе́р/іj*а
міксту́ра /мікст/у́р*а
мілкота́ /міл/к+от*а́
мірошникі́вна /мірош/ник+і́вн*а
міте́лка /міт/е́л+к*а
міте́лочка /міт/е́л+оч+к*а
мітла́ /міт/л*а́
мітли́чка /міт/л+и́ч+к*а
мітля́рка /міт/л+я́р+к*а
міто́вка /міт/о́вк*а
міща́ночка /міщ/а́н+оч+к*а
мієлініза́ція /мієл/ін+іза́ціj*а
надба́вка над/ба́в/к*а
наддніпря́нщина над/дніпр/я́н+щин*а
надкле́пка над/кле́п/к*а
наднапру́га над+на/пру́г/*а
надовко́ла на+до+в/ко́л/*а
нажи́вка на/жи́/в+к*а
наймитча́ на/йм/ит+ч*а́
наймитю́га на/йм/ит+ю́г*а
наперстя́нка на/перст/я́н+к*а
нарече́на на/реч/е́н*а
насто́яночка на/сто́j/а+н+оч+к*а
насто́єчка на/сто́j/еч+к*а
натуралі́стка /натур/ал+і́ст+к*а
націоналі́стка /наці/онал+і́ст+к*а
націоналіза́ція /наці/онал+із+а́ц+іj*а
не́три́ща /не́тр/и́щ*а
неаполіта́нка /неапол/іта́н+к*а
небува́льщина не/бу/ва́+ль+щин*а
невда́ха не+в/да́/х*а
неви́дача не+ви́/да/ч*а
невиди́мка не/вид/и́м+к*а
невилива́йка не+ви/ли/ва́+й+к*а
нево́ленька не/во́л/еньк*а
невротиза́ція /невр/от+иза́ціj*а
неві́янка не/ві́/j+а+н+к*а
негрито́ска /негр/ито́с+к*а
негритя́нка /негр/итя́н+к*а
недо́єна не/до́j/ен*а
недооці́нка недо+о/ці́н/к*а
незабу́дька не/забу́/дь+к*а
незайма́нщина не+за/йм/а́+н+щин*а
незго́дина не+з/го́д/ин*а
незго́донька не+з/го́д/оньк*а
незнайо́мка не/зна/й+о́м+к*а
нелюди́мка не/люд/и́м+к*а
немато́да /немат/о́д*а
непове́рненка не+по/ве́р/н+ен+к*а
непосидя́чка не+по/сид/я́ч+к*а
непри́я́телька не/при́я́/тель+к*а
непромока́йка не+про/мок/а́+й+к*а
нерозбери́ха не+роз/бер/и́х*а
неслухня́нка не/слух/н+я́н+к*а
несогла́ска не+со/гла́с/к*а
неспромо́га не+с+про/мо́г/*а
несу́чка /нес/у́ч+к*а
нетерпля́чка не/терпл/я́ч+к*а
нетіпа́ха не/тіп/а́х*а
неумива́ка не+у/ми/ва́+к*а
низи́нка /низ/и́н+к*а
низо́в'я /низ/о́в+'j*а
нитча́тка /нит/ч+а́тк*а
новелі́стика /новел/і́ст+ик*а
носа́тка /нос/а́т+к*а
нудьга́ /нудь/г*а́
нулі́вка /нул/і́в+к*а
німчура́ /нім/ч+ур*а́
нітро́за /нітр/о́з*а
об'єктива́ція /об'єкт/ив+а́ціj*а
об'єктивіза́ція /об'єкт/ив+із+а́ціj*а
обива́телька /обива́/тель+к*а
обива́тельщина /обива́/тель+щин*а
обкла́динка об/кла́д/инк*а
облямі́вочка об/лям/і́в+оч+к*а
обліпи́ха об/ліп/и́х*а
обмурі́вка об/мур/і́в+к*а
обру́чечка об/ру́ч/еч+к*а
обсервато́рія /обсерв/ат+о́р+іj*а
обстано́вочка об/стан/о́в+оч+к*а
обу́в'я об/у́/в+'j*а
обува́чка об/у/ва́+чк*а
обі́ймища обі́/йм/ищ*а
огоро́дничка /огоро́д/нич+к*а
одини́чка /один/и́ч+к*а
одяга́нка о/дяг/а́+н+к*а
озеря́вина /озер/я́вин*а
око́личка о/ко́л/ич+к*а
оксида́ція /окс/ид+а́ціj*а
олімпіа́да /олімп/іа́д*а
онома́стика /оном/а́ст+ик*а
опера́торна /опер/а́т+ор+н*а
операти́вка /опер/ат+и́в+к*а
опри́чнина /опри́ч/н+ин*а
опіку́нка о/пік/у́н+к*а
організа́ція /орган/із+а́ц+іj*а
орди́нщина /орд/и́н+щин*а
орієнталі́стика /орієнтал/і́ст+ик*а
оси́чка /ос/и́ч+к*а
оскверни́телька о/скверн/и́+тель+к*а
отру́та о/тру́/т*а
оченя́тка /оч/ен+я́т+к*а
п'яни́ченька /п'j/ан+и́ч+еньк*а
п'яни́чка /п'j/ан+и́ч+к*а
п'янчу́га /п'j/ан+ч+у́г*а
п'яню́га /п'j/ан+ю́г*а
п'яню́жка /п'j/ан+ю́ж+к*а
п'яті́рка /п'ят/і́р+к*а
па́даличка /па́д/а+л+ич+к*а
па́далочка /па́д/а+л+оч+к*а
па́длина /па́д/л+ин*а
па́личка /па́л/ич+к*а
па́нна /па́н/н*а
па́нночка /па́н/н+очк*а
па́нщина /па́н/щин*а
па́нія /па́н/іj*а
павучи́ха /павуч/и́х*а
падлю́ка /пад/л+ю́к*а
палени́на /пал/ен+и́н*а
пальме́та /пальм/е́т*а
пальченя́та /паль/ч+ен+я́т*а
пампу́шечка /пампу́ш/еч+к*а
панщи́зна /пан/щ+и́зн*а
папляни́на /папл/я+ни́н*а
партикуляриза́ція /партикуляр/иза́ц+іj*а
парфюме́рія /парфюм/е́р+іj*а
парши́вка /парш/и́в+к*а
паспорти́стка /паспорт/и́ст+к*а
пасту́шка /пас/т+у́ш+к*а
пастуша́ /пас/т+уш*а́
пасха́лія /пасх/а́ліj*а
паще́ка /пащ/е́к*а
пащеку́ха /пащ/ек+у́х*а
пе́рві́сточка /пе́рв/і́ст+оч+к*а
пе́рвістка /пе́рв/іст+к*а
перва́чечка /перв/а́ч+еч+к*а
переби́вка пере/би́/в+к*а
перегляда́чка пере/гляд/а́+ч+к*а