ІТ — МОРФЕМІКА

ІТ — суфікс

Значення суфікса «ІТ»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
нові́тній
Ознака (якість, властивість).
Істота (тварина, птах, риба, комаха, мікроорганізми).
белемні́ти
Стан (психічний або фізичний).
Хвороба (порушення нормального психічного або фізичного стану).
енцефалі́т, сухі́тка, сухі́тниця, сухі́тонька
Рослина.
Одиниця виміру, найменування кількості чогось.
кри́хітку, кри́хітний
Приклади слів із суфіксом «ІТ»

Слово Морфемна структура
аннамі́тський /аннам/і́т+ськ*ий
антиметаболі́ти анти+мета/бол/і́т*и
аравітя́нин /арав/іт+я́н+ин
аравітя́нка /арав/іт+я́н+к*а
аустені́т /аустен/і́т
бабі́тний /баб/і́т+н*ий
белемні́ти /белемн/і́т*и
бря́зкітка /бря́з/к+іт+к*а
буркітли́вість /бур/к+іт+ли́в+ість
воркітли́вий /ворк/іт+ли́в*ий
відробі́тний від/роб/і́т+н*ий
відробі́ток від/роб/і́т+ок
відробітко́вий від/роб/іт+к+о́в*ий
графі́тистий /граф/і́т+ист*ий
графі́тний /граф/і́т+н*ий
графіто́ваний /граф/іт+о́ва+н*ий
графітува́ння /граф/іт+ува́+нн*я
графітува́ти /граф/іт+ува́+ти
гуркітли́во /гур/к+іт+ли́в+о
доломі́товий /долом/і́т+ов*ий
енцефалі́т ен/цефал/і́т
заробітча́нин за/роб/іт+ч+а́н+ин
заробітча́нка за/роб/іт+ч+а́н+к*а
заробітча́нство за/роб/іт+ч+а́н+ств*о
заробітча́нський за/роб/іт+ч+а́н+ськ*ий
зо́йкіт з/о́й/к+іт
зробітни́чити з/роб/іт+ни́ч+и+ти
зробітни́чуваний з/роб/іт+ни́ч+ува+н*ий
зробітни́чувати з/роб/іт+ни́ч+ува+ти
кри́хітка /кри́х/іт+к*а
кри́хітку /кри́х/іт+к*у
кри́хітний /кри́х/іт+н*ий
крихі́точка /крих/і́т+оч+к*а
крихі́точку /крих/і́т+оч+к*у
кубані́т /куб/а+н+і́т
малахі́тник /малах/і́т+ник
малахі́тниця /малах/і́т+ниц*я
метаболі́ти мета/бол/і́т*и
мікані́т /міка/н+і́т
недови́робіток недо+ви́/роб/іт+ок
нові́тній /нов/і́т+н*ій
оробітни́чений о/роб/іт+ни́ч+ен*ий
оробітни́чення о/роб/іт+ни́ч+енн*я
оробітни́читися о/роб/іт+ни́ч+и+ти+ся
оробітни́чування о/роб/іт+ни́ч+ува+нн*я
оробітни́чуватися о/роб/іт+ни́ч+ува+ти+ся
осамі́тнений о/сам/і́т+н+ен*ий
пальміти́н /пальм/іт+и́н
пальміти́новий /пальм/іт+и́н+ов*ий
періадені́т пері/аден/і́т
платині́т /плат/ин+і́т
по-робітни́чому по-/роб/іт+ни́ч+ому
прерафаелі́т пре/рафаел/і́т
рахі́тик /рах/і́т+ик
рахіти́зм /рах/іт+и́зм
рахіти́чка /рах/іт+и́ч+к*а
рахіти́чний /рах/іт+и́ч+н*ий
рахіти́чність /рах/іт+и́ч+н+ість
робі́тка /роб/і́т+к*а
робі́тня /роб/і́т+н*я
робі́тонька /роб/і́т+оньк*а
робітни́цтво /роб/іт+ни́ц+тв*о
робітни́цький /роб/іт+ни́ць+к*ий
робітни́ця /роб/іт+ни́ц*я
робітни́чий /роб/іт+ни́ч*ий
розмаї́тий роз/маj/і́т*ий
розмаї́тити роз/маj/і́т+и+ти
розмаї́то роз/маj/і́т+о
розмаї́тість роз/маj/і́т+ість
самі́тен /сам/і́т+ен
самі́тництво /сам/і́т+н+иц+тв*о
самі́тницький /сам/і́т+н+иць+к*ий
самі́тно /сам/і́т+н+о
самі́тність /сам/і́т+н+ість
селені́тка /селен/і́т+к*а
сильвіні́т /сильв/ін+і́т
сильвіні́товий /сильв/ін+і́т+ов*ий
содомі́тка /содом/і́т+к*а
соромі́тник /сором/і́т+н+ик
співробі́тник спів/роб/і́т+ник
співробі́тництво спів/роб/і́т+ниц+тв*о
співробі́тницький спів/роб/і́т+ниць+к*ий
співробі́тниця спів/роб/і́т+ниц*я
співробі́тничати спів/роб/і́т+нич+а+ти
страхітли́во /страх/іт+ли́в+о
страхітли́вість /страх/іт+ли́в+ість
сту́кіт /сту́к/іт
сульфіта́ція /сульф/іт+а́ціj*а
сульфітува́тися /сульф/іт+ува́+ти+ся
сухі́тка /сух/і́т+к*а
сухі́тниця /сух/і́т+н+иц*я
сухі́тонька /сух/і́т+оньк*а
тара́хкіт /тара́х/к+іт
торохкітли́вий /торох/к+іт+ли́в*ий
уралітиза́ція /урал/іт+иза́ціj*а
усамі́тнитися у/сам/і́т+н+и+ти+ся
усамі́тнюватися у/сам/і́т+н+юва+ти+ся
хохітва́ /хох/іт+в*а́
шиї́тський /шиj/і́т+ськ*ий
єзуї́т /єзу/j+і́т
єзуї́тство /єзу/j+і́т+ств*о
єзуї́тствувати /єзу/j+і́т+ств+ува+ти
єзуї́тський /єзу/j+і́т+ськ*ий

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.