ЕК — МОРФЕМІКА

ЕК — суфікс

Значення суфікса «ЕК»

Ознака (якість, властивість).
далекува́то
Приклади слів із суфіксом «ЕК»

Слово Морфемна структура
віддалеки́ від/дал/ек+и́
дале́кий /дал/е́к*ий
дале́ко /дал/е́к+о
дале́кість /дал/е́к+ість
далекува́то /дал/ек+ува́т+о
задале́ко за/дал/е́к+о
звіддалеки́ з+від/дал/ек+и́
зда́леки з/да́л/ек+и
наддале́кий над/дал/е́к*ий
недале́кість не/дал/е́к+ість
неподалеку́ не+по/дал/ек+у́
опащекува́ти о/пащ/ек+ува́+ти
паще́ка /пащ/е́к*а
пащеку́ха /пащ/ек+у́х*а
пащекува́ння /пащ/ек+ува́+нн*я
пащекува́ти /пащ/ек+ува́+ти
пащекува́тий /пащ/ек+ува́т*ий
розпащекува́тися роз/пащ/ек+ува́+ти+ся
ізда́лека із/да́л/ек+а
ізда́леку із/да́л/ек+у

ЕК — префікс

Приклади слів із префіксом «ЕК»

Слово Морфемна структура
експіра́ція ек/спір/а́ціj*а
експірато́рний ек/спір/ат+о́р+н*ий
експірато́рний ек/спір/ато́р+н*ий

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.