АБ — МОРФЕМІКА

АБ — префікс

Приклади слів із префіксом «АБ»

Слово Морфемна структура
абсо́рбер аб/со́рб/ер
абсорбе́нт аб/сорб/е́нт
абсорбо́ваний аб/сорб/о́ва+н*ий
абсорбу́ючись аб/сорб/у́+j+уч+и+сь
абсорбува́ти аб/сорб/ува́+ти
абсорбці́йний аб/сорб/ці́й+н*ий
реабсо́рбція ре+аб/со́рб/ціj*а

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.